Pla de formació de l'Administració de la Generalitat

Pla de formació de l'Administració de la Generalitat

Formació bàsica i d'actualització i aprofundiment

El catàleg de cursos 2017 està constituït per les activitats de la línia de formació bàsica i de la línia de formació d'actualització i aprofundiment. Aquest catàleg es posa a disposició dels departaments i conté 75 activitats, en modalitat presencial, semipresencial o virtual. Es tracta d'una oferta diversificada sobre els temes que afecten la feina diària dels treballadors públics. En relació amb el catàleg de cursos del 2016 (135 cursos), hi ha un menor nombre d'activitats; aquesta reducció s'ha fet per ajustar el catàleg a la realitat de la demanda que fan a l'Escola els departaments i organismes de la Generalitat: s'han eliminat activitats que en els darrers anys han tingut poca o nul·la demanda.

Per a aquestes activitats, l'Escola ofereix tots els recursos d'aprenentatge (objectius, continguts, actitivitats d'aprenentatge, activitats d'avaluació?) i facilita el personal docent. La gran majoria dels docents d'aquestes activitats són empleats públics que han estat seleccionats per l'Escola com a formadors interns, col·lectiu format per diferents equips de treball per matèries que desenvolupen recursos d'aprenentatge sota la coordinació de l'Escola. Per a les activitats virtuals, l'EAPC compta a més a més amb un col·lectiu de formadors interns especialitzats en la dinamització de l'aprenentatge virtual (els DAV) que fan tasques de coordinació i seguiment dels cursos virtuals en actiu i en garanteix el correcte desenvolupament. Per al 2017, s'incorpora també una figura amb funcions similars en el cursos semipresencials.

Des del segon semestre del 2016 els cursos de la funció jurídica ja s'ofereixen actualitzats d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En el cas del curs virtual de procediment administratiu, es poden consultar els continguts del curs publicats a l'Espai de formació oberta de l'Aula Virtual de l'Escola.

A més del manteniment habitual que es fa en les activitats del catàleg pel que fa a revisió i actualització, cal destacar per al 2017 la revisió que caldrà fer de diversos cursos el contingut dels quals està afectat per canvis normatius importants: els cursos sobre protecció de dades i el cursos sobre contractació pública.

Per al 2017, es manté la continuïtat de dues actuacions de producció de continguts iniciades el 2016. Es tracta de dos blogs dins de la plataforma e-catalunya sobre novetats en matèria de Seguretat Social i sobre com aplicar les novetats en en procediment administratiu. En tots dos casos es tracta de grups públics dins d'e-catalunya i, per tant, accessibles a tots els empleats públics de les administracions públiques catalanes.

 • Blog de novetats sobre Seguretat Social: des de l'Escola i juntament amb el docent expert en aquesta matèria, Dr. Jorge Pérez Pérez, actualment subinspector laboral d'Ocupació i Seguretat Social a la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona i professor associat de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Autònoma de Barcelona, es va considerar que el fet que les qüestions sobre Seguretat Social estiguin subjectes a canvis normatius freqüents comporta que sigui costós en temps i diners mantenir actualitzats els continguts dels cursos. Per aquesta raó, s'ha fet un canvi d'enfocament amb l'objectiu d'explorar una nova via que permeti incorporar les novetats normatives amb agilitat, comentar i analitzar les més rellevants i, al mateix temps, poder arribar a un públic destinatari molt més ampli que els alumnes dels cursos. Aquest blog en què es publiquen des del febrer dues entrades al mes és el resultat d'aquest nou enfocament: cada entrada té entre 100 i 200 lectures (arribant en alguns casos fins a 500 lectures).
 • Blog 'Com apliquem les novetats en procediment administratiu: atesa la bona rebuda del blog sobre Seguretat Social, es va considerar oportú de crear-ne un altre sobre procediment administratiu amb motiu de l'entrada en vigor de les lleis 39/2015 i 40 /2015. En aquest cas, els continguts d'aquest blog els creen dos formadors interns de la matèria jurídica: Àngel Egea i Rosa Maria Pérez; i s'hi publiquen quatre entrades al mes. L'objectiu de les aportacions que s'hi faran és aprofundir en les novetats que comporten aquestes normes. Amb la finalitat d'il·lustrar com aplicar aquestes novetats en el procediment administratiu, també s'hi analitzaran supòsits que es plantegin en l'aplicació d'ambdues lleis, s'hi comentarà la jurisprudència a mesura que n'hi hagi i altra normativa relacionada que es promulgui. En aquest cas, cada entrada té entre 200 i 300 lectures.

En algunes temàtiques (per exemple: transparència, tractament de dades personals, anàlisi de conflictes?), el catàleg ofereix cursos diferents segons el nivell d'expertesa o de coneixement de la matèria dels destinataris: el nivell inicial s'orienta a sensibilitzar i transmetre els aspectes bàsics, en el nivell d'aprofundiment pren importància l'anàlisi, el debat i la creació conjunta de coneixement entre practicants d'una matèria.

El 2016 s'ha fet una experiència pilot de dues activitats en format de microaprenentatge. La metodologia del microaprenentatge és una opció de formació a través del mòbil i amb dinàmiques de ludificació. Aquesta metodologia es basa a oferir continguts en fragments fàcilment consumibles d'informació en diferents formats (text, fotografies, gràfics, animacions, vídeos) i qüestionaris breus. L'experiència pilot s'ha fet amb dos microcursos: un sobre tècniques de mediació i gestió del conflicte i un altre sobre propietat intel·lectual i drets d'autor. Segons l'avaluació del resultat d'aquesta experiència pilot, es valorarà de fer-ne més oferta el 2017.

Durant 2017, apareixeran nous productes d'autoaprenentatge, continguts en obert i tutorials.

A banda d'oferir als departaments i organismes de la Generalitat un catàleg d'activitats que poden usar en els seus plans de formació propis, l'Escola també realitza adaptacions d'aquestes activitats per tal de respondre millor a les necessitats dels col·lectius a qui van adreçades, tenint en compte les particularitats i els condicionants propis de cada organització.

Formació estratègica

El pla conté també l'oferta de formació estratègica que proposen diversos òrgans transversals amb 124 activitats.

Per al 2017, els òrgans que han proposat activitats de formació adreçades al personal de l'Administració de la Generalitat en aquesta línia són els següents:

 • Departament de la Presidència
  • Gabinet Jurídic de la Generalitat
  • Centre d'Estudis d'Opinió/Àrea d'Enquestes, Estudis i Treballs
  • Direcció General de Cooperació al Desenvolupament
  • Direcció General de Difusió
 • Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
  • Direcció General de Pressupostos
  • Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor
  • Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació_ Subdirecció programació
  • Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
  • Intervenció General
  • Institut d'Estadística de Catalunya
 • Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
  • Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament
  • Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica
 • Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
  • Direccio General de la Funció Pública
  • Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració
  • Direcció General d'Afers Religiosos
  • Escola d'Administració Pública de Catalunya
 • Departament de Cultura
  • Direcció General de Política Lingüística
  • Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Institut Català de la Dona
  • Àrea per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació de Polítiques LGBTI
  • Àrea de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
 • Departament d'Empresa i Coneixement
  • Agència Catalana del Consum

Formació d'alts càrrecs i formació directiva

La formació directiva de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya té com a objectiu per al 2017 dotar a l'oferta formativa per a alts càrrecs i directius, d'un marc conceptual comú que atorgui coherència i qualitat i que ofereixi al directiu una proposta útil, individualitzada, des d'un enfocament eminentment pràctic i basada en quatre pilars; els coneixements, els valors, l'estratègia i l'aprenentatge entre iguals.

Proposem com a estructura d'aquest marc conceptual, que dotarà la formació directiva d'uns objectius i una estratègia comuns, una definició del mapa de competències i els graus d'assoliment per a cadascun dels nivells de l'alta direcció alhora que un sistema d'acreditació d'aquestes competències vinculades a les activitats formatives i al perfil competencial dels destinataris.

El paradigma d'aquest nou marc de la formació directiva serà el nou Máster en Direcció Pública, un producte amb un enfocament multidisciplinari que combina continguts i coneixements vinculats a la responsabilitat de l'alta direcció pública, capacitats i habilitats en l'execució de la direcció pública i el lideratge d'equips i persones i està fonamentat en valors de servei públic estretament lligats a la responsabilitat directiva.

Aquest Màster, un nou programa formatiu de tercer cicle de l'Escola, és un producte innovador, de qualitat i d'alta aplicabilitat en el nostre entorn professional, i des de l'Escola apostarem per una formació directiva que neix de la pròpia administració i que dóna valor al talent existent en les nostres organitzacions.

D'aquest màster, que neix com a títol propi de l'Escola en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya per fer durant el seu curs la transició a títol oficial ja en acabar la primera edició, derivaran tot un seguit d'accions formatives obertes adreçades a la totalitat del col·lectiu pel qual treballem.

Nous Alts càrrecs

Per tal de dur a terme l'acollida de les persones que s' incorporen a la Generalitat com alts càrrecs disposem d'un seguit de productes per facilitar la seva ràpida integració:

 • Jornada de recepció i benvinguda
 • Manual d'acollida amb el recull dels temes generalistes i de caràcter transversal.
 • Assessorament personalitzat, tipus coaching, sobre l'entorn institucional, els recursos humans i la gestió econòmica, financera i pressupostària.

Aquestes accions personalitzades es programen d'acord amb les necessitats i l'agenda del nou alt càrrec i habitualment es duen a terme en el seu lloc de treball.

Alts Càrrecs

El desenvolupament professional dels alts càrrecs requereix d'un entorn personalitzat i adaptat a les seves necessitats; per això es programen entrenaments personalitzats en habilitats directives, de negociació i mediació, de presentacions en públic i davant dels mitjans de comunicació, llengua anglesa, eines 2.0, visió estratègica i innovació.

Aquestes accions personalitzades es programen d'acord amb les necessitats i l'agenda de l'alt càrrec i habitualment es duen a terme en el seu lloc de treball.

Catàleg 2017

Oferta al catàleg 2017 de funció directiva

 • Visió estratègica
 • Direcció d'equips en temps de transformació
 • Autodiagnosi, qualitat personal i lideratge
 • Gestió de projectes
 • Tècniques de negociació i mediació

Estratègica Directiva

L'EAPC com a òrgan estratègic de Directiva programa accions formatives transversals, amb l'objectiu de potenciar les competències professionals dels Directius públics; són activitats grupals i van adreçades a directors/es i subdirectors/es.

Hores d'ara estem definint el mapa competencial de la direcció pública per determinar el perfil professional a partir del qual desenvoluparem l'oferta formativa fonamentada en els quatre pilars: coneixements, valors, estratègia i el talent compartit dels directius de les nostres organitzacions.

Projectes Innovadors

Amb l'objectiu de cercar formats alternatius i innovadors l'EAPC posarà en marxa un seguit de productes adreçats a subdirectors, directors i alts càrrecs, que tenen per objectiu la reflexió, la conversa, el debat, i el consens i versaran sobre tendències de govern i governança, gestió i polítiques públiques, entre d'altres, tots ells, enfocats cap a un lideratge públic que permeti donar respostes a les exigències de la ciutadania i fomenti l'apropament de l'administració i els ciutadans en una nova societat complexa i canviant, des d'un punt de vista ètic. Entres aquestes accions, us presentem:

 • Obrint Finestres : reptes de l'administració publica al segle XXI
 • Cicle de "Diàlegs", entre l'acadèmia i la direcció pública, realitzada a les Delegacions del Govern a territori
 • Projecte pilot EAPCam, entre directius de les diferents administracions públiques
 • Projecte pilot de Mentoring, per subdirectors

Projectes de Millora

 • Nou manual d'acollida per als nous directius, en un format multicanal i interactiu.
 • Espai del directiu públic, el punt de trobada dels directius públics on volem fomentar l'intercanvi d'experiències i la gestió del coneixement.

Òrgans estratègics

L'EAPC recull la proposta formativa estratègica , transversal, proposada per diferents òrgans estratègics amb l'objectiu de donar el suport necessari per a la seva realització. En aquest context es poden realitzar accions grupals, al voltant de temes com : gestionar riscos de corrupció, cartes de serveis, auditories organitzatives , conflictes d'interès, etc. Enguany s'han rebut aquestes propostes:

 • Departament de la Presidència - Dues sessions per incentivar la cultura de la imatge corporativa de la Generalitat en els nivells directius de l'organització
 • Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència proposen Seminari de participació ciutadana per a alts càrrecs

Formació a Mida per directiva

Formació a demanda i oberta a qualsevol proposta dels Departaments i a peticions de caire internacional.

El 2017 tenim prevista la participació al "Seminario Internacional en Barcelona sobre Gestión Pública Avanzada" a sol·licitud de la UPC i la Universidad Peruana de Ciencas Aplicadas.

Formació per a comandaments intermedis

Els objectius generals per a 2017 són els següents:

 • Insistir en la realització d'avaluació de la transferència en les accions formatives.
 • Realitzar un programa d'accions breus o píndoles sobre habilitats directives
 • Realització de microcursos mitjançant telèfon mòbil
 • Formació relacionada amb la millora de la comunicació, la innovació i la gestió del coneixment
 • Formació amb resultats tangibles

Entre els objectius estratègics de l'Escola hi ha el d'incrementar any rere any les activitats que poden demostrar la seva eficàcia amb resultats tangibles. La formació de comandaments de l'EAPC es distingeix de la d'altres institucions per tenir un percentatge de cursos i tallers on s'avalua la transferència dels aprenentatges al lloc de treball de prop d'un 70%, amb resultats contrastables.

L'any 2016 es va fer una edició pilot de dos cursos mitjaçant telèfon mòbil, sobre conflictes i propietat intel.lectual. Atesos els resultats, durant 2017 es faran diferents edicions per a comandaments.

Formació descentralitzada

La descentralització de la formació comporta donar resposta a les necessitats detectades en cadascun dels territoris i, alhora, garanteix arreu una unitat pel que fa al desenvolupament de l'estratègia formativa comuna de l'EAPC en les mateixes condicions de qualitat i d'igualtat d'oportunitats. Es mira, doncs, de respectar les demandes específiques sorgides en seu territorial (Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre), bo i ajustant-les a les línies estratègiques generals de l'Escola.

Al llarg de 2016 s'han fet importants deteccions de necessitats a l'Administració Local de tot el territori, a Catalunya Central i a Girona.

Els objectius genèrics de les delegacions territorials de l'EAPC per a 2017 són els següents:

 • La continuïtat en la formació dels membres del consell de direcció territorials
 • L'increment d'accions formatives que comportin avaluació de la transferència
 • L'establiment d'una o dues reunions a l'any amb les Diputacions Provincials i Ajuntaments
 • L'increment d'accions formatives per a l'Administració Local.
 • La realització de com a mínim una jornada de difusió del nou model d'aprenentatge