Eleccions al Parlament de Catalunya 2021

Convocatòria de representants de l'Administració per Barcelona ciutat

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya 2021, previstes per al proper 14 de febrer, el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència convoca el personal que presta serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic per fer de representants de l'Administració al municipi de Barcelona.

Les persones interessades a desenvolupar aquestes tasques han d'emplenar aquest formulari, des del dia 1 de desembre fins al dia 14 de gener, a les 24 hores. No s'acceptarà cap sol·licitud per un altre mitjà que no sigui l'electrònic.

La persona sol·licitant ha de reunir els requisits següents:

  • Disposar d’un número de telèfon mòbil operatiu durant tota la jornada electoral i, com a mínim, fins a les 24 hores de la nit.
  • Trobar-se en territori de l’Estat i amb cobertura de mòbil el dia 30 de gener de 2021 per a la realització d’un simulacre obligatori de transmissió de dades.
  • Trobar-se en actiu com a personal de la Generalitat de Catalunya el seu sector públic el dia 14 de febrer de 2021.

L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits comportarà el no abonament de la indemnització.

La selecció es farà atenent els criteris següents: experiència en el desenvolupament de la tasca, lloc de residència i data d'arribada de les sol·licituds.

Posteriorment, en aquest mateix portal, s’anunciarà la data en què es comunicarà a les persones interessades que han estat seleccionades per actuar com a representants de l'Administració.

Les tasques a desenvolupar consisteixen a col·laborar en la constitució de la mesa o les meses i a transmetre al Centre de Recollida d'Informació (CRI) les dades de totes les fases del dia de les eleccions: obertura, primer i segon avanç i escrutini.

Per fer aquestes tasques, s'abonarà:

  • 186,16 euros bruts per a representants de l'Administració titulars amb tres meses, sempre dins d'un mateix col·legi electoral.
  • 162,76 euros bruts per a representants de l'Administració titulars amb dues meses, sempre dins d'un mateix col·legi electoral.
  • 129,78 euros bruts per a representants de l'Administració titulars amb una mesa.

Només s'acceptaran les renúncies per causes sobrevingudes i excepcionals presentades per escrit i signades, i sempre que s'adjuntin documents justificatius de la motivació. Les renúncies que es presentin amb motiu de desacord amb l'adscripció al col·legi electoral o a la mesa o meses assignades no s'acceptaran.

S'ha de tenir present que l'exercici de les funcions de representant de l'Administració és incompatible amb el de president o presidenta o vocal (titular o suplent) de meses electorals, càrrecs que tenen caire obligatori, i amb el d'interventor o interventora, d'apoderat o apoderada o qualsevol altre servei prestat el dia de les eleccions.

Els dubtes o consultes es poden fer arribar a l'adreça electrònica radm@gencat.cat.