Nòrma electorau
  • Imprimeix

Nòrma electorau

   

Reial decret 1954/1982, de 30 de juliol, pel qual s'aprova l'annex IV del Reglament notarial de 2 de juny de 1944, relatiu a l'exercici de la fe pública en matèria electoral (BOE núm. 194 de 14 d'agost), modificat pel Reial decret 2630/1985, de 23 d'octubre (BOE núm. 16 de 18 de gener; correcció d'errades al BOE núm. 20 de 23 de gener), i pel Reial decret 557/1993, de 16 d'abril (BOE núm. 92 de 17 d'abril).

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (BOE núm. 147 de 20 de juny; correcció d'errades al BOE núm. 17 de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d'abril (BOE núm. 80 de 3 d'abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d'errades al BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264 de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77 de 31 de març); per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71 de 24 de març); per la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre (BOE núm. 281 de 24 de novembre); per la Llei orgànica 1/1997, de 30 de maig (BOE núm. 130 de 31 de maig); per la Llei orgànica 3/1998, de 15 de juny (BOE núm. 143 de 16 de juny); per la Llei orgànica 8/1999, de 22 d'abril (BOE núm. 96 de 22 d'abril); per la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny (BOE núm. 154 de 28 de juny); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60 d'11 de març; correcció d'errades al BOE núm. 207 de 29 d'agost); per la Llei orgànica 16/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286 de 29 de novembre); per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71 de 23 de març); per la Llei orgànica 9/2007, de 8 d'octubre (BOE núm. 242 de 9 d'octubre); per la Llei orgànica 8/2010, de 4 de novembre (BOE núm. 268 de 5 de novembre); per la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25 de 29 de gener); per la Llei orgànica 3/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25 de 29 de gener), per la Llei orgànica 7/2011, de 15 de juliol (BOE núm. 170 de 16 de juliol) i per la Llei orgànica 3/20105, de 30 de març (BOE núm. 77 de 31 de març).

Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92 de 17 d'abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305 de 21 de desembre, correcció d'errades al BOE núm. 8 de 9 de gener de 2003); per l'Ordre INT/2838/2003, de 14 d'octubre (BOE núm. 249 de 17 d'octubre); per l'Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm. 60 de 10 de març); pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre); per l'Ordre INT/1025/2009, de 28 d'abril (BOE núm. 104 de 29 d'abril); per l'Ordre INT/662/2011, de 23 de març (BOE núm. 75 de 29 de març) per l'Ordre INT/3816/2007, de 19 de desembre (BOE núm. 310 de 27 de desembre); per l'Ordre INT/2609/2011, de 28 de setembre (BOE núm. 237 d'1 d'octubre), per l'Ordre INT/529/2014, de 28 de març (BOE núm. 82 de 4 d'abril) i l'Ordre INT/358/2015, de 27 de febrer (BOE núm. 54 de 4 de març).

Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i el Govern (DOGC núm. 5256, de 12 de novembre, i BOE núm. 292 de 4 de desembre), desplegada pel Decret 22/2009, de 5 de febrer (DOGC núm. 5319 de 16 de febrer), modificada per la Llei 26/2010, de 3 d'agost (DOGC núm. 5686 de 5 d'agost i BOE núm. 203 de 21 d'agost; correcció d'errades al DOGC núm. 5718, de 20 de setembre, i DOGC núm. 5744, de 28 d'octubre); es deroga l'apartat 4 de l'article 25 per la Llei 30/2010, de 3 d'agost (DOGC núm. 5708, de 6 de setembre, i BOE núm. 231 de 23 de setembre); es desplega, l'art. 34 pel Decret 413/2011 (DOGC núm. 6025, de 13 de desembre) i es modifica per l'art. 101 de la Llei 3/2015, d'11 de març (DOGC núm. 6830, de 13 de març).

Reial decret 422/2011, de 25 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals (BOE núm. 76 de 30 de març).

Reial Decret 953/2017, de 31 d'octubre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 (BOE núm. 267, de 3 de novembre i DOGC núm. 7488, de 6 de novembre).

Acord de 29 de gener de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre el termini de la condició de la inelegibilitat.

Acord de 24 d'abril de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre elegibilitat de membre de la policia local i diverses consultes en relació amb l'excedència.

Acord de 19 de juny de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que sigui candidat a les eleccions un condemnat per sentència ferma a sis mesos de suspensió de qualsevol càrrec electe o municipal o qualsevol altre anàleg.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre apoderats i interventors.

Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat (DOGC núm. 4542, de 2 de gener de 2006 i BOE núm. 30 de 4 de febrer), modificada per la Llei 5/2007, de 4 de juliol (DOGC núm. 4920, de 6 de juliol, correcció d'errada en el DOGC núm. 4984 i BOE núm. 185 de 3 d'agost), per la Llei 13/2008, de 5 de novembre (DOGC núm. 5256, de 12 de novembre, i BOE núm. 292 de 4 de desembre) i per la Llei 14/2008, de 5 de novembre (DOGC núm. 5256, de 12 de novembre, i BOE núm. 292 de 4 de desembre).

Llei 40/2006, de 14 de desembre, de l'Estatut de la ciutadania espanyola a l'exterior (BOE núm. 299, de 15 de desembre, correcció d'errades al BOE núm. 31, de 5 de febrer).

Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi (BOE núm. 294, de 8 de desembre); es desenvolupa per l'Ordre INT/3817/2007, de 21 de desembre (BOE núm. 310, de 27 de desembre).

Ordre INT/3817/2007, de 21 de desembre, per la qual es desenvolupa el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi, regulat en el Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 310, de 27 de desembre).

Resolució de 4 de juliol, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei orgànica 9/2007, de 8 d’octubre, de modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (BOE núm. 175, de 21 de juliol).

Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central per instar les modificacions necessàries per evitar un tracte discriminatori respecte a les persones discapacitades a efectes de votació.

Reial Decret 1960/2009, de 18 de desembre, pel qual es regulen els consells de residents espanyols a l'estranger (BOE núm. 2, de 2 de gener).

Acord de 6 de maig de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre exigència d'estar empadronat/ada en la comunitat autònoma de Catalunya per poder ser elegible en les eleccions al Parlament d'aquesta comunitat autònoma.

Acord de 19 de juliol de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre inelegibilitat, a efectes de les eleccions al Parlament de Catalunya, dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, a excepció del president i dels membres de Govern.

Acord de 14 d'octubre de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre l'exigència d'estar empadronat/ada a la comunitat autònoma de Catalunya per poder ser elegible en les eleccions al Parlament d'aquesta comunitat autònoma.

Acord de 14 d'octubre de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre inelegibilitat dels alts càrrecs. Consulta sobre si l'acord de la JEC de 19 de juliol és aplicable malgrat el que disposa la disposició transitòria primera de la Llei del Parlament de Catalunya 13/2008 de la Presidència de la Generalitat i del Govern.

Acord de 20 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta relativa a la possibilitat del vot presencial dels interventors que pertanyen a una circumscripció electoral diferent a les quals li corresponen censalment en les eleccions municipals, en les taules davant les quals estan acreditats, en les eleccions autonòmiques i, si escau, a entitats locals menors.

Reial decret 946/2017, de 27 d'octubre, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució (BOE núm. 261, de 27 d’octubre).

Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92 de 17 d’abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305 de 21 de desembre, correcció d'errades al BOE núm. 8 de 9 de gener de 2003); per l'Ordre INT/2838/2003, de 14 d'octubre (BOE núm. 249 de 17 d’octubre); per l'Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm.  60 de 10 de març); pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre); per l'Ordre INT/1025/2009, de 28 d'abril (BOE núm. 104 de 29 d'abril); per l'Ordre INT/662/2011, de 23 de març (BOE núm. 75 de 29 de març) per l'Ordre INT/3816/2007, de 19 de desembre (BOE núm. 310 de 27 de desembre); per l'Ordre INT/2609/2011, de 28 de setembre (BOE núm. 237 d'1 d'octubre), per l'Ordre INT/529/2014, de 28 de març (BOE núm. 82 de 4 d'abril de 2014) i l'Ordre INT/358/2015, de 27 de febrer (BOE núm. 54 de 4 de març de 2015).

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l'homologació de sobres i paperetes electorals.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les paperetes d'una entitat política corresponents a una circumscripció diferent.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l'homologació de paperetes electorals diferents perquè hi figuren numerats els candidats.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d'incloure a les paperetes d'una coalició el logotip dels partits integrants.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l'homologació de paperetes amb petites errades tipogràfiques o mínimes diferències de mida.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l'homologació de paperetes confeccionades en paper reciclat.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la confecció de paperetes en paper reciclat, sobre la seva homologació i sobre la possibilitat per a les candidatures d'utilitzar locals o llocs públics en dies i hores no assignats per les juntes de zona.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes de mida diferent a la de les paperetes oficials.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes amb faltes ortogràfiques o errades tipogràfiques, omissió d'accents o confusions de lletres.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput dels vots emesos en paperetes en què figurin persones la proclamació de les quals com a candidats hagi estat anul·lada.

Acord de 25 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre la possibilitat de figurar a les paperetes electorals amb apel·latiu.

Acord de 21 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la confecció i la distribució de paperetes electorals corresponents a candidatures la proclamació de les quals hagi estat anul·lada per Sentència del Tribunal Constitucional en recurs d’empara.

Acord de 21 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de determinades paperetes electorals.

Instrucció 1/2012, de 15 de març, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 12/2007, de 25 d'octubre, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de l'apartat 2 de l'article 96 de la Llei orgànica 2/2011, de 29 de gener, del règim electoral general, relatiu a les alteracions en les paperetes de votació invalidants del vot emès per l'elector (BOE núm. 67, de 19 de març).

Acord de 14 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la competència dels ajuntaments per nomenar els membres de les meses, per notificar la designació als interessats, per emplenar els impresos i per l’abonament de les tasques de les esmentades operacions.

Acord de 9 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig per a la designació dels ciutadans que han de formar part de les meses electorals.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre les competències dels secretaris dels ajuntaments com a delegats de les juntes electorals de zona.

Acord de 29 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre una queixa per no haver permès formar part de la mesa electoral a una persona a la qual s'havia nomenat vocal per arribar a les 8 hores i 10 minuts al local de votació.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre una consulta sobre les facultats d'agrupació d'electors per proposar la designació de vocals no judicials.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si és admissible la utilització per part dels interventors i apoderats i membres de la mesa la col·locació de cartells en els col·legis electorals i en les seves immediacions amb el lema “No a la guerra”.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre a qui correspon la competència de notificar la designació de membre de meses electorals.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si una vegada constituïda una mesa electoral amb el president i els vocals titulars, estan eximits els suplents del seu compromís.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si el cessament de dos vocals de la junta electoral de zona com a jutges substituts implica també el cessament com a vocals de la junta.

Circular de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de símbols, emblemes o lemes que puguin ser constitutius de propaganda electoral per part dels interventors, apoderats i membres de les meses electorals.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la preferència de les activitats electorals sobre les judicials en els àmbits civils o penals.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de ser substituït en la mesa electoral per un familiar.

Acord de 16 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de que els apoderats de les formacions polítiques, per tal condició, puguin ser excusats de formar part de les meses electorals.

Acord de 31 de març de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que l'ajuntament realitzi sortejos supletoris de membres de Mesa electoral.

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el desenvolupament de les tasques de la secretaria de la junta electoral com a conseqüència de canvi de jutjat degà.

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el desenvolupament de la secretaria de la junta de zona, un cop ha deixat de ser l'anterior secretari degà.

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la competència per a la designació de personal col·laborador de la junta electoral de zona.

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la data de publicació en el butlletí oficial de la província de la relació de membres de les juntes electorals amb motiu de determinades festes locals.

Acord de 23 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre si els ciutadans estrangers residents a Espanya que tenen la condició d'electors en les eleccions locals però no en les eleccions autonòmiques poden ser designats membres de mesa electoral atesa la coincidència d'eleccions locals i autonòmiques.

Acord de 26 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el cessament de vocal judicial de junta electoral de zona.

Acord de 8 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el nombre de vocals per a la constitució vàlida de la junta electoral de zona, així com el quòrum per a l’adopció d’acords.

Acord de 27 de setembre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d'exclusió en la designació d'un membre de Mesa electoral per minusvàlid/a.

Acord de 24 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre l'òrgan competent per designar el personal funcionari col·laborador en els processos electorals.

Circular de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre notificació de la condició de membres de mesa als interessats.

Acord de 14 de febrer de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les excuses formulades pels membres de Mesa respecte de la seva designació com a tals remeses a la junta electoral de zona a través de fax.

Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta del president de la junta electoral provincial en referència al nomenament del secretari de la junta electoral de zona.

Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, per instar les modificacions necessàries per evitar tracte discriminatori respecte a les persones discapacitades a efectes de votació.

Acord de 19 de juliol de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre els membres de les meses electorals amb dret a comptar amb ajuda d'intèrprets de les llengües de signes espanyoles.

Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals (BOE núm. 103 de 30 d’abril) i modificada per la Instrucció 2/2014, d'11 de desembre (BOE  núm. 307, de 20 de desembre).

Resolució de 15 de setembre de 2011, de la Junta Electoral Central, sobre comunicació i publicació dels acords i vots particulars de la Junta Electoral Central. (BOE núm. 224 de 17 de setembre).

Acord de 24 de setembre de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre les instruccions precises perquè sigui vàlid i admissible el procediment de remissió dels nomenaments de membres de taula a través del correu electrònic.

Acord de 27 de setembre de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la procedència de donar publicitat a determinades dades electorals relacionades amb les eleccions al Parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2015.

Acord de 26 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre designació d’un nou vocal judicial de Junta Electoral de Zona davant la malaltia greu d’un d’ells.

Acord de 26 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre cessament d’un Vocal Judicial d’una Junta Electoral de Zona.

Reial decret 947/2017, de 30 d’octubre, pel qual es nomenen vocals de la Junta Electoral Central (BOE núm. 264 de 31 d’octubre).

Reial decret 948/2017, de 30 d’octubre, pel qual es nomenen els vocals de procedència no judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 264 de 31 d’octubre).

Acord de 30 d’octubre de 2017, de la Comissió permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es designen Vocals de procedència judicial de les Juntes Electorals Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Acord de 8 de novembre de 2017, de la Comissió permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es designen Vocals suplents de procedència judicial de les Juntes Electorals Provincials de Barcelona i Girona.

Resolució de 2 de novembre de 2017, de la Junta Electoral Central, per la qual es fa pública la seva constitució (BOE núm. 267, de 3 de novembre). 

Barcelona

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Barcelona (BOP de Barcelona, de 2 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Berga, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Berga (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Granollers, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Granollers (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Edicte de 2 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, pel qual es modifica la composició de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat (BOP de Barcelona, de 7 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Manresa, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Manresa (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Mataró, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Mataró (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Sabadell (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es fa modifica la composició de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (BOP de Barcelona, de 9 de novembre).

Edicte de 2 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es fa modifica la composició de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (BOP de Barcelona, de 7 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Terrassa (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Vic, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Vic (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona d’Igualada, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Igualada (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).

Girona

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral Provincial de Girona (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona d’Olot, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Figueres, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Figueres (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Girona, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Girona (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre).

Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Girona, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Girona (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal de l’Empordà pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal de l’Empordà (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre). 

Lleida

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Balaguer, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Balaguer (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Cervera, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Cervera (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Lleida, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Lleida (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre), modificat per l’Edicte de 7 de novembre de 2017, de correcció d’errades (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Tremp, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Tremp (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Vielha, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Vielha (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral Provincial de Lleida (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre). 

Tarragona

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral Provincial de Tarragona (BOP de Tarragona, núm. 212 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Reus pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Reus (BOP de Tarragona, núm. 212 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Tarragona (BOP de Tarragona, núm. 212 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Tortosa (BOP de Tarragona, núm. 212 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Valls pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Valls (BOP de Tarragona, núm. 212 de 3 de novembre).

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona d’El Vendrell pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’El Vendrell (BOP de Tarragona, núm. 212 de 3 de novembre).

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sol·licitud de retirada dels col·legis electorals de distintius amb connotacions polítiques com poden ser les fotografies del rei, de Franco, els crucifixos i els elements amb connotacions religioses.

Acord de 12 de setembre de 2013, de la Junta Electoral Central, sobre fusió de dues seccions electorals d’un municipi.

Acord de 10 d’abril de 2014, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud perquè la Junta Electoral Central insti a les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral a designar locals electorals que siguin públics i de caràcter aconfessional i, si no fos possible, que en dits locals no hi hagi exhibicions públiques de símbols, emblemes, etc. que pel seu caràcter polític i/o confessional contradiguin la Constitució i l’esperit de la LOREG. 

Barcelona

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral a Barcelona, pel qual es relacionen les seccions electorals amb els seus locals i les meses que s’utilitzaran en les eleccions al Parlament de Catalunya 2017 (BOP de Barcelona de 3 de novembre), modificat per l’Edicte de 13 de novembre de 2017, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral a Barcelona, pel qual es modifica la relació de meses electorals publicada i es corregeixen el errors detectats (BOP de Barcelona, de 23 de novembre).  

Girona

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de Girona, pel qual es fa pública la relació de municipis amb nombre i límit de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles (BOP de Girona núm. 210, de 3 de novembre), modificat per l’Edicte de 20 de novembre de 2017, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de Girona, pel qual es modificació de la relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles (BOP de Girona núm. 223, de 22 de novembre) . 

Lleida

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de Lleida, pel qual es fa pública la relació de municipis amb nombre i límit de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles (BOP de Lleida núm. 212, de 3 de novembre). 

Tarragona

Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de Tarragona, pel qual es fa pública la relació de seccions, meses i locals electorals de cada municipi per a les eleccions autonòmiques (BOP de Tarragona núm. 212, de 3 de novembre).

Acord de 6 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre si les certificacions censals constitueixen un mitjà probatori de la inscripció en el cens electoral o també un mecanisme d'autèntica actualització del cens electoral.

Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l'actualització mensual del cens electoral i es regulen les dades necessàries per inscriure's (BOE núm. 44 de 20 de febrer), modificat pel Reial decret 147/1999, de 29 de gener (BOE núm. 26 de 30 de gener) i pel Reial decret 423/2011, de 25 de març (BOE núm. 73 de 26 de març).

Acord de 23 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el lliurament d'una còpia del cens als representants de les entitats polítiques en cinta magnètica.

Ordre INT/646/2003, de 14 de març, per la qual es dicten instruccions per al compliment del que disposa l’article 41.6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 72 de 25 de març).

Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral (BOE núm. 310 de 27 de desembre), modificat pel Reial decret 102/2009, de 6 de febrer (BOE núm. 33 de 7 de febrer de 2009) i pel Reial decret 288/2014, de 25 d’abril (BOE núm. 101 de 26 d'abril).

Resolució de 12 de febrer de 2004, de l'Oficina del Cens Electoral, sobre determinats aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 45 de 21 de febrer).

Resolució de 24 de febrer de 2006, de l'Oficina del Cens Electoral, sobre la repercussió de les baixes d'ofici per inscripció indeguda als padrons municipals i procediments de control de les altes al cens electoral (BOE núm. 57 de 8 de març).

Instrucció 7/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat censal específic previst en l'article 85.1 de la LOREG (BOE núm. 94 de 19 d'abril).

Acord de 19 de juny de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la proposta de Resolució sobre reclamacions i consultes a les dades d'inscripció i altres aspectes de gestió del cens electoral.

Resolució de 27 d'agost de 2008, de l'Oficina del Cens Electoral, sobre les reclamacions i les consultes de les dades d'inscripció i altres aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 209 de 29 d'agost de 2008).

Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuacions de la Oficina del Cens Electoral en relació amb l'entrega de còpies del cens electoral a les candidatures i a l'enviament de la documentació per exercir el vot per correu (BOE núm. 5 de 6 de gener).

Reial Decret 1960/2009, de 18 de desembre, pel qual es regulen els consells de residents espanyols a l'estranger (BOE núm. 2 de 2 de gener).

Ordre EHA/642/2011, de 25 de març, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització mensual del cens electoral (BOE núm. 73 de 26 de març).

Instrucció 1/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre les reclamacions administratives relatives a les modificacions en el cens electoral que poden realitzar els representants de les candidatures o de les formacions polítiques en aplicació d’allò establert en els articles 38 i 39 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 74 de 28 de març).

Resolució de 27 d'octubre de 2014, de l'Oficina del Cens Electoral, sobre reclamacions a les dades d'inscripció en el cens electoral (BOE núm. 269 de 6 de novembre).

 

Acord de 17 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l'expedició de certificats pels secretaris dels ajuntaments d'inscripció en el cens pels candidats.

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la denúncia d'irregularitats en determinades candidatures.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la forma de realitzar la retirada de la candidatura d'una entitat política.

Acord de 23 de gener de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que un secretari d'ajuntament tingui la doble condició de delegat de la junta electoral de zona i d’apoderat d'una candidatura.

Acord de 25 d'octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre similitud de denominació d'agrupació d'electors i de partit polític.

Acord de 25 d'octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la constitució d'agrupació d'electors.

Acord de 9 d'abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la denominació i el símbol d'una entitat política constituïda per diversos grups independents.

Acord de 9 d'abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el nomenament de representants i administradors electorals.

Acord de 9 d'abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de delegació pel secretari de l'ajuntament de l’autentificació de les firmes d'una agrupació d'electors.

Acord de 9 d'abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la denominació de coalició.

Acord de 21 d'abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els requisits de la declaració d'acceptació de candidatura.

Acord de 25 d'abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la denominació i les sigles d'una agrupació d'electors.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de correcció de presentació de candidatura incompleta.

Acord de 16 de febrer de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud d'informació sobre constitució d'agrupacions d'electors per concórrer a processos electorals.

Acord de 26 d'octubre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta sobre la possibilitat que un jutge de pau ocupi el càrrec d'apoderat d'una candidatura.

Acord de 29 de novembre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta de si per ser apoderat en les eleccions al Parlament de Catalunya s'exigeix estar domiciliat en la citada comunitat autònoma.

Acord de 13 de desembre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre diverses consultes sobre denominació i altres circumstàncies referides a coalicions.

Acord de 18 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre les sigles d'una nova formació política.

Instrucció 2/2007, de 22 de març, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment de nomenament dels interventors de les candidatures previst en l'article 78 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 76, de 29 de març).

Acord de 22 de març de 2007, de la Junta Electoral Central, a efectes de presentació de candidatures i com a conseqüència de l'aplicació del nou article 44.bis de la LOREG, consulta sobre si per conjunt de la llista s'ha d’entendre la llista de candidats exclusivament o la llista amb els suplents.

Acord de 22 de març de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre diferents preguntes sobre composició i denominació de coalicions electorals.

Instrucció 5/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació dels articles 44.bis i 187.2 de la LOREG en la redacció donada per la Llei Orgànica 3/2007, per la igualtat efectiva d'homes i dones (BOE núm. 94 de 19 d’abril).

Acord de 19 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que una formació política autoritzi una altra a utilitzar, en certes circumscripcions i en determinades condicions, les seves sigles.

Instrucció 8/2007, de 19 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació del tràmit d'esmena d'irregularitats previst en l'article 48.1 LOREG per incompliment dels requisits dels articles 44 bis i 187.2 de la LOREG, en la redacció donada per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones (BOE núm. 95 de 20 d’abril).

Acord de 25 d'octubre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre si el representant general d'una formació política pot actuar, a la vegada, davant les juntes electorals provincials com a representant d'una candidatura.

Acord de 24 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de nomenar representant de candidatura una persona amb nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea i resident a Espanya.

Acord de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre si es pot constituir una coalició entre un partit polític i la unió de partits polítics de la qual forma part el primer.

Acord de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre que els vots que pogués obtenir un partit polític en totes les circumscripcions en les quals es presenta formant part d'una coalició es computin en la seva totalitat al partit citat en l'àmbit estatal a tots els efectes legals i econòmics que poguessin derivar-se de l'aplicació de la normativa electoral vigent.

Acord de 7 de febrer de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de proclamació de candidatura presentada sense símbol ni sigles perquè no consten en el Registre de partits polítics.

Acord de 28 de gener de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre possibilitat de denominació específica de candidatures per a determinats districtes electorals, mantenint la referència a una denominació comuna.

Instrucció 1/2010, de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre l'aplicació de l'article 44.2 de la Llei orgànica del règim electoral general a la constitució de coalicions electorals (BOE núm. 226 de 17 de setembre).

Candidatures presentades per a les eleccions al Parlament de Catalunya, de 18 de novembre, de les Juntes Electorals provincials (BOE núm. 281 de 19 de novembre).

Acord de 30 de novembre de 2017, de la Junta Electoral Central, de constitució de coalicions electorals per concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21de desembre de 2017.

Acord de 13 de novembre de 2017, de la Junta Electoral Central, sobre les sol·licituds d'exempció de la presentació de signatures d'avals per a la eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017, atès la reducció del termini de temps per a la seva recollida.

Barcelona

Edicte de 18 de novembre de 2017, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 (DOGC núm. 7498, de 19 de novembre).

Girona

Edicte de 18 de novembre de 2017, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Girona per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 (DOGC núm. 7498, de 19 de novembre).

Lleida

Edicte de 18 de novembre de 2017, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 (DOGC núm. 7498, de 19 de novembre).

Tarragona

Edicte de 18 de novembre de 2017, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Tarragona per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 (DOGC núm. 7498, de 19 de novembre).

 

 

Acord de 21 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l'obligatorietat de l'empresa de concedir 15 dies de permís retribuït al component d'una llista electoral un cop proclamat candidat.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís per votar el dia de les eleccions.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els permisos a funcionaris que siguin candidats durant la campanya electoral.

Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si el dret a permís retribuït durant el temps de duració de la campanya electoral per als funcionaris es fa extensiu als suplents.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els permisos als candidats durant el període de campanya electoral.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís que tenen com a dret els treballadors el dia de la votació.

Circular 5/2006, de 4 d'octubre, del director general de la Funció Pública, sobre participació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat en les eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Acord de 25 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre permisos electorals del personal laboral al servei de les administracions públiques.

Relació de locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral, de les Juntes Electorals Provincials (BOE núm. 274, d’11 de novembre), modificat per la Correcció d’errors de la Relació de locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral, de les Juntes Electorals Provincials (BOE núm. 276, de 14 de novembre), modificat per la Correcció d’errors de la Relació de locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral, de les Juntes Electorals Provincials (BOE núm. 286, de 24 de novembre).

Barcelona

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, pel qual es fa pública la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 9 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral d’Arenys de Mar, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Barcelona, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la  Junta Electoral de Berga, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Granollers, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre), modificat per l’Edicte de 17de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Granollers, pel qual es fa pública la relació dels llocs públics que L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha reservat per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 24 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de L’Hospitalet de Llobregat, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Manresa, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Mataró, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Mataró, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral a Caldes d’Estrac (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Sabadell, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Terrassa, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Vic, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Vilafranca del Penedès, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Vilafranca del Penedès, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 13 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral d’Igualada, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).

Girona

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral d’Olot, pel qual es fa pública la relació d’emplaçaments per a la col·locació gratuïta de cartells (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral d’Olot, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre).

Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Figueres, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral i dels emplaçaments per a col·locació gratuïta de cartells (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Girona, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de la Bisbal d’Empordà, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral i dels emplaçaments per a col·locació gratuïta de cartells (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre), modificat per l’Edicte de 14 de novembre de 2017, de modificació d’errors en la relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Girona, núm. 219 de 16 de novembre).

Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Puigcerdà, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral i dels emplaçaments per a col·locació gratuïta de cartells (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre).

Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Santa Coloma de Farners, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral i dels emplaçaments per a col·locació gratuïta de cartells (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre). 

Lleida

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Balaguer, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Balaguer, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Cervera, pel qual es fa pública la relació de llocs de col·locació de propaganda electoral (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de la Seu d’Urgell, pel qual es fa pública la relació de locals reservats per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de la Seu d’Urgell, pel qual es fa pública la relació de llocs de col·locació de cartells i propaganda electoral (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Lleida, pel qual es fa pública la relació amb els locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Tremp, pel qual es fa pública la relació amb els locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Vielha, pel qual es fa pública la relació amb els locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre). 

Tarragona

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Reus, pel qual es fa pública la relació amb els locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Reus, pel qual es fa pública la relació amb els llocs per a la col·locació de pancartes i cartells (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Tarragona, pel qual es fa pública la relació amb els locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Tarragona, pel qual es fa pública la relació amb els llocs per a la col·locació de pancartes i cartells (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Tortosa, pel qual es fa pública la relació amb els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral. (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Tortosa, pel qual es fa pública la relació amb els llocs disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles de propaganda (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Valls, pel qual es fa pública la relació amb els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral. (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Valls, pel qual es fa pública la relació amb els llocs per a la col·locació de cartells i propaganda electoral (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).

Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de El Vendrell, pel qual es fa pública la relació amb els espais on s’han de col·locar els cartells i els locals públics on s’han de realitzar els actes de campanya electoral. (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).

Ordre de 30 d'octubre de 1985, sobre tarifes postals per trameses d'impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).

Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional (DOGC núm. 3300, de 8 de gener i BOE núm. 20, de 23 de gener).

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput de vots per al repartiment d'espais gratuïts de propaganda electoral a una coalició, les entitats polítiques de les quals van concórrer anteriorment per separat.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la confecció de paperetes en paper reciclat, sobre la seva homologació i sobre la possibilitat que tenen les candidatures d'utilitzar locals o llocs públics en dies i hores no assignats per les juntes de zona.

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 4543, de 3 de gener i BOE núm. 38, de 14 de febrer); modificada per la Llei 11/2007, d'11 d'octubre (DOGC núm. 4990, de 18 d’octubre i BOE núm. 266, de 6 de novembre), per la Llei 5/2008, de 24 d'abril (DOGC núm. 5123, de 2 de maig i BOE núm. 131 de 30 de maig) i per la Llei 20/2010, de 7 de juliol (DOGC núm. 5672, de 16 de juliol i BOE núm. 191 de 7 d'agost), que deroga els articles 120, 123 i el que s'indica al 125.

Llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional (BOE núm. 312 de 30 de desembre) i es deroga l'art. 8.2 i la disposició addicional única pel Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre (BOE núm. 315 de 30 de desembre).

Acord de 29 de novembre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud que els col·legis electorals i el seu entorn es trobin lliures de símbols religiosos el dia de els eleccions.

Instrucció 4/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació electròniques com a instrument de propaganda electoral (BOE núm. 94 de 19 d’abril).

Acord de 15 d'octubre de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els ajuntaments autoritzin la celebració d’actes de campanya electoral en locals oficials o llocs públics diferents als previstos en els articles 54.3 i 57.1 de la LOREG.

Instrucció 2/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de l'article 50 de la Llei orgànica del règim electoral general, en relació amb l'objecte i els límits de les campanyes institucionals i dels actes d'inauguració realitzats pels poders públics en període electoral (BOE núm. 74 de 28 de març).

Instrucció 3/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de la prohibició de realització de campanya electoral inclosa a l'article 53 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 74 de 28 de març).

Acord de 6 d’abril de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre  la possible infracció per propaganda electoral d'una formació política repartida i pegada en parets i portes de totes les dependències municipals.

Acord de 20 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta si els membres de la taula, interventors i apoderats poden concórrer a la jornada electoral, a l'interior dels col·legis electorals, amb samarretes o roba que contingui estampació de banderes esteladas.

Acord de 26 d’agost de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre el repartiment que s'ha d'aplicar pels resultats electorals obtinguts en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya a dues formacions polítiques que integren una coalició electoral.

Acord de 10 de setembre de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la presència de banderes o símbols independentistes en edificis oficials i espais de titularitat pública.

Llei orgànica 10/1991, de 8 d'abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora (BOE núm. 85 de 9 d'abril).

Llei orgànica 14/1995, de 22 de desembre, de publicitat electoral en emissores de televisió local per ones terrestres (BOE núm. 309 de 27 de desembre).

Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en emissores municipals.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput de vots per al repartiment d'espais gratuïts de propaganda electoral a una coalició, les entitats polítiques de les quals van concórrer anteriorment per separat.

Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d'emetre entrevistes o programes de caràcter electoral en emissores de televisió privada.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si és necessari que els periodistes que pretenguin emetre programes des de les meses electorals durant l'escrutini tinguin algun tipus d'acreditació.

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 4543, de 3 de gener i BOE núm. 38, de 14 de febrer); es modifica per la Llei 11/2007, d'11 d’octubre (DOGC núm. 4990, de 18 d'octubre i BOE núm. 266, de 6 de novembre), per la Llei 5/2008, de 24 d'abril (DOGC núm. 5123, de 2 de maig i BOE núm. 131 de 30 de maig) i per la Llei 20/2010, de 7 de juliol (DOGC núm. 5672, de 16 de juliol, i BOE núm. 191 de 7 d'agost), que deroga els articles 120, 123 i el que s'indica al 125.

Acord de 7 de febrer de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l'obligatorietat dels mitjans de comunicació de titularitat pública de posar a disposició de les juntes electorals espais gratuïts de propaganda.

Acord de 22 de març de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de l'article 109 de la Llei del Parlament de Catalunya 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, en relació amb l'article 50.1 de la LOREG.

Acord de 19 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que les televisions privades retransmetin mítings de partits polítics així com determinada propaganda electoral.

Acord de 19 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre assignació d'espais gratuïts de propaganda electoral en franges horàries de nivell d'audiència diferents.

Acord de 23 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral.

Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la prohibició de contractació electoral en les televisions locals per ones terrestres.

Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual (BOE núm. 79 d’1 d’abril), modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març (BOE núm. 55 de 5 de març); per la Llei orgànica 4/2011, d'11 de març (BOE núm. 61 de 12 de març); pel Reial decret llei 14/2011, de 16 de setembre (BOE núm. 226 de 20 de setembre); pel Reial decret llei 13/2012, de 30 de març (BOE núm. 78 de 31 de març); pel Reial decret llei 15/2012, de 20 d'abril (BOE núm. 96 de 21 d'abril); per la Llei 6/2012, d'1 d'agost (BOE núm. 184 de 2 d'agost), per la Llei 3/2013, de 4 de juny (BOE núm. 134 de 5 de juny) i per la Llei 9/2014, de 9 de maig (BOE núm. 114 de 10 de maig).

Instrucció 1/2015, de 15 d’abril, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 4/2011, de 24 de març, d’interpretació de l’article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre la consideració com a grup polític significatiu en els plans de cobertura informativa dels mitjans públics de comunicació (BOE núm. 95, de 21 d’abril).

Acord de 26 d’agost de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre el repartiment que s'ha d'aplicar pels resultats electorals obtinguts en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya a dues formacions polítiques que integren una coalició electoral.

Acord de 17 de novembre de 2017, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de realitzar la contractació de difusió de les campanyes institucionals en mitjans de titularitat pública.

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, de desenvolupament de l'article 69.8 de la Llei orgànica 5/1985, del Règim Electoral General (BOE núm. 101 de 28 d'abril).

Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (DOGC núm. 2801, de 8 de gener de 1999 i BOE núm. 28 de 2 de febrer), modificada per la Llei 23/2003, de 4 de juliol (DOGC núm. 3925, de 15 de juliol i BOE núm. 189 de 8 d'agost), per la Llei 7/2004, de 16 de juliol (DOGC núm. 4179, de 21 de juliol i BOE núm. 235 de 29 de setembre; correcció d’errades al DOGC núm. 4218 de 14 de setembre i al DOGC núm. 4312 de 31 de gener) i per la Llei 6/2012, de 17 de maig (DOGC núm. 6133, de 22 de maig).

Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió (DOGC núm. 4931, de 23 de juliol i BOE núm. 191 de 10 d'agost), modificada per la Llei 16/2008, de 23 de desembre (DOGC núm. 5288, de 31 de desembre, i BOE núm. 22 de 26 de gener), per la Llei 11/2011, de 29 de desembre (DOGC núm. 6035, de 30 de desembre) i per la Llei 5/2012, de 20 de març (DOGC núm. 6094, de 23 de març).

Acord de 9 de març de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre publicació i difusió d'enquestes d'opinió en els cinc dies anteriors al de la votació.

Instrucció de 10 de febrer de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre vot per correu de les persones que es troben en situació de malaltia o incapacitat que els impedeixi la formulació personal de la sol·licitud de la documentació a què es refereix l'article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 39 de 14 de febrer i DOGC núm. 1556, de 17 de febrer).

Reial decret 557/1993, de 16 d'abril, sobre actuació notarial en el procediment d'emissió de vot per correu (BOE núm. 92 de 17 d'abril).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l'article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101 de 28 d'abril).

Acord de 27 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre gratuïtat de les despeses de desplaçament dels notaris fins el domicili d'electors malalts o incapaços perquè aquests atorguin el poder notarial.

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els funcionaris de Correus que acudeixen als centres penitenciaris admetin l’acreditació de la identitat de l'intern.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la no-admissió del resguard de la denúncia de robatori del DNI a l'efecte de sol·licitar el vot per correu.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si s'ha de lliurar la documentació per al vot per correu a l'apoderat d'un elector que ha mort.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el vot per correu d'un interventor.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si els funcionaris de correus poden desplaçar-se als domicilis dels particulars als efectes que aquests sol·licitin el vot per correu.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa del vot per correu d'un elector la mort del qual consta davant la mesa electoral corresponent.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l’acreditació davant una mesa electoral de la defunció d'un elector que ha emès el vot per correu.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els vots per correu remesos per servei postal o missatgeria i sobre la validesa de certificacions censals específiques emeses per fax.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa dels vots emesos per correu d'elector que mor posteriorment amb anterioritat al dia de la celebració de les eleccions.

Acord de 3 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre vot per correu d'electors que no consta que hagin sol·licitat la documentació per votar per correu.

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la legalitat d'enviar les sol·licituds de vot per correu del personal embarcat per fax o correu electrònic, en lloc de radiotelegrafia, segons disposa el Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals.

Acord de 23 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa d’impresos facilitats pels col·legis oficials de metges amb una fotocòpia segellada amb el segell original del col·legi oficial de metges.

Acord de 16 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de remetre la documentació per al vot per correu a un apartat de correus o a la llista de correus d’una oficina postal.

Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l'actuació de la Junta Electoral Provincial de Pontevedra, en relació amb el certificat mèdic a efectes del vot per correu d’incapacitat, en què exigeix que consti al certificat de referència la malaltia concreta de què es tracta.

Acord de 27 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre còmput de vot per correu vàlidament emès per un elector que mor amb anterioritat a la data de l’elecció.

Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l’estranger (BOE núm. 299 de 14 de desembre de 2007).

Instrucció 2/2009, de 20 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre garantia de l'exercici personal del vot per correu dels electors residents absents (BOE núm. 94 de 17 d’abril).

Acord de 15 d'octubre de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre Junta Electoral Provincial competent per comprovació de les sol·licituds del vot per correu formulades a través de representants.

Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuacions de la Oficina del Cens Electoral en relació amb l'entrega de còpies del cens electoral a les candidatures i l'enviament de la documentació per exercir el vot per correu (BOE núm. 5 de 6 de gener).

Reial Decret 1960/2009, de 18 de desembre, pel qual es regulen els consells de residents espanyols a l'estranger (BOE núm. 2 de 2 de gener).

Acord de 10 de juny de 2010, de la Junta Electoral Central, de l’informe del director de l'Oficina del Cens Electoral sobre el canvi del sistema acordat amb Correus i amb el Ministeri de l'Interior per a la devolució de les despeses de franqueig del vot per correu des de l'exterior.

Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal (BOE núm. 318 de 31 de desembre), modificada per la Llei 17/2012, de 27 de desembre (BOE núm. 312 de 28 de desembre).

Instrucció 2/2012, de 20 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l'article 75.4 de la Llei orgànica de règim electoral general pel que fa a la validesa dels vots per correu dels electors inscrits en el cens electoral de residents absents que es remetin directament per l'elector a la junta electoral competent, en lloc de fer-ho als consolats (BOE núm. 229 de 22 de setembre de 2012).

Resolució de 9 de març de 2015, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableix el procediment per a la sol·licitud de vot dels electors residents absents que viuen a l'estranger (BOE núm. 63, de 14 de març de 2015).

Ordre PRA/1062/2017, del Ministeri de la Presidència i per les Administracions Territorials, de 3 de novembre de 2017, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 3 de novembre de 2017, pel qual s’estableixen les obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017 i s’adopten altres mesures en relació amb el procés electoral (DOGC núm. 7489 de 7953 de novembre). 

Acord de 26 d'agost de 2015, de la Junta Electoral Central, en relació amb el procediment d'autorització notarial per emetre el vot per correu a través d'apoderat.

Acord de 13 de novembre de 2017, de la Junta Electoral Central, relatiu a la situació del servei postal a Guatemala i a la implicació que pot tenir per a l’enviament de la documentació electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017.

Acord de 17 de juny de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el càlcul de l'anomenada barrera legal.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si per ser interventor s'ha d'estar inscrit en una mesa electoral que pertanyi a la mateixa junta electoral de zona.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si una mateixa persona pot ser interventora d'una mesa electoral i apoderada del mateix col·legi de la mesa.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre els vots a favor d'una candidatura retirada i l'acreditació dels seus interventors.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les paperetes d'una entitat política corresponents a una circumscripció diferent.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el jutge o magistrat que ha de recollir la documentació electoral el dia de les eleccions.

Acord de 22 de març de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre els documents vàlids per acreditar la identitat de l'elector.

Acord de 20 d'abril de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre la publicitat de l'acte l'escrutini de les meses electorals.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la formulació, comptabilització i utilitat dels vots en blanc.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de rectificació d'errades detectades en l'acta d'escrutini general

Acord de 31 de març de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment de lliurament de la documentació electoral a les juntes electorals provincials per part dels jutges de primera instància o de pau.

Acord de 15 de juny de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de l'escrutini de paperetes amb alguna diferència respecte a les paperetes oficials.

Instrucció 7/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre la certificació censal específica prevista en l'article 85.1 de la LOREG (BOE núm. 94 de 19 d'abril).

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d'utilització de mitjans informàtics per a agilitzar l'escrutini dels vots dels residents absents mitjançant la lectura del codi de barres que figura en les certificacions d'inscripció en el CERA.

Acord de 26 d’agost de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment electoral pel fet que els interventors de les candidatures puguin conèixer determinats aspectes de la votació, en concret la llista dels electors que han formalitzat el seu vot. 

Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212 de 5 de setembre).

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de rectificació d'errades detectades en l'acta d'escrutini general.

Acord de 12 d'abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d'utilització de mitjans informàtics per agilitzar l'escrutini dels vots dels residents absents mitjançant la lectura del codi de barres que figuri en les certificacions d'inscripció CERA.

Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i tràmits dels recursos a què fa referència l'article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128 de 30 de maig).

Acord de 20 de gener de 2000, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aproven les normes sobre la tramitació dels recursos d'empara a què es refereix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 21 de 25 de gener).

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre recursos contra la proclamació de candidatures.

Instrucció 11/2007, de 27 de setembre, sobre el procediment de tramitació dels recursos contra els acords de les juntes electorals previst en l'article 21 de la LOREG (BOE núm. 239 de 5 d’octubre).

Instrucció 1/2015, de 15 d’abril, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 4/2011, de 24 de març, d’interpretació de l’article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre la consideració com a grup polític significatiu en els plans de cobertura informativa dels mitjans públics de comunicació (BOE núm. 95, de 21 d’abril).

Text refós del Reglament del Parlament de Catalunya (DOGC núm. 6967, d’1 d’octubre). 

Ordre de 30 d'octubre de 1985, per la qual es fixen tarifes especials per a les trameses postals d'impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261 de 31 d'octubre).

Acord de 4 de desembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre a qui ha d'abonar-se l’avançament de les subvencions quan no hi ha administrador general.

Acord de 9 d'abril de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre la disposició dels saldos dels comptes corrents electorals.

Acord de 7 de setembre de 1994, de la Junta Electoral Central, sobre la presentació de l'aval bancari.

Acord de 16 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.

Acord de 24 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.

Acord de 20 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el límit de les despeses electorals.

Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE núm. 160 de 5 de juliol), modificada per la Llei orgànica 5/2012, de 22 d'octubre (BOE núm. 255 de 23 d'octubre) i per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març (BOE núm. 77 de 31 de març) (deroga la Llei orgànica 3/1987, de 2 de juliol).

Acord de 29 de novembre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el finançament de les campanyes publicitàries fora del període de campanya electoral als efectes de ser computat com a despesa electoral, i ha de formar part del pressupost destinat al procés electoral corresponent.

Llei 18/2010, del 7 de juny de 2010, de la Sindicatura de Comptes (DOGC núm. 5648, d’11 de juny i BOE núm. 165, de 8 de juliol), modificada per la Llei 5/2012, de 20 de març (DOGC núm. 6094, de 23 de març) i per la Resolució de 20 de novembre de 2012 (DOGC núm. 6269, de 7 de desembre).

Reial Decret 955/2017, del Ministeri de l’Interior, de 3 de novembre de 2017, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 (BOE núm. 268, de 4 de novembre i DOGC núm. 7490 de 8 de novembre).

Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics (BOE núm. 154 de 28 de juny) (deroga en part la Llei 21/1976, de 14 de juny, sobre el dret d'associació política i la Llei 54/1978, de 4 de desembre, de partits polítics), modificada per la Llei orgànica 3/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25 de 29 de gener) i per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març (BOE núm. 77 de 31 de març).

Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE núm. 160 de 5 de juliol), modificada per la Llei orgànica 5/2012, de 22 d’octubre (BOE núm. 255 de 23 d’octubre) i per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març (BOE núm. 77 de 31 de març).

Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual (BOE núm. 79 d’1 d’abril), modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març (BOE núm. 55 de 5 de març); per la Llei orgànica 4/2011, d'11 de març (BOE núm. 61 de 12 de març);  pel Reial decret llei 14/2011, de 16 de setembre (BOE núm. 226 de 20 de setembre); pel Reial decret llei 13/2012, de 30 de març (BOE núm. 78 de 31 de març); pel Reial decret llei 15/2012, de 20 d'abril (BOE núm. 96 de 21 d'abril); i per la Llei 6/2012, d'1 d'agost (BOE núm. 184 de 2 d'agost), per la Llei 3/2013, de 4 de juny (BOE núm. 134 de 5 de juny) i per la Llei 9/2014, de 9 de maig (BOE núm. 114, de 10 de maig).

Llei 18/2010, del 7 de juny de 2010, de la Sindicatura de Comptes (DOGC núm. 5648, d'11 de juny, i BOE núm. 165 de 8 de juliol), modificada per la Llei 5/2012, de 20 de març (DOGC núm. 6094, de 23 de març) i per la Resolució de 20 de novembre de 2012 (DOGC núm. 6269, de 7 de desembre).

Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de la activitat economicofinancera dels partits polítics, per la qual es modifica la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre el finançament dels partits polítics, la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics i la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes (BOE núm. 77 de 31 de març).

Reial Decret 955/2017, de 3 de novembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 (BOE núm. 268, de 4 de novembre i DOGC núm. 7490 de 8 de novembre).