Generalitat de Catalunya
Eleccions al Parlament de Catalunya2017

Eleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de Catalunya 2017

Candidatura d'Unitat Popular
LOGO CUP CUP
2017 2015
  EscrutatEscrutadoEscrutatCounted VotsVotosVòtsVotes Dip.Dip.Dep.SeatsDiputatsDiputadosDeputatsSeats Dip.Dip.Dep.SeatsDiputatsDiputadosDeputatsSeats VotsVotosVòtsVotes
Barcelona 100% 143.711 4,37% 3 DiputatsDiputadosDeputatsSeats7 255.328 8,28%
Girona 100% 21.708 5,32% 1 DiputatsDiputadosDeputatsSeats1 33.117 8,58%
Lleida 100% 12.140 5,04%   DiputatsDiputadosDeputatsSeats1 18.736 8,15%
Tarragona 100% 17.687 4,00%   DiputatsDiputadosDeputatsSeats1 30.613 7,39%
CatalunyaCataluñaCatalonhaCatalonia 100% 195.246 4,46% 4 DiputatsDiputadosDeputatsSeats10 337.794 8,21%
Generalitat de Catalunya

NOTANOTANÒTANOTE : Acord de la Junta Electoral Central de 18 de desembre de 2017: com a conseqüència de la retirada de la candidatura: Acuerdo de la Junta Electoral Central de 18 de diciembre de 2017: como consecuencia de la retirada de la candidatura: Acòrd deth Junta Electoral Central de 18 de deseme de 2017: coma conseqüéncia dera retirada dera candidatura: Agreement of the Junta Electoral Central of December 18, 2017: as a consequence of the withdrawal of the list Diàleg Republicà, els vots emesos a favor d'aquesta candidatura es comptabilitzen com a, los votos emitidos a favor de esta candidatura se contabilizan como, es vòts emetudi en favor d'aguesta candidatura se comptabilizen coma, the votes issued in favour of this list count as vots en blancvotos en blancovòts eth blancblank ballots (exp. 283/761).

Avís legalAviso LegalAvís legauLegal notice: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.: The ©Generalitat de Catalunya (Government of Catalonia) allows the reuse of content and data without restrictions beyond mention of the source, non-alteration of information and specification of last update, and so long that it does not contradict any license.

Generalitat de Catalunya
Torna amuntVolver arribaTorne ensúsGo up