• Imprimeix

Calendari de les juntes electorals

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
 Constitució inicial juntes electorals provincials (JEP) i juntes electorals de zona (JEZ) amb vocals judicial. 14.1  31 d'octubre 
 Comunicació de renúncies i substitució dels vocals  14.2  1 de novembre-4 de novembre
 Publicació en el BOE, DOGC i BOP composició inicial JEP i JEZ 14.3   5 de novembre
 Proposta conjunta de nomenament de vocals no judicials pels representants de les candidatures 10.1b i 11.1b   24 de novembre-4 de desembre
 Nomenament per JE competent dels vocals no judicials 10.1b i 11.1b   24 de novembre-4 de desembre 
 Finalització mandat JEP i JEZ  15.2 31 de març 

 

 

 

 

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).