• Imprimeix

Apoderats

Un apoderat o apoderada és la persona a qui el/la representant de cada candidatura atorga poders perquè tingui la representació de la candidatura en els actes i les operacions electorals.

Els apoderats poden:

  • Accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i de l'escrutini en qualsevol mesa, formular reclamacions i protestes, i demanar certificats
  • Si no hi ha interventors de la seva candidatura, poden actuar com a tals en la mesa i participar en les deliberacions amb veu, però sense vot

Els apoderats s'han d'identificar mostrant la credencial i el document d'identitat als membres de la mesa.

Voten en la mesa on figuren inscrits en el cens electoral.

Qüestions bàsiques sobre els apoderats:

  • no formen part de la mesa
  • només poden votar en la mesa on figuren censats
  • poden accedir lliurement a tots els locals electorals
  • poden examinar el desenvolupament de la votació i de l'escrutini en qualsevol mesa
  • poden formular protestes i reclamacions i demanar certificats, la qual cosa s'ha de consignar en l'acta
  • si no hi ha interventors de la seva candidatura, poden actuar com a tals davant la mesa i participar-hi amb veu, però sense vot
  • s'han d'identificar com a apoderats amb les seves credencials i el DNI davant els membres de la mesa
  • poden dur emblemes o adhesius amb el nom i les sigles de la candidatura que representen, només amb la finalitat d'identificar-se com a apoderats, sense que això constitueixi propaganda electoral