• Imprimeix

Interventors

L’interventor o interventora és la persona nomenada pel/per la representant d’una candidatura per poder:

  • assistir la mesa i participar en les seves deliberacions amb veu, però sense vot
  • formular reclamacions i protestes i demanar certificats davant la mesa

Cada candidatura pot nomenar fins a dos interventors per mesa electoral. El president o presidenta de la mesa només ha de deixar prendre possessió a dos interventors per candidatura, per la qual cosa ha d’anar numerant les credencials que li presentaran per ordre cronològic, tot i que només pot actuar un interventor o interventora per candidatura alhora.

Exerceixen la seva funció només en la mesa en la qual estan acreditats i voten en la mesa en la qual estan acreditats, encara que no estiguin inclosos en el cens electoral d’aquesta mesa.

Qüestions bàsiques sobre els interventors:

  • formen part de la mesa electoral
  • només poden votar en la mesa on figuren adscrits com a interventors, encara que no estiguin inclosos en el cens d’aquesta mesa
  • només poden ser presents en la mesa de la qual formen part
  • un interventor o interventora de cada candidatura pot assistir la mesa i participar en les seves deliberacions amb veu, però sense vot
  • poden formular protestes i reclamacions, que han de ser consignades en l’acta, i demanar certificats
  • si es presenten a la mesa una vegada estesa l’acta de constitució de la mesa, poden votar, però no formar-ne part
  • poden dur emblemes o adhesius amb el nom i les sigles de la candidatura que representen, només amb la finalitat d’identificar-se com a interventors, sense que això constitueixi propaganda electoral.