• Imprimeix

Informació

L'Administració electoral vetlla per la transparència i l'objectivitat del procés electoral, així com per garantir el principi d'igualtat. Està formada per la Junta Electoral Central, les juntes electorals provincials, les juntes electorals de zona, la junta electoral de la comunitat autònoma si s'escau, i les meses electorals.

 

La Junta Electoral Central és l’òrgan permanent que actua com a àrbitre i moderador de tot el procés electoral, seguida per les juntes electorals provincials i de zona. Entre les funcions específiques que du a terme la Junta Electoral Central en les eleccions al Parlament de Catalunya 2017, en destaquen les següents:

 • supervisa i aprova els models d’actes per a les meses i les juntes electorals
 • supervisa i aprova el manual d’instruccions dels membres de les meses electorals
 • controla les dades i les informacions dels sondejos publicats
 • dirigeix i supervisa l’actuació de l’Oficina del Cens Electoral
 • resol amb caràcter vinculant les consultes de les juntes electorals provincials
 • és l’organisme davant el qual les formacions polítiques nomenen els representants generals, els representants de les candidatures i els administradors generals

Les juntes electorals provincials exerceixen, en les eleccions al Parlament de Catalunya 2017, les competències següents:

 • dur a terme totes les gestions en relació amb la presentació i proclamació de candidatures
 • resoldre les reclamacions presentades contra la delimitació de les seccions, els locals i les meses efectuades per la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral
 • admetre els nomenaments dels administradors de les candidatures per part dels representants de les candidatures i comunicar-los a la Junta Electoral Central
 • distribuir els espais gratuïts de propaganda electoral que s’emeten en els mitjans de comunicació públics
 • formalitzar la designació d’apoderats i d’interventors
 • realitzar l’escrutini general
 • resoldre de manera vinculant les consultes de les juntes electorals de zona

Les juntes electorals de zona duen a terme les tasques següents:

 • garantir que en cada mesa electoral hi hagi els mitjans necessaris per a la votació
 • supervisar el nomenament dels membres de les meses electorals pels ajuntaments
 • distribuir els emplaçaments disponibles per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles, així com els locals i els llocs públics gratuïts per a la realització d’actes de campanya electoral
 • formalitzar la designació d’apoderats i d’interventors
 • atendre les consultes dels electors

Les meses electorals són òrgans formats per ciutadans elegits per sorteig, encarregats de rebre els vots dels ciutadans i de fer-ne el recompte. Els correspon presidir l’acte de votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i l’escrutini.

Una mesa electoral està formada per tres ciutadans inclosos en el cens electoral de la mesa: 1 president/a i 2 vocals.

Cada mesa electoral correspon, en principi, a una secció electoral. Si el nombre d'electors d'una secció ho fa aconsellable o si la població está molt disseminada, una secció electoral es pot dividir en diverses meses electorals, sempre que no resulti que el nombre d'electors adscrits a una mesa és inferior a 200. L'àmbit geogràfic que correspon a una mesa, el fixa l'Oficina del Cens Electoral, un cop escoltades les propostes dels ajuntaments.