• Imprimeix

Calendari de les meses electorals

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Sorteig per ajuntaments dels membres de les meses electorals 26.4 22 novembre-26 novembre
Notificació per JEZ designació membre de mesa als interessats i lliurament del manual sobre les seves funcions 27.2 22 novembre-29 novembre
Al·legació dels interessats, davant JEZ, del motiu que impedeix ser membre de mesa 27.3 22 novembre-6 desembre
JEZ resol i comunica, si escau, la substitució al primer suplent 27.3 22 novembre-11 desembre
Comunicació a JEZ membre mesa impossibilitat desenvolupar el seu càrrec 27.4 22 novembre-21 desembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).