administració electoral
  • Imprimeix

Calendari electoral

 

ACTIVITAT ARTICLES DATES
Reial decret de convocatòria (DT 4a. Estatut i art. 47 Llei 3/82) 42 27 d'octubre
Publicació al BOE del Reial decret de convocatòria. 42 28 d'octubre
ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Constitució inicial juntes electorals provincials (JEP) i juntes electorals de zona (JEZ) amb vocals judicial. 14.1 31 d'octubre
Comunicació de renúncies i substitució dels vocals. 14.2 1 de novembre-4 de novembre
Publicació en el BOE, DOGC i BOP composició inicial JEP i JEZ. 14.3 5 de novembre
Proposta conjunta de nomenament de vocals no judicials pels representants de les candidatures. 10.1b i 11.1b 24 de novembre-4 de desembre
Nomenament per JE competent dels vocals no judicials. 10.1b i 11.1b 24 de novembre-4 de desembre
Finalització mandat JEP i JEZ. 15.2 31 de març

 

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Publicació per DPOCE al BOE i BOP del nombre, límit de seccions, locals i meses que les integren i exposició al públic pels ajuntaments. 24.2 3 de novembre
Presentació pels electors, davant JEP, de reclamacions contra delimitació efectuada. 24.3 4 de novembre-9 de novembre
Resolució per JEP sobre reclamacions contra delimitació efectuada. 24.3 4 de novembre-14 de novembre
Difusió en Internet per DPOCE i exposició al públic pels ajuntaments de la relació definitiva de les seccions, meses i locals electorals. 24.4 11 de desembre-20 de desembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).    

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Sorteig per ajuntaments dels membres de les meses electorals. 26.4 22 de novembre-26 de novembre
Notificació per JEZ designació membre de mesa als interessats i lliurament del manual sobre les seves funcions. 27.2 22 de novembre-29 de novembre
Al·legació dels interessats, davant JEZ. del motiu que impedeix ser membre de mesa. 27.3 22 de novembre-6 de desembre
JEZ resol i comunica, si s'escau, la substitució al primer suplent. 27.3 22 de novembre-11 de desembre
Comunicació a JEZ membre mesa impossibilitat desenvolupar el seu càrrec. 27.4 12 de desembre-21 de desembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).     

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Exposició pels ajuntaments i consolats llistes electorals vigents. 39.2 3 de novembre-10 de novembre
Presentació reclamacions, davant DPOCE, sobre inclusió o exclusió en el cens. 39.3 3 de novembre-10 de novembre
Resolució reclamacions inscripció en el cens per DPOCE. 39.6 3 de novembre-10 de novembre
DPOCE ordena exposició al públic rectificacions i notifica als reclamants, ajuntaments i consolats. 39.6 14 de novembre
Contra resolució de DPOCE recurs davant jutge de 1a Instància. 40.1 15 de novembre-19 de novembre
Jutge de primera instància dicta sentència recurs i comunica als interessats, ajuntaments, consolats i DPOCE. 40.2 15 de novembre-24 de novembre
Lliurament còpia del cens de residents a Catalunya a representants de les candidatures i a JEZ. 41.5 25 de novembre-26 de novembre
Lliurament còpia del cens de RAE a representants de les candidatures (Acord de 29 de setembre de 2011, de la JEC). --- 2 de desembre-3 de desembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).     

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Designació per partits, federacions i coalicions, davant JEC, de representants generals. 168.1 29 d'octubre-5 de novembre
Designació per representants generals, davant JEC, representants candidatures en la circumscripció electoral. 168.2 29 d'octubre-7 de novembre
Comunicació de JEC a JEP dels noms dels representants de les candidatures en la seva circumscripció. 168.3 29 d'octubre-9 de novembre
Acceptació de la designació per representants candidatures davant JEP. 168.4 29 d'octubre-17 de novembre
Designació per promotors d'agrupacions d'electors de representants de les seves candidatures i acceptació d'aquesta designació. 168.5

12 de novembre-17 de novembre

Nomenament d'interventors pels representants de candidatures i lliurament per JEZ dels talonaris 3 i 4 a meses electorals. 78.1 i 78.2 29 d'octubre-18 de desembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).     

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Comunicació a JEP constitució de coalició electoral. 44.2 29 d'octubre-7 de novembre
Presentació de candidatures davant jep. 45 12 de novembre-17 de novembre
Publicació candidatures presentades al BOE y DOGC. 47.1 19 de novembre
Comunicació de JEP a representants de les candidatures de les irregularitats en la seva presentació. 47.2 21 de novembre
Termini per corregir irregularitats apreciades en candidatures presentades. 47.2 22 de novembre-23 de novembre
Proclamació de candidatures per JEP. 47.3 24 de novembre
Publicació al BOE i DOGC candidatures proclamades. 47.5 25 de novembre
Presentació recurs davant l'òrgan contenciós administratiu competent per candidatures excloses. 49.1 i 2 26 de novembre-27 de novembre
Resolució judicial sobre recurs presentat. 49.3 27 de novembre-29 de novembre
Sol·licitud del procediment d'empara davant Tribunal Constitucional. 49.4 27 de novembre-1 de desembre
Resolució Tribunal Constitucional sobre sol·licitud d'empara. 49.4 28 de novembre-4de desembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).    

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Ajuntaments comuniquen a JEZ emplaçaments disponibles per col·locació gratuïta de cartells. 56.1 29 octubre-4 novembre
Comunicació JEZ a representants candidatures llocs reservats per als seus cartells. 56.3 26 de novembre
Ajuntaments comuniquen JEZ, i aquesta a JEP, locals oficials i llocs públics per a realització gratuïta d'actes campanya electoral. 57.1 29 d'octubre-7 de novembre
Publicació al BOE i BOP locals i llocs públics gratuïts per a actes campanya electoral al BOP. 57.2 29 d'octubre-12 de novembre
Sol·licitud davant JEZ per representants candidatures utilització locals i llocs públics. 57.2 29 d'octubre-27 de novembre
Atribució per JEZ de locals i llocs públics disponibles per a actes de campanya i comunicació a representants candidatures. 57.3 28 de novembre
Campanya electoral. 51.1 5 de desembre-19 de desembre
Prohibició difusió sondejos electorals. 69.7 16 de desembre-20 de desembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).     

ACTIVITAT (*) (**) ARTICLES DATES
Sol·licitud documentació Braille. 1.1 28 d'octubre-24 de novembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).      

(**) Ordre INT/3817/2007, de 21 de desembre.      

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Sol·licitud vot per correu a DPOCE. 72.a 28 d'octubre-11 de desembre
Remissió per OCE certificat inscripció cens i documentació electoral per al vot per correu. 73.2 1 de desembre-14 de desembre
Remissió a mesa per electors documentació vot per correu. 73.3 1 de desembre-17 de desembre(**)

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG). 

(**) Ampliació del termini fins al 19 de desembre, en els horaris habituals d'obertura de les oficines de correus i com a màxim fins a les 14.00 hores.

     

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Sol·licitud del vot per l'elector resident a l'estranger (CERA) a l'OCE. 75.1 28 d'octubre-22 de novembre
Remissió per correu certificat, de la documentació del vot CERA per l'OCE. 75.3 25 de novembre-9 de desembre
Tramesa per correu del vot CERA a les oficines o seccions consulars. 75.4 Fins al 16 de desembre**
Dipòsit del vot CERA en urna habilitada en dependències consulars. 75.5 17 de desembre-19 de desembre***

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

(**) El termini s’amplia fins al 20 de desembre.

(***) El termini s’amplia fins al 21 de desembre a les 20.00 hores (hora peninsular).

     

ACTIVITAT (*) (***) ARTICLES DATES
Sol·licitud del vot dels ciutadans temporalment a l'estranger. 3.1 28 d'octubre-22 de novembre
Remissió per DPOCE del certificat d'inscripció en el cens i de la documentació electoral. 4.2 25 de novembre-9 de desembre
Remissió a mesa per electors temporalment a l'estranger de la documentació electoral de votació. 5.1 25 de novembre-17 de desembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).       

(***) Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l'estranger.        

ACTIVITAT (*) (***) ARTICLES DATES
Dia de reflexió. --- 20 de desembre
VOTACIÓ. 84 21 de desembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).       

(***) Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l'estranger.        

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Escrutini general per JEP. 103.1 i 107.2 24 de desembre-27 de desembre
Presentació de reclamacions i protestes per representants i apoderats generals de les candidatures. 108.2 24 de desembre-28 de desembre
Resolució per JEP i comunicació a representants i apoderats generals de les candidatures. 108.3 24 de desembre-29 de desembre
Recurs contra resolució davant JEP per representants i apoderats generals de les candidatures. 108.3 24 de desembre-30 de desembre
Remissió per JEP a JEC de l'expedient amb el seu informe. 108.3 25 de desembre-31 de desembre
Comunicació de JEP a representants candidatures remissió resolució i els cita per a comparèixer davant la JEC. 108.3 25 de desembre-1 de gener
Audiència de les parts davant JEC. 108.3 26 de desembre-3 de gener
Resolució JEC recurs presentat i trasllat de la Resolució a JEP per fer la proclamació d'electes. 108.3 27 de desembre-4 de gener
Proclamació d'electes per JEP. 108.4 28 de desembre-5 de gener
Remissió de l'acta de proclamació al Parlament de Catalunya i a JEC. 108.6 28 de desembre-6 de gener
Publicació resultats al BOE i al DOGC. 108.6 A partir del 28 de desembre (40 dies des de proclamació d'electes)

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).    

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Interposició recurs contenciós electoral, davant JEP, per acte proclamació d'electes. 112.1 29 de desembre-8 de gener
Remissió de JEP a Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya escrit d'interposició, expedient electoral i informe. 112.2 i 112.3 30 de desembre-9 de gener
Comunicació JEP a representants candidatures concurrents a la circumscripció per comparèixer davant la Sala. 112.3 30 de desembre-9 de gener
Compareixença dels representants de les candidatures davant Sala. 112.3 31 de desembre-11 de gener
Sala, finalitzat termini compareixença interessats, trasllada interposició recurs al Ministeri Fiscal i a les parts que han comparegut en el procés. 112.4 2 de gener-12 de gener
Ministeri Fiscal i representants candidatures formulen al·legacions que estimin convenients davant la Sala. 112.4 3 de gener-16 de gener
Sala, passat el període d'al·legacions decideix d'ofici o a instància de part el rebut a prova. 112.5 7 de gener-17 de gener
Desenvolupament de la fase probatòria contenciosa administrativa. 112.5 8 de gener-22 de gener
Sentència Sala Contenciosa Administrativa Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 113.1 9 de gener-26 de gener
Notificació sentència a interessats i a JEP. 114.1 i 115.1 9 de gener-27 de gener

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).     

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Designació davant JEC d'administradors generals per representants generals. 174.1 29 d'octubre-7 de novembre
Nomenament pels representants generals, davant JEP, d'administradors de candidatures. 174.2 12 de novembre-17 de novembre
Comunicació per administrador general i de candidatures, a JEC i JEP respectivament, número de compte corrent obert. 124.1 i 124.2 29 d'octubre-20 de novembre
Disposició saldo comptes. 125.3 29 d'octubre-21 de març
Sol·licitud bestreta despeses electorals. 127.bis.2 18 de novembre-20 de novembre
Concessió fins a 30% bestreta despeses electorals. 127.bis.4 26 de novembre-21 de desembre
Presentació de la comptabilitat. 133.1 31 de març-25 d'abril
Abonament 90% subvenció. 133.4 31 de març-25 de maig
Pronunciament dels òrgans competents. 134.2 22 de desembre-9 de juliol

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).     

ACTIVITAT (*) (****) ARTICLES DATES
Constitució del Parlament de Catalunya. --- Dins dels 20 dies següents a la data de les eleccions

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

(****) Dies feiners compresos entre el dilluns i el divendres.