• Imprimeix

Informació per a la presentació de candidatures

CANDIDATURES ELECTORALS

Per ser candidat/ata cal tenir la condició política de català i no trobar-se sotmès a cap causa d’inelegibilitat.

Tenen la condició política de catalans els ciutadans espanyols que tenen el veïnatge administratiu a Catalunya, és a dir, les persones de nacionalitat espanyola majors d'edat i empadronades en un municipi de Catalunya o residents a l'estranger que hagin tingut l'últim domicili en un municipi de Catalunya.

Poden presentar candidats o llistes de candidats:

  • Els partits i federacions inscrits en el Registre de partits polítics del Ministeri de l’Interior.
  • Les coalicions constituïdes que ho hagin comunicat a la junta electoral provincial corresponent del 29 d'octubre al 7 de novembre de 2017.
  • Les agrupacions d’electors que reuneixin les signatures d’almenys l’1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció en què es presentin. La recollida de signatures s’ha d’iniciar un cop convocades les eleccions.

Els partits, federacions o coalicions que no hagin obtingut representació al Parlament a la convocatòria d’eleccions anterior necessiten la signatura, almenys, del 0,1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció per la qual pretenguin la seva elecció. Cap elector pot prestar la seva signatura a més d’una candidatura.

El termini de presentació de les candidatures és del 12 al 17 de novembre de 2015.

Les candidatures, subscrites pels representants dels partits, federacions i coalicions i pels promotors de les agrupacions d’electors, s’han de presentar davant la junta electoral provincial de la circumscripció que correspongui.

Les candidatures s’han de presentar per escrit i han d’expressar clarament la denominació, les sigles i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació d’electors, i el nom i els cognoms dels candidats inclosos.

Juntament amb aquest escrit, cal presentar la declaració d’acceptació de la candidatura i els documents acreditatius de la condició d’elegibilitat dels candidats.

Les candidatures presentades per agrupacions d’electors s’han d’acompanyar també amb els documents acreditatius del nombre de signatures legalment exigit per poder participar a les eleccions.