• Imprimir

Administración electoral

Té la finalitat de garantir la transparència i objectivitat del procés electoral, i el principi d’igualtat. La integren la Junta Electoral Central, les juntes electorals de les comunitats autònomes, si s’escau, les juntes electorals provincials, les juntes electorals de zona i les meses electorals. 

Tiene la finalidad de garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral, y el principio de igualdad. La integran la Junta Electoral Central, las juntas electorales de las comunidades autònomes, en su caso, las juntas electorales provinciales, las juntas electorales de zona y las mesas electorales.

Fecha de actualización:  28.07.2015