administració electoral
 • Imprimeix

Glossari electoral

 • Abstenció

  Conjunt d'electors que no exerceixen el seu dret al vot en unes eleccions. Es pot expressar en valors absoluts o en percentatges. La suma dels valors absoluts de l'abstenció i la participació sumen el cens electoral. La suma dels seus percentatges és, òbviament, 100 ja que són conceptes complementaris.

 • Acta d'escrutini

  Document oficial on queden reflectides totes les dades de l’escrutini d’una mesa electoral: cens, certificacions censals, vots nuls, vots en blanc, vots per a cada candidatura, etc. Ha d’estar signada per tots els components de la mesa (president, vocals i interventors).

 • Administració convocant

  Administració pública que convoca i organitza un procés electoral. La Generalitat de Catalunya, en el cas d’eleccions al Parlament de Catalunya i al Consell General d’Aran, i el Govern de l’Estat, en el cas d’eleccions municipals, a les Corts Generals i al Parlament Europeu.

 • Administració electoral

  Té la finalitat de garantir la transparència i objectivitat del procés electoral, i el principi d’igualtat. La integren la Junta Electoral Central, les juntes electorals de les comunitats autònomes, si s’escau, les juntes electorals provincials, les juntes electorals de zona i les meses electorals.

 • Apoderat/ada

  Persona nomenada pel representant d’una candidatura perquè la representi en determinats actes i operacions electorals. Especialment, exerceix una funció de control en els actes de votació i d’escrutini. No forma part de la mesa i ha de votar en la que estigui censat. Pot visitar qualsevol mesa.

 • Cabina electoral

  Element del mobiliari electoral que ha d’haver-hi en el local electoral i al qual poden accedir els electors per preparar la documentació de votació i que permet preservar el dret al secret de vot.

 • Campanya electoral

  Període de temps previ al dia de la votació, la durada del qual es fixa a la convocatòria dels comicis i permet a les candidatures demanar el vot a l’electorat, a través d’actes públics i dels mitjans de comunicació. La normativa general electoral estableix que té una durada de 15 dies.

 • Campanya institucional

  Campanya destinada a informar els ciutadans sobre la data de votació, el procediment per votar i els requisits i tràmits del vot per correu, sense influir en l’orientació de vot.

 • Candidat/a

  Persona integrant d’una llista electoral un cop aquesta ha estat proclamada per la junta electoral competent. En funció del tipus d’elecció, poden ser candidats a diputats i senadors del Congrés i del Senat, respectivament, a diputats de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes o del Parlament Europeu, a consellers generals del Consell General d’Aran i a regidors dels consistoris municipals.

 • Candidat/a electe

  Candidat/a que ha obtingut un escó per a una circumscripció determinada.