Per constituir-se en partit polític, la formació s’ha d’inscriure en el Registre de partits polítics del Ministeri de l’Interior.

La documentació de què cal disposar per obtenir la inscripció és la següent:

  • Acta notarial, subscrita pels promotors del partit, amb expressa constància de les seves dades personals d’identificació (nom i cognoms, NIF, domicili, estat civil, professió, etc.). 
  • Estatuts pels quals es regirà la formació política. 

Els partits polítics adquiriran personalitat jurídica al cap de 21 dies a comptar de l’endemà de la seva inscripció en aquest Registre.

Una agrupació d'electors és un conjunt de ciutadans que es constitueixen com a formació política únicament i exclusivament per presentar una candidatura en un procés electoral concret i determinat.

Quins són els tràmits per constituir-se en agrupació d’electors en les eleccions al Parlament de Catalunya?

Per constituir-se en agrupació d’electors es necessita almenys la signatura de l’1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció.

Les signatures han d’estar autenticades notarialment o pel secretari de la corporació municipal corresponent.

Cada elector/a podrà donar suport a una agrupació electoral.

 

Per constituir-se en agrupació d'electors es necessita almenys la signatura de l'1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció.

Les signatures han d'estar autenticades notarialment o pel secretari/ària de la corporació municipal corresponent.

Cada elector/a podrà donar suport a una agrupació electoral.

La recollida de signatures  per a la constitució d’una agrupació d’electors es pot iniciar a partir del 28 d’octubre, data de convocatòria de les eleccions.

Per ser candidat/a cal tenir la condició de català, estar censat en qualsevol de les circumscripcions de Catalunya i no incórrer en cap causa d’inelegibilitat.

 

Poden presentar candidatures, entre el 12 i 17 de novembre, davant la junta electoral provincial: 

  • Els partits polítics o federacions de partits polítics inscrits en el Registre de partits polítics(*)
  • Les coalicions de partits i/o de federacions que vulguin concórrer amb llistes conjuntes a les eleccions i ho comuniquin a la junta electoral provincial entre el 29 d’octubre i el 7 de novembre. 

Han de fer constar: la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció o coordinació.  

  • Les agrupacions d’electors que presentin, com a mínim, la signatura de l’1% de les persones inscrites en el cens electoral de la circumscripció. Cada elector/a podrà donar suport només a una agrupació d’electors. 

(*) Els partits, federacions o coalicions que no hagin obtingut representació al Parlament en l’anterior convocatòria d’eleccions necessitaran la signatura, almenys, del 0,1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció per la qual pretenguin la seva elecció. Cap elector/a podrà donar la seva signatura a més d’una candidatura.

 

Les candidatures subscrites pels representants dels partits, les federacions i les coalicions, així com pels promotors de les agrupacions d’electors, s’han de presentar davant la junta electoral provincial corresponent, entre el 12 i 17 de novembre. 

La relació de candidatures presentades es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i en el Diari Oficial de Catalunya (DOGC) el 19 de novembre. 

Una vegada les candidatures han estat presentades i publicades en el DOGC, les juntes electorals provincials comunicaran, si escau, als representants de les candidatures les irregularitats detectades en la presentació de les candidatures, aquests representants han de corregir les irregularitats apreciades per les juntes electorals provincials entre el 22 i 23 de novembre. 

El 24 de novembre la junta electoral provincial proclamarà les candidatures i el 25 de novembre es publicaran en el BOE i el DOGC.

Les candidatures s’han de presentar per escrit expressant clarament: 

  • La denominació.
  • Les sigles i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació d’electors.
  • El nom i els cognoms dels candidats inclosos.

Juntament amb aquest escrit, s’ha de presentar la declaració d’acceptació de la candidatura i dels documents acreditatius de la condició d’elegibilitat dels candidats. 

Les candidatures presentades per agrupacions d’electors o per partits, federacions o coalicions que no hagin obtingut representació en l’anterior convocatòria, han d’anar acompanyades dels documents acreditatius del nombre de signatures legalment exigit per a la seva participació en les eleccions.

Les llistes han d’incloure tants candidats com càrrecs a elegir, pot haver-hi com a màxim 10 suplents i s’ha de fer constar el número d’ordre tant dels candidats com dels suplents. 

També han de tenir una composició equilibrada de dones i homes, de manera que, en el conjunt de la llista i en cada tram de cinc llocs, els candidats de cadascun dels dos sexes suposin com a mínim el 40 %.

No. No hi ha l'obligació de concórrer a les eleccions en un nombre mínim de circumscripcions.

 

No. Les candidatures no es poden modificar un cop presentades, excepte en el termini comprès entre el 22 i 23 de novembre, habilitat per a l’esmena d’irregularitats, i només  per mort o renúncia de la persona titular o com a conseqüència del tràmit d’esmena.

Quan es tracti de llistes de candidats, les baixes que es produeixin després de la proclamació de candidatures s’entendran cobertes pels candidats successius i, si escau, pels suplents.

 

El 24 de novembre la junta electoral provincial proclamarà les candidatures i el 25 de novembre es publicaran en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Sí. La retirada d’una candidatura pot efectuar-se amb un escrit del representant general davant l’Administració electoral en qualsevol moment anterior al 21 de desembre.

 

 

Informació relacionada