• Imprimeix

Vot dels electors malalts o discapacitats

Els locals electorals han de ser accessibles perquè les persones amb limitacions de mobilitat puguin accedir-hi sense cap impediment. 

En el cas de malaltia o incapacitat que impedeixi que la persona es desplaci personalment a una oficina de Correus per demanar l’imprès de sol·licitud d'inscripció en el cens electoral, el procediment és el següent: 

  • Cal que la malaltia estigui acreditada mitjançant un certificat mèdic oficial i gratuït. 
  • La sol·licitud pot efectuar-la en nom de l’elector/a una altra persona, autoritzada notarialment o consularment mitjançant un document que s’estendrà de manera individual per a l’elector/a.

El desplaçament del notari/ària al domicili dels electors malalts o discapacitats, perquè els atorgui el poder notarial, és gratuït (telèfon del Col·legi de Notaris de Catalunya: 93 317 48 00).

A continuació, se segueix el mateix procediment previst per al vot per correu, si bé les actuacions de Correus es faran amb l'apoderat o apoderada de la persona malalta o discapacitada. 

El termini per demanar el vot per correu és el comprès entre el 28 d’octubre i l’11 de desembre. 

Una vegada que la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral rebi la sol·licitud i comprovi la inscripció censal de la persona sol·licitant, trametrà, no més tard del 14 de desembre i per correu certificat a l’adreça indicada per l'elector/a, la documentació necessària per votar. 

Una vegada que l'elector/a esculli la papereta de vot, la introdueixi en el sobre de votació i el tanqui, ha d’introduir aquest sobre, juntament amb el certificat d’inscripció en el cens electoral, en el sobre que se li va enviar amb l'adreça de la mesa electoral que li correspon, i trametre’l per correu certificat fins al 17 de desembre. Ampliació de termini: atès que el 17 de desembre és diumenge, el termini s’amplia fins dilluns, 18 de desembre, en els horaris habituals d’obertura de les oficines de correus i com a màxim fins a les 14.00 hores. Nova ampliació de termini: el termini s’amplia fins al 19 de desembre, en els horaris habituals d’obertura de les oficines de correus i com a màxim fins a les 14.00 hores.