• Imprimeix

Vot dels interns en centres penitenciaris

Les persones internes en centres penitenciaris que no estiguin privades del dret de sufragi poden votar per correu. 

En tots els centres s’exposaran, davant de la població interna, les normes electorals que regulen el vot per correu i s’organitzaran sessions informatives. 

El procediment que han de seguir és el següent: 

  • El director/a de cada centre penitenciari, o la persona en qui delegui, ha de sol·licitar a Correus que un funcionari/ària d’aquest servei es desplaci al centre en una data determinada, compresa entre el 28 d’octubre i l’11 de desembre (ambdós inclosos), amb els impresos de sol·licitud del certificat d’inscripció en el cens electoral necessaris per al vot per correu que han d’emplenar allà mateix els interns que vulguin exercir el seu dret de vot. 
  • Si algun intern/a no té DNI, n’hi haurà prou amb el document d’identitat interior que tenen tots els interns dels centres penitenciaris, sempre que hi aparegui la fotografia. 
  • L’Oficina del Cens Electoral remetrà al centre penitenciari les paperetes i els sobres electorals suficients, que l’empleat/ada del servei de Correus lliurarà personalment a l’intern/a entre el l’1 i el 14 de desembre. 
  • L’intern/a ha d’escollir la papereta corresponent, introduir-la en el sobre (o no introduir-ne cap si el que vol és votar en blanc), i introduir aquest sobre dins d’un altre sobre adreçat a la mesa electoral que correspongui, no més tard del 17 de desembre. Ampliació de termini: atès que el 17 de desembre és diumenge, el termini s’amplia fins dilluns, 18 de desembre, en els horaris habituals d’obertura de les oficines de correus i com a màxim fins a les 14.00 hores. Nova ampliació de termini: el termini s’amplia fins al 19 de desembre, en els horaris habituals d’obertura de les oficines de correus i com a màxim fins a les 14.00 hores.
  • El servei de Correus farà arribar aquests sobres a les corresponents meses electorals el mateix dia de les eleccions.