Les properes eleccions al Parlament de Catalunya tindran lloc el dia 21 de desembre de 2017.

El Parlament és la institució que representa el poble de Catalunya. 

El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l'acció política i de govern. Exerceix també la resta de competències que li són atribuïdes per l'ordenament jurídic i, en especial, per l’Estatut d'autonomia de Catalunya.

 

El Parlament de Catalunya actualment es compon de 135 diputats.

Aquests 135 diputats es reparteixen en les quatre circumscripcions de la manera següent: 

  • Barcelona, 85
  • Tarragona, 18
  • Girona, 17
  • Lleida, 15

 

Els diputats són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. En cada circumscripció s’elegeixen tants diputats com correspongui, d’acord amb l’Estatut d’autonomia.

El sistema electoral és de representació proporcional. La llei d’Hondt és la fórmula electoral mitjançant la qual es reparteixen els escons entre les candidatures que hagin obtingut, com a mínim, el 3% dels vots vàlids emesos a la circumscripció.