La campanya electoral dura 15 dies.

Comença a les zero hores del dia 5 de desembre i finalitza a les zero hores del dia 20 de desembre.

Els ajuntaments han de reservar locals oficials i llocs públics d’ús gratuït per a la celebració d’actes de campanya electoral. 

A aquests efectes, els ajuntaments ho han de comunicar, entre el 29 d’octubre i 4 de novembre a la junta electoral de zona corresponent, i aquesta a la junta electoral provincial. 

Aquesta relació ha de contenir l'especificació dels dies i les hores en què cada un estigui disponible i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província no més tard del 12 de novembre.

No. A partir de la publicació de la relació en el Butlletí Oficial de la Província, els representants de les candidatures poden sol·licitar davant les juntes electorals de zona la utilització dels locals i els llocs per als actes electorals. 

El 28 de novembre les juntes electorals de zona distribuiran els locals i els llocs d’acord amb els criteris de l’article 57.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

 

Queda prohibida la publicació i difusió o reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació entre el dia 16 i 20 de desembre.