La mesa electoral és l’òrgan davant del qual s’emet el vot. La mesa controla el desenvolupament de la votació i du a terme el recompte i l’escrutini provisional. 

Una mesa electoral està formada per un president/a i dos vocals.

 

La formació de les meses és competència dels ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona.

Els membres de les meses electorals i els seus suplents es designen per sorteig públic entre totes les persones incloses en la llista d’electors de la mesa corresponent que sàpiguen llegir i escriure i que tinguin més de 18 anys i menys de 70.

Aquest sorteig públic es farà entre el 22 i 26 de novembre.

 

Les persones designades membres de mesa rebran la notificació de la seva designació entre els dies 22 i 29 de novembre. Si aquesta notificació es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Juntament amb la notificació, les persones designades rebran un manual d’instruccions.

Les persones que actuïn com a membres de meses electorals tenen dret a: 

 • Percebre una dieta.
 • Un permís retribuït durant el dia de la votació, si és laborable, i una reducció de cinc hores de la jornada laboral l’endemà de les eleccions.
 • La protecció pel sistema de la Seguretat Social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.

 

Sí. L’incompliment del càrrec es considera delicte electoral i pot ser castigat, d’acord amb la llei, amb pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.

Les causes legals que impedeixen l’acceptació del càrrec de vocal o de president/a d’una mesa electoral (titular o suplent) són les següents: 

 • Les causes d’inelegibilitat establertes en l’article 6.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG). 
 • El fet de ser candidat/a en les eleccions. 

A més, les persones designades podreu al·legar altres causes, justificades documentalment, que la junta valorarà abans de resoldre les al·legacions en un termini de cinc dies. 

Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals (BOE núm. 103, de 30 d´abril).

Les persones que hagueu estat designades membres d’una mesa electoral disposeu del termini de set dies des de la notificació de la designació per al·legar davant la junta electoral de zona que us correspon d’acord amb el municipi de residència. 

Les causes que us impedeixin ser membre de la mesa han d’estar justificades i documentades. 

 

Les juntes electorals de zona han de resoldre les al·legacions en el termini de cinc dies (en el període comprès entre el 22 de novembre i el 6 de desembre) i comunicar-ho a la persona interessada.

Un cop resoltes les al·legacions, es poden produir dues situacions:

 • Desestimació de l’excusa al·legada: la junta electoral de zona notificarà definitivament el nomenament al membre de mesa designat. 
 • Admissió de l’excusa al·legada: s’excusarà la persona del càrrec, se li notificarà i es designarà un altre membre de mesa, a qui s’emetrà la notificació corresponent.

Contra les decisions de les juntes electorals de zona no es pot recórrer.

 • Si un cop transcorregut el termini per presentar excuses, no podeu presentar-vos per exercir el vostre càrrec, heu de comunicar aquesta impossibilitat a la junta electoral de zona, com a mínim 72 hores abans del dia de les eleccions, i aportar les justificacions que siguin necessàries. Si l’impediment es produeix després d’aquest termini, l’avís a la junta s’ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de l’hora de constitució de la mesa. 
 • Si el mateix dia de les eleccions no podeu assistir al col·legi electoral a les 8.00 hores per una causa justificada, heu d’avisar al més aviat possible a la junta electoral de zona corresponent. 

Si no hi ha causa justificada, el fet de no presentar-vos està penat per la llei amb pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.

 

Sí. Les persones que no gaudiu de descans setmanal el dia de les eleccions i acrediteu la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, teniu dret a gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa d’aquest dia i a la reducció de les cinc primeres hores de la jornada laboral posterior, també amb dret a retribució.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, us seran retribuïts per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor/a.

 

 

La mesa electoral es constitueix a les 8.00 hores del dia de la votació. 

El president/a, els dos vocals i els suplents respectius es reuneixen, al col·legi electoral corresponent a cada mesa, per constituir la mesa electoral.

 

Cada titular de la mesa té dos suplents. Tant titulars com suplents s’han de presentar al local electoral a les 8.00 hores del dia 21 de desembre. 

Si es presenten tots els titulars, les meses es constitueixen amb els titulars. 

Si algun titular no es presenta, ocuparà el seu lloc el primer suplent i, si aquest tampoc es presenta, ho farà el segon suplent. 

En el cas del càrrec de president/a, si no es presenta la persona designada com a titular, ni tampoc cap dels seus suplents, ocuparà el lloc el primer vocal titular, o el segon, si el primer tampoc no hi ha acudit.

No es pot constituir la mesa sense la presència d’un president/a i dos vocals.

En el cas que la mesa no es pugui constituir, els membres de la mesa presents, els suplents que hi hagin acudit o, si no hi ha cap membre de la mesa, l'autoritat governativa, han d’estendre i subscriure una declaració dels fets esdevinguts i enviar-la per correu certificat a la junta de zona, a la qual han de comunicar també aquestes circumstàncies telegràficament o telefònicament. 

La junta designa, en aquest cas, lliurement, les persones que han de constituir la mesa electoral i, fins i tot, pot ordenar que en formin part alguns dels electors que estiguin presents en el local.

Si no es pot constituir la mesa abans de les 10.00 hores, els membres presents, els suplents que hi hagin acudit o l’autoritat governativa ho han de comunicar a la junta electoral de zona corresponent, la qual convocarà la mesa per a una nova votació, la qual ha de tenir lloc dins dels dos dies següents.

Una vegada constituïda la mesa, els suplents que no hagin estat nomenats finalment membres de la mesa electoral poden abandonar el col·legi electoral i queden exempts de les seves obligacions.

Cada mesa electoral ha de disposar com a mínim dels elements següents: 

 • Una urna, degudament tancada i precintada.
 • Una cabina de votació, situada en la mateixa sala on es desenvolupi la votació.
 • Un nombre suficient de sobres i de paperetes de totes les candidatures que es presenten a les eleccions.

 

Si falta qualsevol dels elements necessaris per a la votació a l’hora assenyalada per a la constitució de la mesa, el president/a ho ha comunicar immediatament per telèfon a la junta electoral de zona (JEZ), que s’encarregarà de subministrar-lo.

 

Sí, sempre que hi restin almenys dos membres de la mesa. 

 

La votació queda interrompuda fins que el membre absent es reincorpori. En aquest cas, a més a més, la junta electoral de zona ha de prendre les mesures necessàries per al desenvolupament correcte de la votació. 

 

Si s’ha aixecat l’acta de constitució de la mesa, no podreu prendre possessió com a membre de la mesa, perquè haureu estat substituït per una persona suplent.

La votació ha de continuar amb la resta de membres de la mesa.

 

Sereu substituït pel vocal primer. Si el vocal segon no hi està d’acord, el vostre vot de qualitat com a president/a de la mesa us permet prendre aquesta decisió. 

A més del president/a i dels dos vocals, poden assistir als actes de la mesa i participar en les seves deliberacions els interventors.