• Imprimeix

Vot del personal embarcat

El procediment de votació per al personal dels bucs de la marina mercant o flota pesquera d’altura, abanderats a Espanya, que hagin de romandre embarcats durant el procés electoral i que durant l’esmentat període toqui ports en el territori nacional consisteix en un vot per correu amb les especificitats següents: 

  • Per radiotelegrafia, correu electrònic o fax, se sol·licitarà, en el període comprès entre el 28 d’octubre i l’11 de desembre (ambdós inclosos), el certificat d’inscripció en el cens electoral i la documentació per exercir el dret de vot a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral on l’elector/a estigui inscrit. En el missatge es faran constar les dades següents: 

- Nom i cognoms de la persona sol·licitant.

- Número de DNI.

- Data de naixement, municipi i província de naixement.

- Municipi de residència de l’elector/a en què estigui inclòs/a en el cens electoral.

- Nom del buc en què estigui embarcat.

- Port/s en què tingui prevista l’arribada el buc, amb indicació de les dates concretes en què s’hagi de produir. 

En el cas que es pugui rebre la documentació electoral per mitjà d’un altre buc, s’haurà d’indicar l’armador, consignatari o buc on s’hagi d’enviar. 

  • La delegació provincial de la Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada hagi comprovat la inscripció de la persona interessada, considerarà a tots els efectes com a rebuda la sol·licitud i remetrà la documentació al port o a l’armador, consignatari o buc que l’elector/a hagi designat, entre l’1 i el 14 de desembre (ambdós inclosos).
  • Un cop l’elector/a rebi la documentació electoral, la remetrà a la mesa que li correspon, per correu certificat i urgent, no més tard del 17 de desembre des de qualsevol dels ports on el buc atraqui.