• Imprimeix

Vot del personal en missions a l'exterior

El procediment de votació per al personal embarcat en bucs de l’armada, o que, en pertànyer a unitats militars terrestres o aèries, es trobi destacat fora del territori nacional i que participi o cooperi, amb les forces de països aliats i organitzacions internacionals, en missions d’assistència humanitària o manteniment de la pau internacional és el vot per correu, el qual s’ha de sol·licitar entre el 28 d’octubre i l’11 de desembre, ambdós inclosos, amb les  especificitats següents: 

  • El comandant del buc o el cap d’unitat remet la relació de personal que vol exercir el dret de vot a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa, la qual tramitarà les sol·licituds del certificat d’inscripció en el cens electoral i la documentació per exercir el vot a les corresponents delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.

Per a cada sol·licitant es farà constar: 

- Nom i cognoms del sol·licitant.

- Número de DNI.

- Data de naixement, municipi i província de naixement.

- Municipi de residència en què estigui inclòs en el cens electoral. 

  • La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada comprovada la inscripció de la persona sol·licitant, considerarà a tots els efectes com a rebuda la sol·licitud i remetrà la documentació, entre l’1 i el 14 de desembre (ambdós inclosos), a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa, per tal que, pel procediment més urgent possible, la faci arribar al destinatari/ària.
  • L’elector/a procedirà a exercir el seu dret a vot una vegada hagi rebut la documentació electoral. Dels vots emesos, se’n farà càrrec el comandant del buc o el cap d’unitat, qui els custodiarà i en garantirà la seguretat, la integritat i el secret, fins que siguin recollits per la persona encarregada de transportar-los en territori nacional.

La Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa farà arribar els vots rebuts a Correus, no més tard del 17 de desembre. Ampliació de termini: atès que el 17 de desembre és diumenge, el termini s’amplia fins dilluns, 18 de desembre, en els horaris habituals d’obertura de les oficines de correus i com a màxim fins a les 14.00 hores.