Sí. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social dictarà la normativa que sigui procedent perquè l’elector/a que presti serveis el dia 21 de desembre pugui disposar, dins de l’horari laboral, de fins a quatre hores per a l’exercici del dret de sufragi, les quals seran retribuïdes.

Quan el treball sigui en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

 

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per exercir el dret de vot ha de coincidir amb l’horari establert per a la votació i serà potestat de l’empresari/ària.

 

Sí. Els empresaris tenen dret a sol·licitar als seus treballadors l’aportació del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent, per tal de fer efectiu l’abonament del salari del temps utilitzat per votar.

 

No. Els treballadors que tinguin jornada laboral amb un horari que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el de la votació no tenen dret al gaudiment d’aquest permís.