L’Administració electoral vetlla per la transparència i l’objectivitat del procés electoral, així com pel compliment del principi d’igualtat.

Integren l’Administració electoral: les meses electorals i les juntes electorals (central, provincial i de zona). 

 

  • Una Junta Electoral Central, de caràcter permanent.
  • Quatre juntes electorals provincials.
  • Trenta-una juntes electorals de zona (ubicades en les localitats catalanes que són cap de partit judicial segons la delimitació judicial de 1979). 

Les juntes electorals provincials són les juntes competents per a la realització de totes les gestions en relació amb la presentació i la proclamació de candidatures, i en relació amb l’escrutini general a les eleccions al Parlament de Catalunya. 

Les juntes electorals provincials i de zona no són permanents, sinó que es constitueixen amb motiu de cada procés electoral.

Si heu de fer una consulta, podeu adreçar-vos a la junta electoral de zona corresponent al vostre municipi.

 

Les seccions electorals són les zones en què es divideixen les circumscripcions electorals. 

Es determinen pel nombre d'electors: cada secció inclou un màxim de 2.000 electors i un mínim de 500.

No obstant això, per cada municipi hi ha, com a mínim, una secció electoral, tenint en compte que cap secció no pot tenir un àmbit superior al del terme municipal.

 

La mesa electoral és l’òrgan davant del qual s’emet el vot. La mesa controla el desenvolupament de la votació i du a terme l’escrutini provisional. 

Una mesa electoral està formada per tres ciutadans: un president/a i dos vocals. 

La mesa forma part de l’Administració electoral, juntament amb les juntes electorals.