• Imprimeix

Vot accessible per als electors amb discapacitat visual

Per als electors invidents es preveu el sistema de votació assistida. 

Els electors que estiguin impedits per escollir una papereta o per col·locar-la dins el sobre poden ser assistits per una persona de la seva confiança per exercir el dret de vot. 

No obstant això, hi ha un procediment de vot accessible per a aquestes persones.

Les persones amb discapacitat visual inscrites en el cens electoral que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliats a l'ONCE.

Els electors que vulguin utilitzar el procediment de vot accessible han de sol·licitar-lo en el període comprès entre el 28 d'octubre i el 24 de novembre.

La sol·licitud s´ha de tramitar a través del telèfon gratuït 900 400 012. 

L´operador/a telefònic demanarà les dades següents a la persona sol·licitant: 

  • Nom
  • Cognoms
  • Data de naixement
  • DNI
  • Domicili
  • Adreça electrònica
  • Telèfon de contacte

El procediment de vot accessible consisteix en la utilització de paperetes i sobres de votació normalitzats, als quals acompanya una documentació complementària en sistema Braille que permet la identificació de l’opció de vot amb garanties d’autonomia i, per tant, el secret de sufragi.

L'elector o electora que hagi comunicat la intenció d'utilitzar el procediment de vot accessible ha d'anar el dia de la votació a la mesa electoral en la qual li correspongui votar. 

El president/a de la mesa electoral o, si escau, algun dels vocals, ha de lliurar a la persona electora amb discapacitat visual el maletí que conté la documentació per votar. 

La documentació inclou: 

  • Unes  instruccions explicatives, impreses en sistema Braille.
  • Un sobre de votació.
  • Un sobre per a cada una de les candidatures amb la indicació de la candidatura en tinta i sistema Braille, i dins de cada un d'aquests sobres, una papereta de votació corresponent a la candidatura indicada en l'exterior. 

Prèviament, el president/a o algun vocal ha de comprovar, mitjançant la presentació del DNI, la inclusió d´aquesta persona en la llista de persones que han comunicat la intenció d'utilitzar aquest procediment. (La mesa electoral disposa d'aquesta llista). 

Igualment, el president/a de la mesa o, si escau, algun dels vocals li ha d'indicar i facilitar l'accés a l'espai del col·legi electoral habilitat per utilitzar la documentació lliurada. 

Una vegada seleccionada l'opció de vot, se segueix el mateix procediment de votació descrit per a tot l'electorat. 

No obstant això, aquest procediment de vot accessible té caràcter voluntari, de manera que les persones que ho vulguin poden acudir directament a la mesa electoral i votar assistits per persones de la seva confiança.