Nòrma electorau

Nòrma electorau

Disposicions generaus

 • Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.
 • Lei 13/2008, de 5 de noveme, dera Presidéncia dera Generalitat e eth Govèrn.
 • Reiau decrèt 605/1999, de 16 d’abriu, de regulacion complementària des procèssi electoraus.
 • Decrèt 9/2021, de 9 de febrer, de modificacion deth Decret 148/2020, de 22 de deseme, de normes complementàries entara realizacion des eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2021.
 • Decrèt 148/2020, de 22 de deseme, de normes complementàries entara realizacion des eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2021.
 • Resolució EXI/205/2021, de 5 de febrer, per la qual s'estableix en 165 euros l'import de les indemnitzacions per les despeses originades pel subministrament del material de protecció que s'estableix en les instruccions que aprova el PROCICAT per als electors i electores que acudeixin als locals electorals per exercir el seu dret a sufragi, així com per als membres de la mesa electoral i altres actors que participen en la jornada electoral i escrutini (líquid hidroalcohòlic, mascaretes de recanvi, etc.).

Convocacion

 • Decrèt 1/2021, de 15 de gèr, peth quau se dèishe sense efècte era celebracion des eleccions ath Parlament de Catalonha deth 14 de hereuèr deth 2021 per rason dera crisi sanitària derivada dera pandèmia causada pera COVID-19
 • Decrèt 147/2020, de 21 de deseme, de dissolucion automatica deth Parlament de Catalonha e de convocacion d'eleccions.
 • Acord 139/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, petició d'anul·lació del Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer (expedient 260/138).
 • Acord 97/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, resolucions adoptades per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en procediments contenciosos administratius interposats per la via del procediment especial per a la protecció de drets fonamentals, contra el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 per la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19 (expedient 529/211).
 • Acord 62/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, petició d'anul·lació del Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer (expedient 260/138).
 • Acord 61/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, comunicació de l'aprovació del Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19 (expedient 260/137).
 • Acord 47/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, resolucions adoptades per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en procediments contenciosos administratius interposats per la via del procediment especial per a la protecció de drets fonamentals, contra el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 per la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19 (expedient 529/211).

Modèls oficiaus

 • Reiau decrèt 605/1999, de 16 d´abriu, de regulacion complementària des procèssi electoraus.
 • Acord 190/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'homologació de paperetes i sobres electorals descarregables des d'Internet i imprimibles segons els models que s'incorporarien en el decret de normes complementàries de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 i prèvia aprovació per la Junta Electoral Provincial corresponent, així com sol·licitud d'autorització de l'enviament de la documentació en Braille per als electors amb discapacitat visual que l'hagin sol·licitat als seus domicilis, via ajuntaments (expedient 261/395).
 • Acord 178/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre l'esborrany del manual d’instruccions per als membres de meses electorals a utilitzar en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 (expedient 261/393).
 • Acord 177/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre models d’actes a utilitzar per les meses i juntes electorals en les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 (expedient 261/392).

Administracion electorau

 • Acord 149/2021, de 25 de febrer,  de la Junta Electoral Central sobre Acord de la Junta Provincial de Barcelona de 24 de febrer de 2021, en relació amb la petició d'informació per part de l'Oficina de Drets Civils i Polítics del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya  (expedient 801/44).
 • Acord 143/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, consulta sobre si escau prorrogar l'horari de votació en aquelles meses electorals que s'han constituït, per motius excepcionals, a les 10 hores (expedient 330/267).
 • Acord 135/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, intenció d'organitzar una prova pilot de vot digital el dia 14 de febrer de 2021, coincidint amb la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya (expedient 339/204).
 • Acord 133/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona d'11 de febrer de 2021, elevant la consulta de la Junta Electoral de Zona de Barcelona en relació amb la resolució de les sol·licituds d'excuses per a membres de mesa electoral amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 140/410).
 • Acord 131/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona d'11 de febrer de 2021, elevant la consulta de la Junta Electoral de Zona de Barcelona en relació amb la resolució de les sol·licituds d'excuses per a membres de mesa electoral amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 140/410).
 • Acord 130/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que la Junta Electoral Central validi els acords aconseguits i aprovi una Instrucció d'obligat compliment, sobre el nombre d'apoderats i interventors en els col·legis electorals durant la jornada electoral del 14 de febrer de 2021 (expedient 271/145).
 • Acord 117/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, intenció d'organitzar una prova pilot de vot digital el dia 14 de febrer de 2021, coincidint amb la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya (expedient 339/204).
 • Acord 107/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, petició del Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, que es permeti col·locar les meses electorals en l'exterior del col·legi electoral en la jornada de celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya (expedient 140/407).
 • Acord 106/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud d'unificació de criteri de les juntes electorals provincials en relació amb les mesures a adoptar per a la constitució de les meses electorals en les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, donada la situació provocada per la pandèmia Covid-19 (expedient 140/406).
 • Acord 91/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, recomanacions del Síndic de Greuges per a preservar la salut dels membres de mesa electoral el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 140/405).
 • Acord 68/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud de que la Junta Electoral Central validi els acords arribats i aprovi una Instrucció d’obligat compliment, sobre el nombre d’apoderats i interventors als col·legis electorals durant la jornada electoral del 14 de febrer de 2021 (expedient 271/145).
 • Acord 50/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que la Junta Electoral Central requereixi a les Juntes Electorals Provincials perquè duguin a terme la proclamació de les candidatures a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, atesos els terminis previstos en la LOREG (expedient 283/865).
 • Acord 49/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, consulta sobre criteris a aplicar per a l'acreditació d'excuses per a ser membre de mesa electoral relacionades amb el COVID-19 i sobre possible nomenament de suplents addicionals per a garantir la constitució de les taules el dia de les eleccions (expedient 140/404).
 • Acord 2/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, referent a una consulta sobre si els interventors i apoderats poden utilitzar durant la jornada electoral màscares en les quals estigui inscrit el logo i algun tipus d'emblema o eslògan per a la identificació del partit al qual representen (expedient 271/144).
 • Acord 1/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, referent a una sol·licitud per a que s'articulin mesures per a agilitar els tràmits de designació dels membres de les meses electorals en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, com la d'excloure del sorteig als electors majors de 60 anys o baixant a aquesta edat la possibilitat de manifestar excusa (expedient 140/403).
 • Acord 223/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre acords de la Junta Electoral Central en relació amb la possibilitat de la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el 14 de febrer de 2021 (expedient 109/193).

Composicion des juntes electoraus

Junta Electorau Centrau:

Juntes Electoraus Provinciaus:

 • Acord 102/2021, de 4 d'hereuèr, dera Junta Electorau Centrau, prepausa de designacion des vocaus non judiciaus des juntes electoraus provinciaus as quaus se referís er article 10.1.B) LOREG, en relacion damb es eleccions ath Parlament de Catalonha de 14 de hereuèr de 2021 (expedient 120/190).
 • Acord 73/2021, de 28 de gèr, dera Junta Electorau Centrau, prepausa de designacion des vocaus non judiciaus des juntes electoraus provinciaus as quaus se referís er article 10.1.B) LOREG, en relacion damb es eleccions ath Parlament de Catalonha de 14 de hereuèr de 2021 (expedient 120/190).
  Edicte de 29 de gèr de 2021, dera Junta Electorau Provincial de Barcelona, de constitucion definitiva dera Junta Electorau Provinciau de Barcelona (BOPB d’1 d’hereuèr).
 • Edicte de 28 de gèr de 2021, dera Junta Electoral Provinciau de Girona, a on se hè publica era constitucion definitiva dera Junta Electorau Provinciau de  Girona (BOPG núm. 21 de 2 d’hereuèr).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau Provinciau de Barcelona, de constitucion inicial dera Junta Electorau Provinciau de Barcelona (BOPB de 28 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau Provinciau de Girona, de constitucion inicial dera Junta Electorau Provinciau de Girona (BOPG, núm. 249/0 de 29 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau Provinciau de Lleida, de constitucion inicial dera Junta Electorau Provinciau de Lleida (BOPLL, núm. 250  de 29 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau Provinciau de Tarragona, de constitucion inicial dera Junta Electorau Provinciau de Tarragona (BOPT de 24 de deseme).

Juntes Electoraus de Zòna de Barcelona: 

 • Edicte de 8 d’herehuèr de 2021, a on se nomenten as vocaus non judiciaus dera Junta Electorau de Zòna de Sabadell (BOPB de 12 de hereuèr).
 • Edicte de 2 d'hereuèr de 2021, de la Junta Electorau de Zona de Vic, de constitucion definitiva de la Junta Electorau de Zòna de Vic (BOPB de 4 d’hereuèr).
 • Edicte de 29 de gèr de 2021, de la Junta Electorau de Zòna de Mataró, de constitucion definitiva de la Junta Electorau de Zòna de Mataró (BOPB de 2 d’hereuèr).
 • Edicte de 28 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna d’Arenys de Mar, de constitucion definitiva dera Junta Electorau de Zòna d’Arenys de Mar (BOPB d’hereuèr).
 • Edicte de 28 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Vilanova i la Geltrú, de nomentament de vocaus no judiciaus de la Junta Electorau de Zòna de Vilanova i la Geltrú (BOPB d’hereuèr).
 • Edicte de 28 de gèr de 2021, de la Junta Electorau de Zòna de Barcelona, de constitucion definitiva de la Junta Electorau de Zòna de Barcelona (BOPB d’1 d’hereuèr).
 • Edicte de 27 de gèr de 2021, de la Junta Electorau de Zona de Berga, de constitucion definitiva de la Junta Electorau de Zòna de Berga (BOPB de 4 d’hereuèr).
 • Edicte de 21 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Sant Feliu de Llobregat, de nomentament de vocaus no judiciaus i constitucion definitiva dera Junta Electorau de Zòna de Sant Feliu de Llobregat (BOPB de 28 de gèr).
 • Edicte de 28 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Granollers, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Granollers (BOPB de 29 de deseme). 
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Barcelona, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Barcelona (BOPB de 28 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Berga, de constitucion dera Junta Electorau de Zona de Berga (BOPB de 28 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Berga, que se fa per el publica la constitucion iniciala dera Junta Electorau de Zòna de Berga (DOGC núm. 8307 de 31 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de l'Hospitalet de Llobregat (BOPB de 28 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna d’Igualada, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna d'Igualada (BOPB de 28 de deseme). 
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna d'Igualada, que se fa per el publica la constitucion iniciala dera Junta Electorau de Zòna d'Igualada (DOGC núm. 8307 de 31 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Manresa, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Manresa (BOPB de 28 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Sabadell, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Sabadell (BOPB de 28 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Sant Feliu de Llobregat, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Sant Feliu de Llobregat (BOPB de 28 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Vic, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Vic (BOPB de 28 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Vilanova i la Geltrú, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Vilanova i la Geltrú (BOPB de 28 de deseme).
 • Edicte de 22 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna d’Arenys de Mar, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna d'Arenys de Mar (BOPB de 28 de deseme).
 • Edicte de 22 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna d’Arenys de Mar, que se fa per el publica la constitucion iniciala dera Junta Electorau de Zòna d'Arenys de Mar (DOGC núm. 8307 de 31 de deseme).
 • Edicte de 22 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Mataró, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Mataró (BOPB de 28 de deseme).
 • Edicte de 22 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Terrassa, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Terrassa (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 22 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Vilafranca del Penedès, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Vilafranca del Penedès (BOPB de 28 de deseme).

Juntes Electoraus de Zòna de Girona:

 • Edicte de 28 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna d’Olot, a on se hè publica era constitucion definitiva dera Junta Electorau de Zòna d'Olot (BOPG núm. 19, de 29 de gèr).
 • Edicte de 28 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Girona, a on se hè publica era constitucion definitiva dera Junta Electorau de Zòna de Girona (BOPG núm. 19, de 29 de gèr).
 • Edicte, de 28 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Puigcerdà, a on se hè publica era constitucion definitiva dera Junta Electorau de Zòna de Puigcerdà (BOPG núm. 19, de 29 de gèr).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna d'Olot, de constitucion provisòria dera Junta Electoral de Zòna d'Olot (BOPG, núm. 249/0 de 29 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Figueres, de constitucion provisòria dera Junta Electorau de Zòna de Figueres (BOPG, núm. 249/0 de 29 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Girona, de constitucion provisòria dera Junta Electorau de Zòna de Girona (BOPG, núm. 249/0 de 29 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Puigcerdà, de constitucion provisòria dera Junta Electorau de Zòna de Puigcerdà (BOPG, núm. 249/0 de 29 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Santa Coloma de Farners,  de constitucion provisòria dera Junta Electorau de Zòna de Santa Coloma de Farners (BOPG, núm. 249/0 de 29 de deseme).
 • Edicte de 22 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna dera Bisbal d’Empordà, de constitucion provisòria dera Junta Electorau de Zòna dera Bisbal d’Empordà (BOPG, núm. 249/0 de 29 de deseme).

Juntes Electoraus de Zòna de Lleida:

 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Balaguer, de constitucion iniciau dera Junta Electorau de Zòna de Balaguer (BOPLL, núm. 250  de 29 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Cervera, de constitucion iniciau dera Junta Electorau de Zòna de Cervera  (BOPLL, núm. 250  de 29 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna dera Seu d’Urgell, de constitucion iniciau dera Junta Electorau dera Zòna dera Seu d'Urgell (BOPLL, núm. 250  de 29 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Lleida, de constitucion iniciau dera Junta Electorau de Zòna de Lleida (BOPLL, núm. 250  de 29 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Vielha, de constitucion iniciau dera Junta Electorau de Zòna de Vielha (BOPLL, núm. 250  de 29 de deseme).
 • Edicte de 22 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Tremp, de constitucion iniciau dera Junta Electorau de Zòna de Tremp (BOPLL, núm. 250  de 29 de deseme).

Juntes Electoraus de Zòna de Tarragona:

 • Edicte de 5 de d'hereuèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Valls, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Valls (BOPT de 9 d'hereuèr).
 • Edicte de 5 d’hereuèr de 2021 , dera Junta Electorau de Zòna de Valls, de constitucion definitiva dera Junta Electorau de Zòna de Valls (BOPT de 9 d’hereuèr).
 • Edicte de 29 de gèr de 2021, de la Junta electorau de Zòna de Reus, de constitucion definitiva de la Junta Electorau de Zna de Reus (BOPT de 2 d’hereuèr).
 • Edicte de 29 de gèr de 2021, de la Junta Electorau de Zòna de Tortosa, de constitucion definitiva de la Junta Electorau de Zòna de Tortosa (BOPT de 2 d’hereuèr).
 • Edicte de 28 de gèr de 2021, de la Junta Electorau de Zòna de Tarragona, de constitucion definitiva de la Junta Electorau de Zòna de Tarragona (BOPT de 10 d’hereuèr).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Reus, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Reus (BOPT de 24 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Tarragona, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Tarragona (BOPT de 24 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Tortosa, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Tortosa (BOPT de 24 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Valls, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna de Valls (BOPT de 24 de deseme).
 • Edicte de 23 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna del Vendrell, de constitucion dera Junta Electorau de Zòna del Vendrell (BOPT de 24 de deseme).

Numèro, limits des seccions electoraus, locaus e mèses

Barcelona

 • Edicte d’11 d’hereuèr de 2021, dera Delegacion Provinciau de Barcelona deth Burèu deth Cens Electorau, de modificacion dera lista des seccions electoraus damb es sòns locaus e es mèses que s´utilizaràn enes Eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (BOPB de 9 d’hereuèr).
 • Edicte de 4 d'hereuèr de 2021, dera Delegacion Provinciau deth Burèu deth Cens Electorau en Barcelona, de modificacion  dera lista des seccions electoraus damb es sòns locaus e es mèses que s´utilizaràn enes Eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (BOPB de 5 d’hereuèr).
 • Edicte de 28 de deseme de 2020, dera Delegacion Provinciau deth Burèu deth Cens Electorau en Barcelona, a on se liste es seccions electoraus damb es sòns locaus e es mèses que s´utilizaràn enes Eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (BOPB de 28 de deseme).

Girona

Lleida

 • Ministeri d'Economia i Empresa. Institut Nacional d'Estadística Relació a on se liste es seccions electoraus damb es sòns locaus e es mèses que s´utilizaràn enes Eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (BOPLL núm. 25 de 8 d'hereuèr).

 • Edicte de 28 de deseme de 2020, dera Delegacion Provinciau deth Burèu deth Cens Electorau en Lleida, a on se liste es seccions electoraus damb es sòns locaus e es mèses que s´utilizaràn enes Eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (BOPLL núm. 249, de 28 de deseme).

Tarragona

 • Edicte de 6 d’heruèr de 2021, dera Delegacion Provinciau de Tarragona deth Burèu deth Cens Electorau, de modificacion dera lista des seccions electoraus damb es sòns locaus e es mèses que s´utilizaràn enes Eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (BOPT de 9 d’hereuèr).

 • Edicte de 22 de deseme de 2020, dera Delegacion Provinciau deth Burèu deth Cens Electorau en Tarragona, a on se liste es seccions electoraus damb es sòns locaus e es mèses que s´utilizaràn enes Eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (BOPT de 28 de deseme), modificat per l’Edicte d’1 d’hereuèr de 2021 (BOPT de 2 d’hereuèr).

 

 

Cens electorau

 • Acord 227/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud de la cessió d'una còpia del cens electoral de la Generalitat de Catalunya per enviar les paperetes de les candidatures proclamades i sobre de votació als electors residents a Catalunya (expedient 202/178).

Candidatures

 • Acord 146/2021, de 25 de febrer,de reclamació contra Twitter per la suspensió del compte del partit polític  VOX en aquella xarxa social estant convocades les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1215). 
 • Acord 138/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud de confirmació que continua vigent el contingut de l'Acord de la Junta Electoral Central, de 29 de març de 1990, relatiu a la interpretació de l'article 211.3 de la LOREG (expedient 561/86).
 • Acord 105/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud de dades dels representants de les formacions polítiques a les oficines consulars amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 321/529).
 • Acord 77/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud d’ampliació del termini per a la presentació dels avals exigits per l’article 169.3 de la LOREG (expedient 283/867).
 • Acord 72/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud de dades dels representants de les formacions polítiques a les Oficines Consulars amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 321/529).
 • Acord 64/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, interposició de recurs contra la recollida d'avals per segona vegada en les eleccions al Parlament de Catalunya, després de l'aprovació del Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la convocatòria a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer, quedant ajornada per al dia 30 de maig de 2021 (expedient 283/864).
 • Acord 63/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, sol·licituds d'aclariment sobre els efectes en les actuacions realitzades per les formacions polítiques amb motiu de la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya per al 14 de febrer de 2021, després de l'aprovació del Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració d'aquestes eleccions a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19 (expedient 283/863).
 • Acord 53/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, administradors designats davant la Juntes Electorals Provincials per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 340/1619).
 • Acord 51/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que s'eximeixi a la candidatura de la recollida de l'1% d'avals conforme a l'article 169 de LOREG, de manera excepcional i a causa de l'actual situació de pandèmia per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 283/866).
 • Acord 42/2021, de 14 de gener, de la Junta Electoral Central. (C2) COALICIÓ DE REPRESALIADES. Constitució de coalició electoral. Eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 281/390).
 • Acord 36/2021, de 14 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'informe en relació amb l'escrit presentat pel Síndic de Greuges de Catalunya davant el Defensor del Poble sobre la garantia del dret de sufragi amb motiu del procediment d'acreditació de signatures de suport a les candidatures sense representació parlamentària per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 540/35).
 • Acord 11/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud de mesures excepcionals en relació amb el procés de recollida d'avals a causa de l'actual situació de pandèmia per a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 283/862).
 • Acord 10/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud que se suspengui la recollida d'avals conforme a l'article 169.3 de LOREG, de manera excepcional i a causa de l'actual situació de pandèmia, o se suspengui la convocatòria electoral per al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 283/861).
 • Acord 9/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud de poder utilitzar també la denominació de Partit Demòcrata en la presentació de candidatures, pendent d'inscripció en el Registre de Partits Polítics (expedient 283/860).
 • Acord 8/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, referent a una consulta sobre la presentació de candidats inscrits en el CERA l'últim domicili dels quals estigués situat en la Comunitat Autònoma de Catalunya, en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 (expedient 283/857).
 • Acord 7/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, referent a una consulta sobre la possibilitat que els candidats acceptin la seva inclusió en la candidatura mitjançant signatura electrònica en els possibles processos electorals que es convoquin, a causa de les restriccions de mobilitat existents per la situació sanitària (expedient 283/854).
 • Acord 6/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud per a que es computin íntegrament els resultats obtinguts per la coalició electoral Juntsper Catalunya en les anteriors eleccions catalanes, al Partit Demòcrata Europeu Català, atès que Convergència Democràtica de Catalunya no concorrerà a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 281/395).
 • Acord 5/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre constitució de coalicions electorals per a concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 281/388).
 • Acord 4/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, (C3) constitució de la coalició electoral EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 281/391).
 • Acord 221/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre una recomanació del Síndic de Greuges en l'actuació d'ofici 291/2020, sobre l'establiment d'un sistema de recollida d'avals de les candidatures dels partits sense representació parlamentària en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya prevista per al 14 de febrer de 2021, mitjançant una clau de tramitació telemàtica o procediment similar, a causa de les actuals circumstàncies extraordinàries imposades per la crisi sanitària derivada del COVID (expedient 283/858).
 • Acord 220/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre escrits de partits polítics sense representació parlamentària, sol·licitant que s'eximeixi tots els partits del requisit de la recollida de signatures en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, a causa de l'actual crisi sanitària i les normes relatives al desenvolupament de la campanya electoral aprovades per la Generalitat de Catalunya "Eleccions i Covid-19" amb data 23 d'octubre de 2020 (expedient 283/856).
 • Acord 219/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre escrits de formacions polítiques, sol·licitant a s'eximeixi de la recollida de signatures els partits sense representació parlamentària en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021, a causa de les actuals circumstàncies extraordinàries imposades per la crisi sanitària derivada del COVID (expedient 283/855).

Barcelona

 • Edicte de 20 de gèr de 2021, dera Junta Electorau Provinciau de Barcelona, que hè publiques es candidatures proclamades pera Junta Electorau Provinciau de Barcelona entàs eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (DOGC 8321A de 20 de gèr).
 • Edicte de 12 de gèr de 2021, que hè publiques es candidatures presentades deuant dera Junta Electorau Provinciau de Barcelona entàs eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (DOGC núm. 8314 de 13 de gèr).

Girona

 • Edicte de 19 de gèr de 2021, dera Junta Electorau Provinciau de Girona, que hè publiques es candidatures proclamades pera Junta Electorau Provinciau de Girona entàs eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (DOGC 8321A de 20 de gèr).
 • Edicte de 12 de gèr de 2021, que hè publiques es candidatures presentades deuant dera Junta Electorau Provinciau de Girona entàs eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (DOGC núm. 8314 de 13 de gèr).

Lleida

 • Edicte de 22 de gèr de 2021, que hè publiques es candidatures proclamades deuant dera Junta Electorau Provinciau de Lleida entàs eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (DOGC núm. 8323 de 22 de gèr).
 • Edicte de 12 de gèr de 2021, que hè publiques es candidatures presentades deuant dera Junta Electorau Provinciau de Lleida entàs eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (DOGC núm. 8314 de 13 de gèr).

Tarragona

 • Edicte de 20 de gener de 2021, dera Junta Electorau Provinciau de Tarragona, que hè publiques es candidatures proclamades pera Junta Electorau Provinciau de Tarragona entàs eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (DOGC núm. 8322 de 21 de gèr).
 • Edicte de 12 de gèr de 2021, que hè publiques es candidatures presentades deuant dera Junta Electorau Provinciau de Tarragona entàs eleccions entath Parlament de Catalonha 2021 (DOGC núm. 8314 de 13 de gèr).

Locaus oficiaus e lòcs publics entà actes de campanha electorau

Barcelona

 • Edicte de 2 d'hereuèr de 2021, dera Junta Electorau de Zona de Vic, de nòus espacis de campanha electorala a Seva (BOPB de 4 d'hereuèr).
 • Edicte de 13 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Barcelona, que hè publica era lista de locaus de Partits Judiciaus de Barcelona, districtes 8 i 9 entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02. 2021 (BOPB de 14 de gèr). 
 • Edicte de 5 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Barcelona, que hè publica era lista de locaus de Partits Judiciaus de Badalona, Barcelona, Sant Adrià de Besòs e Santa Coloma de Gramenet entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02.2021 (BOPT de 7 de gèr).
 • Edicte de 7 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Manresa, de rectificació de lòcs publics entara realizacions  d'actes de campanha electoraude (BOPB d’11 de gèr).
 • Edicte de 5 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Manresa, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 7 de gèr).
 • Edicte de 5 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Mataró, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 7 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Vilafranca del Penedès, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 7 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Vilanova i la Geltrú, hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 7 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electoral de Zòna d’Igualada, hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (DOGC núm. 8312 d’11 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna d’Igualada, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 5 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Terrassa, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 5 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Sant Feliu de Llobregat, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 5 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021 , dera Junta Electorau de Zòna de Sabadell, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 5 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Granollers, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 5 de gèr).
 • Edicte de 3 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna d’Arenys de Mar, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 5 de gèr).
 • Edicte de 2 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Berga, que hè publica emplaçaments de propagnda electorau e era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 5 de gèr).
 • Edicte de 13 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, de rectificació de lòcs publics entara realizacions  d'actes electoraus  de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat (BOPB de 15 de gèr).
 • Edicte de 7 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, de rectificació de lòcs publics entara realizacions  d'actes de campanha electorau (BOPB d’11 de gèr).
 • Edicte de 2 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de l’Hospitalet de Llobregat, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 5 de gèr).
 • Edicte de 8 de gèr de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions d'actes de campanha electorau (BOPB d’11 de gèr).
 • Edicte de 2 de gener de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Vilafranca del Penedès, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 5 de gèr).
 • Edicte de 31 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Mataró, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 5 de gèr de 2021).
 • Edicte de 30 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Vic, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPB de 4 de gèr de 2021).

Girona

 • Edicte complementari de 13 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Girona, de correccion de la aforament del Local Social "la Caixa" de Llagostera (BOPG núm. 8 de 14 de gèr).
 • Edicte complementari d’11 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Girona, de modificacions dels horaris dels locals gratuits ofrits per l'Ajuntament de Salt (BOPG núm. 7 de 13 de gèr).
 • Edicte complementari de 8 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Girona, que hè publica era lista complementaria de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02.2021 (BOPG núm. 6 de 12 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de la Bisbal d’Empordà, que hè publica emplaçaments de propagnda electorau e era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPG núm. 2/0 de 5 de gèr).
 • Edicte de 30 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna d’Olot, de lista d'emplaçaments per la collocacion gratuita d'afichas (BOPG núm. 2/0 de 5 de gèr de 2021).
 • Edicte de 30 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna d’Olot, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPG núm. 2/0 de 5 de gèr de 2021).
 • Edicte de 30 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Figueres, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau e lista d'emplaçaments per la collocacion gratuita d'afichas (BOPG núm. 2/0 de 5 de gèr de 2021).
 • Edicte de 30 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Puigcerdà, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau e lista d'emplaçaments per la collocacion gratuita d'afichas (BOPG núm. 2/0 de 5 de gèr de 2021).

Lleida

 • Edicte de 5 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Lleida, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau e lista d'emplaçaments per la collocacion de propaganda electorau (BOPLL núm. 2 de 5 de gèr).
 • Edicte de 2 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Cervera, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau  e lista d'emplaçaments per la collocacion de propaganda electorau (BOPLL núm. 2 de 5 de gèr).
 • Edicte d’1 de gèr de 2021, dera Junta electorau de Zòna de la Seu d’Urgell, de relació de locals oficials per a la realització d'actes de campanya electoral (BOPLL núm. 2 de 5 de gener).
 • Edicte d’1 de gèr de 2021, dera Junta electorau de Zòna de la Seu d’Urgell, que hè publica emplaçaments de propagnda electorau e era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPLL núm. 2 de 5 de gèr).
 • Edicte de 29 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Balaguer, que hè publica emplaçaments de propagnda electorau e era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions gratuïta d'actes de campanha electorau (BOPLL núm. 2 de 5 de gèr de 2021).
 • Edicte de 30 de deseme de 2020, dera Junta electorau de Zòna de Tremp, que hè publica era lista de locaus oficiaus e lòcs publics entara realizacions d'actes de campanha electorau e lista d'emplaçaments per la collocacion de propaganda electorau (BOPLL núm. 2 de 5 de gèr de 2021).
 • Edicte de 30 de deseme de 2020, dera Junta electorau de Zòna de Vielha, que hè publica era lista de locaus entara realizacions d'actes de campanha electorau  e lista d'emplaçaments per la collocacion de propaganda electorau (BOPLL núm. 2 de 5 de gèr de 2021).
 • Edicte de 29 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Balaguer de lista d'emplaçaments per la collocacion de propaganda electorau (BOPLL núm. 2 de 5 de gèr de 2021).

Tarragona

 • Edicte de 15 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna del Vendrell, que hè publica era lista des locaus oficiaus e lòcs publics reservadi entara realizacion gratuïta d'actes de campanha electorau e lòcs reservadi entara collocacion de panèus, plancardes e banderòles entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02.2021 (BOPT de 18 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Tarragona, que hè publica es locaus oficiaus e lòcs publics reservadi entara realizacion gratuïta d'actes de campanha electoral entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02.2021 (BOPT de 5 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Tarragona, que hè publica era lista de lòcs reservadi entara collocacion de panèus, plancardes e banderòles entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02. 2021 (BOPT de 5 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Valls, que hè publica era lista de lòcs reservadi entara collocacion de panèus, plancardes e banderòles entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02.2021 (BOPT de 5 de gener).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna de Valls, que hè publica es locaus oficiaus e lòcs publics reservadi entara realizacion gratuïta d'actes de campanha electoral entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02.2021 (BOPT de 5 de gèr).
 • Edicte de 4 de gèr de 2021, dera Junta Electorau de Zòna del Vendrell, hè publica era lista de lòcs reservadi entara collocacion de panèus, plancardes e banderòles e locaus oficiaus e lòcs publics reservadi entara realizacion gratuïta d'actes de campanha electoral  entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02. 2021 (BOPT de 5 de gèr).
 • Edicte de 30 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Reus, hè publica era lista de lòcs reservadi entara collocacion de panèus, plancardes e banderòles entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02.2021 (BOPT de 5 de gèr).
 • Edicte de 30 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Reus, que hè publica es locaus oficiaus e lòcs publics reservadi entara realizacion gratuïta d'actes de campanha electoral entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02.2021 (BOPT de 5 de gèr de 2021).
 • Edicte de 30 de deseme de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Tortosa,que hè publica era lista de lòcs reservadi entara collocacion de panèus, plancardes e banderòles entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02. 2021 (BOPT de 5 de gèr de 2021).
 • Edicte de 30 de desembre de 2020, dera Junta Electorau de Zòna de Tortosa, que hè publica es locaus oficiaus e lòcs publics reservadi entara realizacion gratuïta d'actes de campanha electoral entàs eleccions entath Parlament de Catalonha deth 14.02.2021 (BOPT de 5 de gèr de 2021).

Campanha electorau

 • Circulara 1/2019, de 7 de març, dera Agéncia Espanhòla de Proteccion de Donades, sus es tractament de donades personaus relatives a opinions politiques e enviament de propaganda electorau per mejans electronics o sistèmes de messatgeria per part des partits politics, federacions, coalicions e agropacions d’electors ara ampara der article 58 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.
 • Acord 137/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat per VOX contra Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 9 de febrer de 2021, en relació amb la seva denúncia contra el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya per les manifestacions realitzades en un acte de campanya a Barcelona el 6 de febrer (expedient 293/1221).
 • Acord 134/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat per particular contra Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, de 6 de febrer de 2021, per realització d'actes de campanya o propaganda política per un agent de la policia autonòmica, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1220).
 • Acord 110/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 6 de febrer de 2021, en relació amb la consulta realitzada pel Cap dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya relativa a l'òrgan al qual cal remetre les actes aixecades per la Policia per realització de comitives electorals itinerants (expedient 293/1218).
 • Acord 109/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, denúncia pels incidents ocorreguts durant la celebració de diferents actes de campanya del partit polític VOX amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1217).
 • Acord 83/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, reclamació del Partit Popular per l'acte d'inauguració previst per al dia 1 de febrer de la nova línia comercial de tren d'alta velocitat AVE entre Madrid, Elx i Oriola, a la qual assistiran el President del Govern i el President de la Generalitat Valenciana, estant convocades les eleccions al Parlament de Catalunya per al 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1207).
 • Acord 71/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud de pronunciament de la Junta Electoral Central sobre el dret dels votants a acudir lliurement disfressats, sempre que no inclogui simbologia partidista, als col·legis electorals per exercir els seu dret a vot, al coincidir la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 amb la festivitat de Carnaval (expedient 339/203).
 • Acord 69/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central (Ampliació de Termini), de sol·licituds d’ampliació del termini del dipòsit de la propaganda electoral a les oficines de correus amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 229/149).
 • Acord 30/2021, de 14 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre un recurs interposat per VOX contra Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 7 de gener de 2021, pel qual desestima la seva denúncia contra Esquerra Republicana de Catalunya i l'Oficina de Drets Civils i Politics pels actes celebrats el 3 de gener a Sant Feliu de Llobregat i altres (expedient 293/1202).
 • Acord 29/2021, de 14 de gener, sobre una denúncia de Ciutadans-Partit de la Ciutadania contra les accions i omissions del Govern de la Generalitat de Catalunya per permetre i emparar l'exhibició de pancartes amb símbols i eslògans en els edificis de titularitat pública identificables amb candidatures concurrents a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1201).
 • Acòrd 192/2019, d’11 d’abriu, dera Junta Electorau Centrau, concernent ua consulta sus s’es candidatures pòden patrocinar es contenguts des hilats sociaus des candidatures e des candidats en periòde electorau qu'abaste dempús dera convocacion d'eleccions enquiar inici de campanha electorau (expedient 293/931).

Mejans de comunicacion

 • Edicto de 2 d'hereuèr de 2021, dera Junta Electorau Provinciau de Barcelona, de de critèris de cobertura informativa de la campanha electorala, e de las entrevistas e debats, amb motiu de las eleccions del 14 d'hereuèr de 2021 (Mataró audiovisual) (BOPB de 4 d'hereuèr).
 • Edicto de 2 d'hereuèr de 2021, dera Junta Electorau Provinciau de Barcelona, de de critèris de cobertura informativa de la campanha electorala, e de las entrevistas e debats, amb motiu de las eleccions del 14 d'hereuèr de 2021 (La Farga del Hospitalet) (BOPB de 4 d'hereuèr).
 • Edicto de 1 d'hereuèr de 2021, dera Junta Electorau Provinciau de Barcelona, de de critèris de cobertura informativa de la campanha electorala e de las entrevistas e debats amb motiu de las eleccions del 14 d'hereuèr de 2021 (Ràdio Sabadell) (BOPB de 3 d'hereuèr).
 • Edicte de 29 de gèr de 2021, dera Junta Electorau Provinciau de Barcelona, de modificacion de cobertura informativa de la campanha electorala de la Corporacion de RTVE en relacion amb las eleccions dins lo Parlament de Catalonha de 14 d'hereuèr de 2021 (BOPB de 2 d'hereuèr).
 • Edicte de 29 de gèr de 2021, dera Junta Electorau Provinciau de Barcelona, de plan de cobertura, las entrevistas e debats qu'a previstes emetre pendent lo periòde electorau Badalona Comunicació (BOPB de 2 de hereuèr).
 • Acord 75/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, se sol·licitud que es consideri al Partit Comunista dels Treballadors d’Espanya com a grup polític significatiu i se li atorgui el mateix espai publicitari que a Junts per Catalunya a les eleccions del Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1205).
 • Acord 74/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de criteri interpretatiu per la consideració de “grup polític significatiu” a efectes de la seva inclusió als plans de cobertura als mitjans públics de comunicació (expedient 321/529).
 • Acord 103/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, comunicació de la realització d’un estudi electoral al Parlament de Catalunya, 2021. REO núm. 992 (expedient 300/184).
 • Acord 94/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat per Ciutadans-Partit de la Ciutadania contra l'Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona d'1 de febrer de 2021, en relació amb l'aplicació del criteri "proporcionalitat ponderada" en el Pla de Cobertura Informativa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1214).
 • Acord 115/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals contra Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 7 de febrer de 2021, pel qual s'estima el recurs interposat pel Partit Demòcrata Europeu Catalá i es declara que la cobertura informativa realitzada per la CCMA de la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, vulnera l'obligació de proporcionalitat (expedient 293/1219).
 • Acord 108/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, reclamació contra l'administradora única de la Corporació RTVE i contra el director d'Informació i Actualitat d'RTVE, per la cobertura informativa dels actes de campanya del Partit Popular amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, en els informatius del cap de setmana del 6 de febrer de 2021 (expedient 293/1216).
 • Acord 93/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, reclamació per la celebració del "debat a sis" que va tenir lloc en el programa L'Objectiu emès el 31 de gener de 2021 en la Sexta (Atresmedia Televisió), estant convocades les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1212).
 • Acord 88/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat pel Partit Nacionalista de Catalunya contra Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 30 de gener de 2021, pel qual desestima el seu recurs contra el Pla de Cobertura Informativa de la Corporació RTVE amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1213).
 • Acord 87/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat pel Partit Nacionalista de Catalunya contra l'Acord de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 29 de gener de 2021, en relació amb el Pla de Cobertura Informativa de Radi Cambrils amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1211).
 • Acord 86/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat pel Partit Nacionalista de Catalunya contra l'Acord de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 29 de gener de 2021, en relació amb el Pla de Cobertura Informativa del canal de televisió pública TAC 12 amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (293/1210).
 • Acord 85/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat pel Partit Nacionalista de Catalunya contra Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 28 de gener de 2021, contra el Pla de Cobertura Informativa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1209).
 • Acord 84/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, denúncia contra Vox per utilització en la propaganda electoral realitzada en mitjans públics catalans, d'imatges del seu candidat saludant a policies i mossos d'esquadra, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1208).
 • Acord 65/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, Estudi del Centre de Recerques Sociològiques, estudi núm. 3306, "Preelectoral de Catalunya. Eleccions autonòmiques 2021" (expedient 300/183).
 • Acord 37/2021, de 14 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud de Junts per Catalunya sobre la seva consideració com a grup polític significatiu, per a la seva resolució per la Junta Electoral Central (expedient 293/1203).
 • Acord 222/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'inclusió en els plans de cobertura informativa de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021, a la candidatura de Democràtes de Catalunya (expedient 293/1200).

Participacion des trabalhadors

 • Orde TSF/19/2021, de 27 de gèr, qu´establís es instruccions de besonh entara participacion des persones trabalhadores enes eleccions entath Parlament de Catalonha deth dia 14 de hereuèr deth 2021 (DOGC núm. 8329 de 29 de gèr).
 • Circulara 5/2006, de 4 d’octobre, deth director generau dera Foncion Publica, sus participacion deth personau ath servici dera Administracion dera Generalitat enes eleccions convocades laguens deth marc dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Vòte per corrèu

 • Reiau decrèt 1621/2007, de 7 de deseme, a on se regule un procediment de votacion entàs ciutadans espanhòus que se tròben temporauments en estrangèr.
 • Resolucion de 9 de març de 2015, deth Burèu deth Cens Electorau, a on s´establís eth procediment entara sollicitacion de vòt des electors residents absenti que demoren en estrangèr.
 • Òrdre PCM/207/2020, de 9 de març, pera quau se publique er Acòrd deth Conselh de Ministres de 25 de febrièr de 2020, pera quau s’establissen obligacions de servici public ath prestador deth servici postau universau enes eleccions que se convòquen durant 2020.
 • Acord 147/2021, de 25 de febrer, de la Junta Electoral Central de recomanació relativa a la garantia del dret de vot de persones que resideixen a residències per a gent gran (expedient 320/372).
 • Acord 124/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud d'emissió de duplicats de documentació electoral dirigida al Brasil i Angola per incidències en el transport derivades de la Covid-19 amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 321/531).
 • Acord 116/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, consulta sobre el còmput dels vots rebuts per correu després de les 20 hores en el cas que continuï l'acte de votació més enllà d'aquesta hora (expedient 330/266).
 • Acord 114/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud d'aprovació de l'ús de missatgeria privada per a l'enviament a Espanya del vot per als electors ERTA als països de l'Equador i Hondures (expedient 321/532).
 • Acord 113/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que no es destrueixin els vots emesos per correu que no adjuntin el certificat d'inscripció censal (expedient 330/265).
 • Acord 112/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que la Junta Electoral Central aprovi una Instrucció perquè el vot per correu que no estigui acompanyat del certificat censal es consideri vàlid en les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 330/264).
 • Acord 98/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, comunicació de la resolució d'actuació d'ofici en relació amb la necessitat d'ampliar el termini de sol·licitud de vot des de l'exterior per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 321/530).
 • Acord 95/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, consulta sobre el vot per correu rebut després de les 20 hores del dia de la votació i sobre dades relatives a les sol·licituds del vot per correspondència (expedient 320/371).
 • Acord 92/2021, de 4 de febrer, sol·licitud que no es permeti el vot presencial a les persones infectades per COVID-19 i se'ls prioritzi el vot per correu per a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 250/146).
 • Acord 70/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud de que s’habiliti com a mesura alternativa per a la sol·licitud del vot per correu als centres residencials de persones grans, el desplaçament d’un treballador de Correus als esmentats centres davant l’evolució de la pandèmia causada pel COVID-19 (expedient 320/370).
 • Acord 48/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, de petició d'ampliació del termini de sol·licitud de vot dels electors residents absents que viuen a l'estranger (voto CERA) amb motiu de la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer de 2021 (expedient 321/528).
 • Acord 35/2021, de 14 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre la petició d'ampliació del termini de sol·licitud del vot per correu en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 320/368).
 • Acord 34/2021, de 14 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre el comunicat del Síndic de Greuges de 5 de gener de 2021, recomanant el vot no presencial de les persones contagiades per Covid i els seus contactes estrets i sobre les dificultats de la recollida d'avals de manera presencial per les candidatures sense representació parlamentària (expedient 250/145).
 • Acord 14/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'ampliació del termini de dipòsit del vot per correu amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 320/367).
 • Acord 13/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'ampliació de termini de dipòsit en les oficines de Correus del vot per correu del personal militar embarcat en vaixells de l'Armada o que es trobi destacat fora del territori nacional, per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 329/165).
 • Acord 12/2021, de 7 de gener, sobre una sol·licitud d'ampliació del termini de petició del vot dels electors inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 321/527).
 • Acord 226/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'aplicació de l'Acord de la Junta Electoral Central 190/2020, de 19 de novembre per al vot emès pels electors residents a l'extranger, permentent la descàrrega per l'elector de la papereta oficial a les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 (expedient 321/525).
 • Acord 193/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud que s'habiliti com a mesura alternativa per a la sol·licitud del vot per correu en els centres residencials de persones grans el desplaçament d'un funcionari de correus a aquests centres, en la pròxima convocatòria electoral al Parlament de Catalunya prevista per al 14 de febrer de 2021 (expedient 320/366).
 • Acord 192/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d’aplicació de les mesures contemplades en els punts 2 i 3 de l’Acord de la Junta Electoral Central 56/2020, de 28 de maig, en la tramitació del vot per correu en el cas d’unes possibles eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el 14 de febrer de 2021 (expedient 320/365).
 • Acord 179/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre sol·licitud del criteri de la Junta Electoral sobre la implementació de les mesures preventives excepcionals que es recullen en l’Acord de la Junta Electoral Central 56/2020, en el cas que tingui lloc una convocatòria d’eleccions, mentre persisteixin els riscos derivats de la situació d’emergència sanitària causats per la COVID-19 (expedient 320/364).
 • Acòrd 162/2020, de 22 d’octobre, dera Junta Electorau Centrau, sus consulta sus la continuitat de la sollicitud telematica de vòt per corrèu en ulteriors procèssi electoraus (expedient 320/363).

Proclamacion oficiau de resultats

 • Acòrd de 25 de hereuèr deth 2021, dera Junta Electorau Centrau, peth quau s’ordene era publicacion deth resum des resultats des eleccions ath Parlament de Catalonha convocades peth Decret 147/2020, de 21 de deseme, e celebrades eth 14 de hereuèr deth 2021, conforme as actes d’escrutin generau e de proclamacion d’elèctes remitides pes Juntes Electoraus Provinciaus dera Comunitat Autonòma de Catalonha (DOGC núm. 8355 de 3 de març).
 • Edicte de 19 d'hereuèr de 2021, dera Junta Electorau Provinciau de Lhèida que hè publics es resultats corresponents ara proclamacion d'elegits entath Parlament de Catalonha dera circonscripcion de Lhèida (DOG núm. 8350 de 25 de d'hereuèr).
 • Edicte de 22 d'hereuèr de 2021, dera Junta Electorau Provinciau de Girona que hè publics es resultats corresponents ara proclamacion d'elegits entath Parlament de Catalonha dera circonscripcion de Girona (DOG núm. 8350 de 25 d'hereuèr).
 • Edicte de 23 d'hereuèr de 2021, dera Junta Electorau Provinciau de Tarragona que hè publics es resultats corresponents ara proclamacion d'elegits entath Parlament de Catalonha dera circonscripcion de Tarragona (DOG núm. 8350 de 25 d'hereuèr).
 • Edicte de 23 d'hereuèr de 2021, dera Junta Electorau Provinciau de Barcelona que hè publics es resultats corresponents ara proclamacion d'elegits entath Parlament de Catalonha dera circonscripcion de Barcelona (DOG núm. 8350 de 25 d'hereuèr).

Constitucion deth Parlament de Catalonha

Escrutinh

 • Acord 163/2021, de 25 de febrer, de la Junta Electoral Central, on comunica l'endarreriment en el lliurament a les Juntes Electorals Provincials per al seu escrutini, de sobres de votació d'electors inscrits al CERA procedents de diversos països, al trobar-se retinguts a Alemanya degut al temporal de neu a Centre Europa (expedient 321/533).
 • Acord 153/2021, de 25 de febrer, de la Junta Electoral Central, de publicació del resum dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 336/50).
 • Acord 140/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, recordatori a les Juntes Electorals de la forma de conducta per a la realització de l'escrutini general amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 331/255).
 • Acord 129/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que es considerin vàlids els vots emesos en paperetes en blanc que s'han inclòs en els enviaments realitzats als ciutadans per l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 310/400).
 • Acord 118/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que es declarin vàlides paperetes de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, que han estat mal tallades per la impremta (expedient 310/399).
 • Acord 96/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, consulta sobre la possible adopció de mesures preventives excepcionals per a la protecció de la salut dels treballadors de Correus en la recollida del tercer sobre en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021 (expedient 330/262).
 • Acord 191/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'ajornament de l'escrutini general dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021, contemplant-ho en el decret de normes complementàries que s'aprovi després de la convocatòria electoral i ateses les circumstàncies excepcionals provocades per la COVID-19 (expedient 261/395).

Despenes e subvencions electoraus

 • Decret 149/2020, de 22 de deseme, peth quau se regulen es subvencions e eth contròtle dera compdabilitat electorau enes eleccions ath Parlament de Catalonha deth 2021.
 • Resolució  de 3 de febrer de 2021, de la  Sindicatura de Comptes, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021 (DOGC núm. 8334 de 5 de febrer).
 • Acord 127/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, instrucció de la Sindicatura de Comptes per a fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, així com documentació a enviar per les formacions polítiques (expedient 349/436).
 • Acord 80/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud d’ampliació del termini per sol·licitar la bestreta de la subvenció per a despeses electorals (expedient 341/568).  
 • Acord 31/2021, de 14 de gener, referent a la consulta sobre l'abonament de les despeses originades per l'enviament directe de propaganda electoral amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, així com possibilitat de constituir un aval per a garantir el pagament a Correus i Telègrafs (expedient 299/148).

Accessibilitat

 • Reiau decrèt 422/2011, de 25 de març, a on s´apròve eth Reglament sus es condicions basiques entara participacion des persones damb andicapat ena vida politica e enes procèssi electoraus.
 • Reiau decrèt 1612/2007, de 7 de deseme, a on se regule eth procediment de vòt accessible que facilite as persones damb andicap visuau er exercici deth dret de sufragi.
 • Instruccion 7/2019, de 18 de març, dera Junta Electorau Centrau, entà garantir eth dret de sufragi de totes es persones damb andicapat.
 • Acord 128/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, comunica que s'han realitzat un total de 266 sol·licituds de vot accessible, comunicant l'empresa subministradora dels kits a l'efecte de la verificació de la documentació (expedient 330/263).
 • Acord 190/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'homologació de paperetes i sobres electorals descarregables des d'Internet i imprimibles segons els models que s'incorporarien en el decret de normes complementàries de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 i prèvia aprovació per la Junta Electoral Provincial corresponent, així com sol·licitud d'autorització de l'enviament de la documentació en Braille per als electors amb discapacitat visual que l'hagin sol·licitat als seus domicilis, via ajuntaments (expedient 261/395).
Data d'actualització:  12.03.2021