Normativa electoral

Normativa electoral

Relació de normes que regulen el procés electoral, acords de les juntes electorals competents i protocols de mesures de prevenció contra la COVID-19 aprovats pel PROCICAT.

Disposicions generals

 • Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
 • Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.
 • Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.
 • Decret 9/2021, de 9 de febrer, de modificació del Decret 148/2020, de 22 de desembre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021.
 • Decret 148/2020, de 22 de desembre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2021.
 • Resolució EXI/205/2021, de 5 de febrer, per la qual s'estableix en 165 euros l'import de les indemnitzacions per les despeses originades pel subministrament del material de protecció que s'estableix en les instruccions que aprova el PROCICAT per als electors i electores que acudeixin als locals electorals per exercir el seu dret a sufragi, així com per als membres de la mesa electoral i altres actors que participen en la jornada electoral i escrutini (líquid hidroalcohòlic, mascaretes de recanvi, etc.).

 

Convocatòria

 • Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19.
 • Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de Catalunya i de convocatòria d'eleccions.
 • Acord 139/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, petició d'anul·lació del Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer (expedient 260/138).
 • Acord 97/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, resolucions adoptades per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en procediments contenciós-administratius interposats per la via del procediment especial per a la protecció de drets fonamentals, contra el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 per la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19 (expedient 529/211).
 • Acord 62/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, petició d'anul·lació del Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer (expedient 260/138).
 • Acord 61/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, comunicació de l'aprovació del Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19 (expedient 260/137).
 • Acord 47/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, resolucions adoptades per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en procediments contenciosos administratius interposats per la via del procediment especial per a la protecció de drets fonamentals, contra el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 per la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19 (expedient 529/211).

Models oficials

 • Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals
 • Acord 190/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'homologació de paperetes i sobres electorals descarregables des d'Internet i imprimibles segons els models que s'incorporarien en el decret de normes complementàries de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 i prèvia aprovació per la Junta Electoral Provincial corresponent, així com sol·licitud d'autorització de l'enviament de la documentació en Braille per als electors amb discapacitat visual que l'hagin sol·licitat als seus domicilis, via ajuntaments (expedient 261/395).
 • Acord 178/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre l'esborrany del manual d’instruccions per als membres de meses electorals a utilitzar en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 (expedient 261/393).
 • Acord 177/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre models d’actes a utilitzar per les meses i juntes electorals en les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 (expedient 261/392).

Administració electoral

 • Acord 149/2021, de 25 de febrer,  de la Junta Electoral Central sobre Acord de la Junta Provincial de Barcelona de 24 de febrer de 2021, en relació amb la petició d'informació per part de l'Oficina de Drets Civils i Polítics del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya  (expedient 801/44).
 • Acord 143/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, consulta sobre si escau prorrogar l'horari de votació en aquelles meses electorals que s'han constituït, per motius excepcionals, a les 10 hores (expedient 330/267).
 • Acord 135/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, intenció d'organitzar una prova pilot de vot digital el dia 14 de febrer de 2021, coincidint amb la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya (expedient 339/204).
 • Acord 133/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona d'11 de febrer de 2021, elevant la consulta de la Junta Electoral de Zona de Barcelona en relació amb la resolució de les sol·licituds d'excuses per a membres de mesa electoral amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 140/410).
 • Acord 131/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona d'11 de febrer de 2021, elevant la consulta de la Junta Electoral de Zona de Barcelona en relació amb la resolució de les sol·licituds d'excuses per a membres de mesa electoral amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 140/410).
 • Acord 130/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que la Junta Electoral Central validi els acords aconseguits i aprovi una Instrucció d'obligat compliment, sobre el nombre d'apoderats i interventors en els col·legis electorals durant la jornada electoral del 14 de febrer de 2021 (expedient 271/145).
 • Acord 117/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, intenció d'organitzar una prova pilot de vot digital el dia 14 de febrer de 2021, coincidint amb la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya (expedient 339/204).
 • Acord 107/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, petició del Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, que es permeti col·locar les meses electorals en l'exterior del col·legi electoral en la jornada de celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya (expedient 140/407).
 • Acord 106/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud d'unificació de criteri de les juntes electorals provincials en relació amb les mesures a adoptar per a la constitució de les meses electorals en les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, donada la situació provocada per la pandèmia Covid-19 (expedient 140/406).
 • Acord 91/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, recomanacions del Síndic de Greuges per a preservar la salut dels membres de mesa electoral el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 140/405).
 • Acord 68/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud de que la Junta Electoral Central validi els acords arribats i aprovi una Instrucció d’obligat compliment, sobre el nombre d’apoderats i interventors als col·legis electorals durant la jornada electoral del 14 de febrer de 2021 (expedient 271/145).
 • Acord 50/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que la Junta Electoral Central requereixi a les Juntes Electorals Provincials perquè duguin a terme la proclamació de les candidatures a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, atesos els terminis previstos en la LOREG (expedient 283/865).
 • Acord 49/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, consulta sobre criteris a aplicar per a l'acreditació d'excuses per a ser membre de mesa electoral relacionades amb el COVID-19 i sobre possible nomenament de suplents addicionals per a garantir la constitució de les taules el dia de les eleccions (expedient 140/404).
 • Acord 2/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, referent a una consulta sobre si els interventors i apoderats poden utilitzar durant la jornada electoral màscares en les quals estigui inscrit el logo i algun tipus d'emblema o eslògan per a la identificació del partit al qual representen (expedient 271/144).
 • Acord 1/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, referent a una sol·licitud per a que s'articulin mesures per a agilitar els tràmits de designació dels membres de les meses electorals en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, com la d'excloure del sorteig als electors majors de 60 anys o baixant a aquesta edat la possibilitat de manifestar excusa (expedient 140/403).
 • Acord 223/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre acords de la Junta Electoral Central en relació amb la possibilitat de la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el 14 de febrer de 2021 (expedient 109/193).

Composició de les juntes electorals

Junta Electoral Central:

Juntes Electorals Provincials:

 • Acord 102/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, proposta de designació dels vocals no judicials de les juntes electorals provincials als quals es refereix l’article 10.1.b) LOREG, en relació amb les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrero de 2021 (expedient 120/190).
 • Acord 73/2021, de 28 de gener, de la Junta Electoral Central, proposta de designació dels vocals no judicials de les juntes electorals provincials al quals els refereix l'article 10.1.b) LOREG, en relació amb les eleccions als Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 120/190).
 • Edicte de 29 de gener de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, de constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial de Barcelona (BOPB d’1 de febrer).
 • Edicte de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Girona, de constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial de Girona (BOPG núm. 21, de 2 de febrer).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, de constitució inicial de la Junta Electoral Provincial de Barcelona (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral Provincial de Girona, de constitució inicial de la Junta Electoral Provincial de Girona (BOPG, núm. 249/0 de 29 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, de constitució inicial de la Junta Electoral Provincial de Lleida (BOPLL, núm. 250  de 29 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, de constitució inicial de la Junta Electoral Provincial de Tarragona (BOPT de 24 de desembre).

Juntes Electorals de Zona de Barcelona:

 • Edicte de 8 de febrer de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, de nomenament de vocals no judicials de la Junta Electoral de Zona de Sabadell (BOPB de 12 de febrer).
 • Edicte de 2 febrer de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Vic, de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Vic (BOPB de 4 de febrer).
 • Edicte de 29 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Mataró, de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Mataró (BOPB de 2 de febrer).
 • Edicte de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Terrassa (BOPB de 2 de febrer).
 • Edicte de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Barcelona (BOPB d’1 de febrer).
 • Edicte de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar (BOPB d’1 de febrer).
 • Edicte de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, de nomenament de vocals no judicials de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú (BOPB d’1 de febrer).
 • Edicte de 27 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Berga, de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Berga (BOPB de 4 de febrer).
 • Edicte de 21 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, de nomenament de vocals no judicials i constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (BOPB de 28 de gener).
 • Edicte de 28 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Granollers, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Granollers (BOPB de 29 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona d’Igualada, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d'Igualada (DOGC núm. 8307 de 31 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Berga, pel qual es fa pública la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Berga (DOGC núm. 8307 de 31 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Barcelona (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Berga, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Berga (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, de constitució de la Junta Electoral de Zona de l'Hospitalet de Llobregat (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona d’Igualada, de constitució de la Junta Electoral de Zona d'Igualada (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Manresa, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Manresa (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Sabadell (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Vic, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Vic (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 22 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Mataró, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Mataró (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 22 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, pel qual es fa pública la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona d'Arenys de Mar (DOGC núm. 8307 de 31 de desembre).
 • Edicte de 22 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, de constitució de la Junta Electoral de Zona d'Arenys de Mar (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 22 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Terrassa (BOPB de 28 de desembre).
 • Edicte de 22 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès (BOPB de 28 de desembre).

Juntes Electorals de Zona de Girona:

 • Edicte de 28 de gener de 2021, de la Junta electoral de Zona de Figueres, de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Figueres (BOPG núm. 22, de 3 de febrer).
 • Edicte de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona d’Olot, de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona d'Olot (BOPG núm. 19, de 29 de gener).
 • Edicte de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Girona, de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Girona (BOPG núm. 19, de 29 de gener).
 • Edicte, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà, de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà (BOPG núm. 19, de 29 de gener).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona d’Olot, de constitució provisional de la Junta Electoral de Zona d’Olot (BOPG, núm. 249/0 de 29 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Figueres, de constitució provisional de la Junta Electoral de Zona de Figueres (BOPG, núm. 249/0 de 29 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Girona, de constitució provisional de la Junta Electoral de Zona de Girona (BOPG, núm. 249/0 de 29 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà, de constitució provisional de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà (BOPG, núm. 249/0 de 29 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners,  de constitució provisional de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners (BOPG, núm. 249/0 de 29 de desembre).
 • Edicte de 22 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal d’Empordà, de constitució provisional de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal d’Empordà (BOPG, núm. 249/0 de 29 de desembre).

Juntes Electorals de Zona de Lleida:

 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, de constitució inicial de la Junta Electoral Provincial de Lleida (BOPLL, núm. 250  de 29 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Balaguer, de constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Balaguer (BOPLL, núm. 250  de 29 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Cervera, de constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Cervera  (BOPLL, núm. 250  de 29 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell, de constitució inicial de la Junta Electoral de la Zona de la Seu d'Urgell (BOPLL, núm. 250  de 29 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Lleida, de constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Lleida (BOPLL, núm. 250  de 29 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Vielha, de constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Vielha (BOPLL, núm. 250  de 29 de desembre).
 • Edicte de 22 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Tremp, de constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Tremp (BOPLL, núm. 250  de 29 de desembre).

Juntes Electorals de Zona de Tarragona:

 • Edicte de 29 de gener de 2021, de la Junta electoral de Zona de Reus, de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Reus (BOPT de 2 de febrer).
 • Edicte de 29 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa, de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Tortosa (BOPT de 2 de febrer).
 • Edicte de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Tarragona (BOPT de 10 de febrer).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Reus, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Reus (BOPT de 24 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Tarragona (BOPT de 24 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Tortosa (BOPT de 24 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Valls, de constitució de la Junta Electoral de Zona de Valls (BOPT de 24 de desembre).
 • Edicte de 23 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona del Vendrell, de constitució de la Junta Electoral de Zona del Vendrell (BOPT de 24 de desembre).

Nombre, límits de les seccions electorals, locals i meses

Barcelona

 • Edicte d’11 de febrer de 2021, de la Delegació Provincial de Barcelona de  l’Oficina del Cens Electoral, de modificació de la relació de les seccions electorals, locals i meses per a les eleccions al Parlament de Catalunya (BOPB de 9 de febrer).
 • Edicte de 4 de febrer de 2021, de l’Oficina del Cens Electoral, Delegació de Barcelona, de modificació de la relació de les seccions electorals, locals i meses per a les eleccions al Parlament de Catalunya (BOPB de 5 de febrer).
 • Edicte de 28 de desembre de 2020, de la Delegació Provincial de l´Oficina del Cens Electoral a Barcelona, pel qual es relacionen les seccions electorals amb els seus locals i les meses que s’utilitzaran en les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (BOPB de 28 de desembre).

Girona

Lleida

 • Ministeri d'economia i empresa. Institut Nacional d'Estadística, Relació de Seccions Electorals, Locals i Meses dels municipis de la província de Lleida amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (BOPLL núm. 25 de 8 de febrer).
 • Edicte de 28 de desembre de 2020, de la Delegació Provincial de l´Oficina del Cens Electoral a Lleida, pel qual es relacionen les seccions electorals amb els seus locals i les meses que s’utilitzaran en les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (BOPLL núm. 249 de 28 de desembre).

Tarragona

 • Edicte de 6 de febrer de 2021, de la Delegació Provincial de Tarragona de  l’Oficina del Cens Electoral, de modificació de la relació de les seccions electorals, locals i meses per a les eleccions al Parlament de Catalunya (BOPT de 9 de febrer).
 • Edicte de 22 de desembre de 2020, de la Delegació Provincial de l´Oficina del Cens Electoral a Tarragona, pel qual es relacionen les seccions electorals amb els seus locals i les meses que s’utilitzaran en les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (BOPT de 28 de desembre), modificat per l’Edicte d’1 de febrer de 2021 (BOPT de 2 de febrer).

 

Cens electoral

 • Acord 227/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud de la cessió d'una còpia del cens electoral de la Generalitat de Catalunya per enviar les paperetes de les candidatures proclamades i sobre de votació als electors residents a Catalunya (expedient 202/178).

Candidatures

 • Acord 146/2021, de 25 de febrer,de reclamació contra Twitter per la suspensió del compte del partit polític  VOX en aquella xarxa social estant convocades les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1215).
 • Acord 138/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud de confirmació que continua vigent el contingut de l'Acord de la Junta Electoral Central, de 29 de març de 1990, relatiu a la interpretació de l'article 211.3 de la LOREG (expedient 561/86).
 • Acord 105/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud de dades dels representants de les formacions polítiques a les oficines consulars amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 321/529).
 • Acord 77/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud d’ampliació del termini per a la presentació dels avals exigits per l’articles 169.3 de la LOREG (expedient 283/867). 
 • Acord 72/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud de dades dels representants de les formacions polítiques a les Oficines Consulars amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 321/529).
 • Acord 64/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, interposició de recurs contra la recollida d'avals per segona vegada en les eleccions al Parlament de Catalunya, després de l'aprovació del Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la convocatòria a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer, quedant ajornada per al dia 30 de maig de 2021 (expedient 283/864).
 • Acord 63/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, sol·licituds d'aclariment sobre els efectes en les actuacions realitzades per les formacions polítiques amb motiu de la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya per al 14 de febrer de 2021, després de l'aprovació del Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració d'aquestes eleccions a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19 (expedient 283/863).
 • Acord 53/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, administradors designats davant la Juntes Electorals Provincials per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 340/1619).
 • Acord 51/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que s'eximeixi a la candidatura de la recollida de l'1% d'avals conforme a l'article 169 de LOREG, de manera excepcional i a causa de l'actual situació de pandèmia per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 283/866).
 • Acord 42/2021, de 14 de gener, de la Junta Electoral Central. (C2) COALICIÓ DE REPRESALIADES. Constitució de coalició electoral. Eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 281/390).
 • Acord 36/2021, de 14 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'informe en relació amb l'escrit presentat pel Síndic de Greuges de Catalunya davant el Defensor del Poble sobre la garantia del dret de sufragi amb motiu del procediment d'acreditació de signatures de suport a les candidatures sense representació parlamentària per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 540/35).
 • Acord 11/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud de mesures excepcionals en relació amb el procés de recollida d'avals a causa de l'actual situació de pandèmia per a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 283/862).
 • Acord 10/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud que se suspengui la recollida d'avals conforme a l'article 169.3 de LOREG, de manera excepcional i a causa de l'actual situació de pandèmia, o se suspengui la convocatòria electoral per al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 283/861).
 • Acord 9/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud de poder utilitzar també la denominació de Partit Demòcrata en la presentació de candidatures, pendent d'inscripció en el Registre de Partits Polítics (expedient 283/860).
 • Acord 8/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, referent a una consulta sobre la presentació de candidats inscrits en el CERA l'últim domicili dels quals estigués situat en la Comunitat Autònoma de Catalunya, en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 (expedient 283/857).
 • Acord 7/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, referent a una consulta sobre la possibilitat que els candidats acceptin la seva inclusió en la candidatura mitjançant signatura electrònica en els possibles processos electorals que es convoquin, a causa de les restriccions de mobilitat existents per la situació sanitària.(expedient 283/854).
 • Acord 6/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud per a que es computin íntegrament els resultats obtinguts per la coalició electoral Juntsper Catalunya en les anteriors eleccions catalanes, al Partit Demòcrata Europeu Català, atès que Convergència Democràtica de Catalunya no concorrerà a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 281/395).
 • Acord 5/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre constitució de coalicions electorals per a concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 281/388).
 • Acord 4/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, (C3) constitució de la coalició electoral EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 281/391).
 • Acord 221/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre una recomanació del Síndic de Greuges en l'actuació d'ofici 291/2020, sobre l'establiment d'un sistema de recollida d'avals de les candidatures dels partits sense representació parlamentària en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya prevista per al 14 de febrer de 2021, mitjançant una clau de tramitació telemàtica o procediment similar, a causa de les actuals circumstàncies extraordinàries imposades per la crisi sanitària derivada del COVID (expedient 283/858).
 • Acord 220/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre escrits de partits polítics sense representació parlamentària, sol·licitant que s'eximeixi tots els partits del requisit de la recollida de signatures en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, a causa de l'actual crisi sanitària i les normes relatives al desenvolupament de la campanya electoral aprovades per la Generalitat de Catalunya "Eleccions i Covid-19" amb data 23 d'octubre de 2020 (expedient 283/856).
 • Acord 219/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre escrits de formacions polítiques, sol·licitant a s'eximeixi de la recollida de signatures els partits sense representació parlamentària en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021, a causa de les actuals circumstàncies extraordinàries imposades per la crisi sanitària derivada del COVID (expedient 283/855).

Barcelona

 • Edicte de 20 de gener de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Barcelona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (DOGC 8321A de 20 de gener).
 • Edicte de 12 de gener de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (DOGC núm. 8314 de 13 de gener).

Girona

 • Edicte de 19 de gener de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Girona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (DOGC 8321A de 20 de gener).
 • Edicte de 12 de gener de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Girona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (DOGC núm. 8314 de 13 de gener).

Lleida

 • Edicte de 22 de gener de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (DOGC núm. 8323 de 22 de gener).
 • Edicte de 12 de gener de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (DOGC núm. 8314 de 13 de gener).

Tarragona

 • Edicte de 20 de gener de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Tarragona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (DOGC núm. 8322 de 21 de gener).
 • Edicte de 12 de gener de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Tarragona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (DOGC núm. 8314 de 13 de gener).

 

Locals oficials i llocs públics per a actes de campanya electoral

Barcelona

 • Edicte de 2 de febrer de 2021, de la Junta electoral de Zona de Vic, de nous espais de campanya electoral a Seva (BOPB de 4 de febrer).
 • Edicte de 13 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, de relació dels locals ofertats en el Partit Judicial de Barcelona, districtes 8 i 9. Eleccions autonòmiques 14.02.2021 (BOPB de 14 de gener).
 • Edicte de 5 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, de relació dels locals ofertats en els Partits Judicials de Badalona, Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Eleccions autonòmiques del 14/02/2021 (BOPB de 7 de gener).
 • Edicte de 7 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Manresa, de rectificació de la relació de locals i llocs de campanya electoral (BOPB d’11 de gener).
 • Edicte de 5 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Manresa, de relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOPB de 7 de gener).
 • Edicte de 5 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Mataró, de relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOPB de 7 de gener).
 • Edicte de 8 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, de relació de locals i llocs per a la celebració dels actes de campanya electoral (BOPB d’11 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, de relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOPB de 7 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, de relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOPB de 7 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona d’Igualada, pel qual es fan públics els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (DOGC núm. 8312 d’11 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona d’Igualada, de relació de locals i llocs públics gratuïts per a actes de campanya electoral (BOPB de 5 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, de relació de locals oficials i llocs públics per a la realització d'actes de campanya electoral (BOPB de 5 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, de relació de locals i llocs públics gratuïts per a actes de campanya electoral (BOPB de 5 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, de relació de locals i llocs públics gratuïts per a actes de campanya electoral (BOPB de 5 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Granollers, de relació de locals i llocs públics gratuïts per a actes de campanya electoral (BOPB de 5 de gener).
 • Edicte de 3 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, de relació de locals i llocs públics gratuïts per a actes de campanya electoral (BOPB de 5 de gener).
 • Edicte de 2 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Berga, de relació d'emplaçaments per propaganda electoral i dels locals oficials i públics gratuïts per a actes de campanya electoral (BOPB de 5 de gener).
 • Edicte de 13 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, de rectificació de locals per a actes electorals de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat (BOPB de 15 de gener).
 • Edicte de 7 de gener de 2021, de la Junta electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, de rectificació del lloc públic per a la campanya electoral a Sant Boi Llobregat (BOPB d’11 de gener).
 • Edicte de 2 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, de relació de locals i llocs públics gratuïts per a actes de campanya electoral (BOPB de 5 de gener).
 • Edicte de 2 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Vilafranca del Penedès, de relació de locals i llocs públics gratuïts per als actes de campanya electoral (BOPB de 5 de gener).
 • Edicte de 31 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Mataró, de relació de locals i llocs públics per als actes de la campanya electoral (BOPB de 5 de gener de 2021).
 • Edicte de 30 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Vic, amb la relació de locals i llocs públics gratuïts per a actes de campanya electoral (BOPB de 4 de gener de 2021).

Girona

 • Edicte complementari de 13 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Girona, de correcció de l'aforament del Local Social "la Caixa" de Llagostera (BOPG núm. 8 de 14 de gener).
 • Edicte complementari d’11 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Girona, de modificació dels horaris dels locals gratuïts oferts per l'Ajuntament de Salt (BOPG núm. 7 de 13 de gener).
 • Edicte complementari de 8 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Girona, de relació complementària de locals gratuïts de campanya electoral a les eleccions autonòmiques de 14 de febrer de 2021 (BOPG núm. 6 de 12 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal d’Empordà, de relació de locals oficials i llocs públics per a la realització d'actes de campanya electoral i emplaçaments per a la col·locació gratuïta de propaganda electoral (BOPG núm. 2/0 de 5 de gener).
 • Edicte de 30 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona d’Olot, de relació d'emplaçaments per a la col·locació gratuïta de cartells (BOPG núm. 2/0 de 5 de gener de 2021).
 • Edicte de 30 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona d’Olot, de relació dels llocs i locals per a la realització d'actes de campanya electoral (BOPG núm. 2/0 de 5 de gener de 2021).
 • Edicte de 30 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Figueres, de relació dels locals i llocs públics per a la realització d'actes de campanya electoral i emplaçaments per a la col·locació gratuïta de cartells (BOPG núm. 2/0 de 5 de gener de 2021).
 • Edicte de 30 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà, de relació de llocs on es poden fixar cartells i de locals reservats per realitzar de manera gratuïta els actes de campanya electoral  (BOPG núm. 2/0 de 5 de gener de 2021).

Lleida

 • Edicte de 5 de gener de 2021, de la Junta electoral de Zona de Lleida, de relació de locals per a actes de campanya electoral i espais per a la col·locació de propaganda electoral (BOPLL núm. 2 de 5 de gener).
 • Edicte de 2 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Cervera, de relació de locals per a actes de campanya electoral i espais per a la col·locació de propaganda electoral (BOPLL núm. 2 de 5 de gener).
 • Edicte d’1 de gener de 2021, de la Junta electoral de Zona de la Seu d’Urgell, de relació de locals oficials per a la realització d'actes de campanya electoral (BOPLL núm. 2 de 5 de gener).
 • Edicte d’1 de gener de 2021, de la Junta electoral de Zona de la Seu d’Urgell, de relació d’espais per a la col·locació de propaganda electoral (BOPLL núm. 2 de 5 de gener).
 • Edicte de 29 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Balaguer, de relació de locals oficials per a la realització d'actes de campanya electoral (BOPLL núm. 2 de 5 de gener de 2021).
 • Edicte de 30 de desembre de 2020, de la Junta electoral de Zona de Tremp, de relació de locals per a actes de campanya electoral i espais per a la col·locació de propaganda electoral (BOPLL núm. 2 de 5 de gener de 2021).
 • Edicte de 30 de desembre de 2020, de la Junta electoral de Zona de Vielha, de relació de locals per a actes de campanya electoral i espais per a la col·locació de propaganda electoral (BOPLL núm. 2 de 5 de gener de 2021).
 • Edicte de 29 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Balaguer de llocs de col·locació de propaganda electoral (BOPLL núm. 2 de 5 de gener de 2021).

Tarragona

 • Edicte de 15 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona del Vendrell, pel qual es fa pública la relació dels locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral i llocs reservats per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14.02.2021 (BOPT de 18 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, de relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14.02.2021 (BOPT de 5 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, de relació de llocs per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14.02.2021 (BOPT de 5 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Valls, de relació de llocs per a la col·locació de pancartes i cartells per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14.02.2021 (BOPT de 5 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona de Valls, de relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14.02.2021 (BOPT de 5 de gener).
 • Edicte de 4 de gener de 2021, de la Junta Electoral de Zona del Vendrell, de relació de llocs reservats per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles, llocs oficials i llocs públics reservats per als actes de campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14.02.2021 (BOPT de 5 de gener).
 • Edicte de 30 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Reus, de relació de llocs per a la col·locació de pancartes i cartells per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14.02.2021 (BOPT de 5 de gener de 2021).
 • Edicte de 30 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Reus, de relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14.02.2021 (BOPT de 5 de gener de 2021).
 • Edicte de 30 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa, de relació de llocs disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles de propaganda electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14.02.2021 (BOPT de 5 de gener de 2021).
 • Edicte de 30 de desembre de 2020, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa, de relació de locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per a la realització d'actes de campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14.02.2021 (BOPT de 5 de gener de 2021).

Campanya electoral

 • Circular 1/2019, de 7 de març, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals relatives a opinions polítiques i enviament de propaganda electoral per mitjans electrònics o sistemes de missatgeria per part dels partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d’electors a l’empara de l’article 58 bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
 • Acord 137/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat per VOX contra Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 9 de febrer de 2021, en relació amb la seva denúncia contra el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya per les manifestacions realitzades en un acte de campanya a Barcelona el 6 de febrer (expedient 293/1221).
 • Acord 134/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat per particular contra Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, de 6 de febrer de 2021, per realització d'actes de campanya o propaganda política per un agent de la policia autonòmica, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1220).
 • Acord 110/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 6 de febrer de 2021, en relació amb la consulta realitzada pel Cap dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya relativa a l'òrgan al qual cal remetre les actes aixecades per la Policia per realització de comitives electorals itinerants (expedient 293/1218).
 • Acord 109/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, denúncia pels incidents ocorreguts durant la celebració de diferents actes de campanya del partit polític VOX amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1217).
 • Acord 83/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, reclamació del Partit Popular per l'acte d'inauguració previst per al dia 1 de febrer de la nova línia comercial de tren d'alta velocitat AVE entre Madrid, Elx i Oriola, a la qual assistiran el President del Govern i el President de la Generalitat Valenciana, estant convocades les eleccions al Parlament de Catalunya per al 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1207).
 • Acord 69/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licituds d’ampliació del termini del dipòsit de la propaganda electoral a les oficines de correus amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 229/149).
 • Acord 71/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud de pronunciament de la Junta Electoral Central sobre el dret dels votants a acudir lliurement disfressats, sempre que no inclogui simbologia partidista, als col·legis electorals per exercir els seu dret a vot, al coincidir la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 amb la festivitat de Carnaval (expedient 339/203).
 • Acord 30/2021, de 14 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre un recurs interposat per VOX contra Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 7 de gener de 2021, pel qual desestima la seva denúncia contra Esquerra Republicana de Catalunya i l'Oficina de Drets Civils i Polítics pels actes celebrats el 3 de gener a Sant Feliu de Llobregat i altres (expedient 293/1202).
 • Acord 29/2021, de 14 de gener, sobre una denúncia de Ciutadans-Partit de la Ciutadania contra les accions i omissions del Govern de la Generalitat de Catalunya per permetre i emparar l'exhibició de pancartes amb símbols i eslògans en els edificis de titularitat pública identificables amb candidatures concurrents a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1201).
 • Acord 192/2019, d’11 d’abril, de la Junta Electoral Central, referent a una consulta sobre si els continguts de les xarxes socials de les candidatures i dels candidats es poden patrocinar per les candidatures en el període electoral que abasta des de la convocatòria d'eleccions fins a l'inici de campanya electoral (expedient 293/931).

Mitjans de comunicació

 • Edicte de 2 de febrer de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, de criteris de cobertura informativa de la campanya electoral, i de les entrevistes i debats, amb motiu de les eleccions del 14 de febrer de 2021 (Mataró audiovisual) (BOPB de 4 de febrer).
 • Edicte de 2 de febrer de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, de criteris de cobertura informativa de la campanya electoral, i de les entrevistes i debats, amb motiu de les eleccions del 14 de febrer de 2021 (La Farga de l'Hospitalet) (BOPB de 4 de febrer).
 • Edicte d’1 de febrer de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, de criteris de cobertura informativa de la campanya electoral i de les entrevistes i debats amb motiu de les eleccions del 14 de febrer de 2021 (Ràdio Sabadell) (BOPB de 3 de febrer).
 • Edicte de 29 de gener de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, de modificació de cobertura informativa de la campanya electoral de la Corporació de RTVE en relació amb les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (BOPB de 2 de febrer).
 • Edicte de 29 de gener de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, de Pla de cobertura, les entrevistes i debats que té previstos emetre durant el període electoral Badalona Comunicació (BOPB de 2 de febrer).
 • Acord 115/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals contra Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 7 de febrer de 2021, pel qual s'estima el recurs interposat pel Partit Demòcrata Europeu Catalá i es declara que la cobertura informativa realitzada per la CCMA de la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, vulnera l'obligació de proporcionalitat (expedient 293/1219).
 • Acord 108/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, reclamació contra l'administradora única de la Corporació RTVE i contra el director d'Informació i Actualitat d'RTVE, per la cobertura informativa dels actes de campanya del Partit Popular amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, en els informatius del cap de setmana del 6 de febrer de 2021 (expedient 293/1216).
 • Acord 103/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, comunicació de la realització d’un estudi electoral al Parlament de Catalunya, 2021. REO núm. 992 (expedient 300/184).
 • Acord 94/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat per Ciutadans-Partit de la Ciutadania contra l'Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona d'1 de febrer de 2021, en relació amb l'aplicació del criteri "proporcionalitat ponderada" en el Pla de Cobertura Informativa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1214).
 • Acord 93/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, reclamació per la celebració del "debat a sis" que va tenir lloc en el programa L'Objectiu emès el 31 de gener de 2021 en la Sexta (Atresmedia Televisió), estant convocades les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1212).
 • Acord 88/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat pel Partit Nacionalista de Catalunya contra Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 30 de gener de 2021, pel qual desestima el seu recurs contra el Pla de Cobertura Informativa de la Corporació RTVE amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1213).
 • Acord 87/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat pel Partit Nacionalista de Catalunya contra l'Acord de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 29 de gener de 2021, en relació amb el Pla de Cobertura Informativa de Radi Cambrils amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1211).
 • Acord 86/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat pel Partit Nacionalista de Catalunya contra l'Acord de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 29 de gener de 2021, en relació amb el Pla de Cobertura Informativa del canal de televisió pública TAC 12 amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (293/1210).
 • Acord 85/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, recurs interposat pel Partit Nacionalista de Catalunya contra Acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 28 de gener de 2021, contra el Pla de Cobertura Informativa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1209).
 • Acord 84/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, denúncia contra Vox per utilització en la propaganda electoral realitzada en mitjans públics catalans, d'imatges del seu candidat saludant a policies i mossos d'esquadra, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1208).
 • Acord 75/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud que es consideri al Partit Comunista dels Treballadors d’Espanya com a grup polític significatiu i se li atorgui el mateix espai publicitari que a Junts per Catalunya a les eleccions del Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 293/1205).
 • Acord 74/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de criteri interpretatiu per la consideració de “grup polític significatiu” a efectes de la seva inclusió als plans de cobertura als mitjans púlics de comunicació (expedient 321/529).
 • Acord 65/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, Estudi del Centre de Recerques Sociològiques, estudi núm. 3306, "Preelectoral de Catalunya. Eleccions autonòmiques 2021" (expedient 300/183).
 • Acord 37/2021, de 14 de gener, de la Junta Electoral Central, referent a la sol·licitud de Junts per Catalunya sobre la seva consideració com a grup polític significatiu, per a la seva resolució per la Junta Electoral Central (expedient 293/1203).
 • Acord 222/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'inclusió en els plans de cobertura informativa de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021, a la candidatura de Democràtes de Catalunya (expedient 293/1200).

Participació dels treballadors

 • Ordre TSF/19/2021, de 27 de gener de 2021, de conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021(DOGC núm. 8329 de 29 de gener).
 • Circular 5/2006, de 4 d’octubre, del director general de la Funció Pública, sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en les eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Vot per correu

 • Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l’estranger.
 • Resolució de 9 de març de 2015, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableix el procediment per a la sol·licitud de vot dels electors residents absents que viuen a l'estranger.
 • Ordre PCM/207/2020, de 9 de març, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 25 de febrer de 2020, pel qual s’estableixen obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal en les eleccions que es convoquin durant 2020.
 • Acord 147/2021, de 25 de febrer, de la Junta Electoral Central de recomanació relativa a la garantia del dret de vot de persones que resideixen a residències per a gent gran (expedient 320/372).
 • Acord 124/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud d'emissió de duplicats de documentació electoral dirigida al Brasil i Angola per incidències en el transport derivades de la Covid-19 amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 321/531).
 • Acord 116/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, consulta sobre el còmput dels vots rebuts per correu després de les 20 hores en el cas que continuï l'acte de votació més enllà d'aquesta hora (expedient 330/266).
 • Acord 114/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud d'aprovació de l'ús de missatgeria privada per a l'enviament a Espanya del vot per als electors ERTA als països de l'Equador i Hondures (expedient 321/532).
 • Acord 113/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que no es destrueixin els vots emesos per correu que no adjuntin el certificat d'inscripció censal (expedient 330/265).
 • Acord 112/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que la Junta Electoral Central aprovi una Instrucció perquè el vot per correu que no estigui acompanyat del certificat censal es consideri vàlid en les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 330/264).
 • Acord 98/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, comunicació de la resolució d'actuació d'ofici en relació amb la necessitat d'ampliar el termini de sol·licitud de vot des de l'exterior per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 321/530).
 • Acord 95/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, consulta sobre el vot per correu rebut després de les 20 hores del dia de la votació i sobre dades relatives a les sol·licituds del vot per correspondència (expedient 320/371).
 • Acord 92/2021, de 4 de febrer, sol·licitud que no es permeti el vot presencial a les persones infectades per COVID-19 i se'ls prioritzi el vot per correu per a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 250/146).
 • Acord 70/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud de que s’habiliti com a mesura alternativa per a la sol·licitud del vot per correu als centres residencials de persones grans, el desplaçament d’un treballador de Correus als ementats centres davant l’evolució de la pandèmia causada pel COVID-19 (expedient 320/370).
 • Acord 48/2021, de 22 de gener, de la Junta Electoral Central, de petició d'ampliació del termini de sol·licitud de vot dels electors residents absents que viuen a l'estranger (voto CERA) amb motiu de la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer de 2021 (expedient 321/528).
 • Acord 35/2021, de 14 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre la petició d'ampliació del termini de sol·licitud del vot per correu en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 320/368).
 • Acord 34/2021, de 14 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre el comunicat del Síndic de Greuges de 5 de gener de 2021, recomanant el vot no presencial de les persones contagiades per Covid i els seus contactes estrets i sobre les dificultats de la recollida d'avals de manera presencial per les candidatures sense representació parlamentària (expedient 250/145).
 • Acord 14/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'ampliació del termini de dipòsit del vot per correu amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 320/367).
 • Acord 13/2021, de 7 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'ampliació de termini de dipòsit en les oficines de Correus del vot per correu del personal militar embarcat en vaixells de l'Armada o que es trobi destacat fora del territori nacional, per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 329/165).
 • Acord 12/2021, de 7 de gener, sobre una sol·licitud d'ampliació del termini de petició del vot dels electors inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 321/527).
 • Acord 226/2020, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'aplicació de l'Acord de la Junta Electoral Central 190/2020, de 19 de novembre per al vot emès pels electors residents a l'extranger, permentent la descàrrega per l'elector de la papereta oficial a les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 (expedient 321/525).
 • Acord 193/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud que s'habiliti com a mesura alternativa per a la sol·licitud del vot per correu en els centres residencials de persones grans el desplaçament d'un funcionari de correus a aquests centres, en la pròxima convocatòria electoral al Parlament de Catalunya prevista per al 14 de febrer de 2021 (expedient 320/366).
 • Acord 192/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d’aplicació de les mesures contemplades en els punts 2 i 3 de l’Acord de la Junta Electoral Central 56/2020, de 28 de maig, en la tramitació del vot per correu en el cas d’unes possibles eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el 14 de febrer de 2021 (expedient 320/365).
 • Acord 179/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre sol·licitud del criteri de la Junta Electoral sobre la implementació de les mesures preventives excepcionals que es recullen en l’Acord de la Junta Electoral Central 56/2020, en el cas que tingui lloc una convocatòria d’eleccions, mentre persisteixin els riscos derivats de la situació d’emergència sanitària causats per la COVID-19 (expedient 320/364).
 • Acord 162/2020, de 22 d’octubre, de la Junta Electoral Central, referent a una consulta sobre la continuïtat de la sol·licitud telemàtica de vot per correu en ulteriors processos electorals (expedient 320/363).

Proclamació oficial de resultats

 • Acord de 25 de febrer de 2021, de la Junta Electoral Central, pel qual s'ordena la publicació del resum dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel Decret 147/2020, de 21 de desembre, i celebrades el 14 de febrer de 2021, conforme a les actes d'escrutini general i de proclamació d'electes trameses per les Juntes Electorals Provincials de la Comunitat Autònoma de Catalunya (DOGC núm. 8355 de 3 de març).
 • Edicte de 19 de febrer de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Lleida,  pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Lleida (DOG núm. 8350 de 25 de febrer).
 • Edicte de 22 de febrer de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Girona (DOG núm. 8350 de 25 de febrer).
 • Edicte de 23 de febrer de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Tarragona (DOG núm. 8350 de 25 de febrer).
 • Edicte de 23 de febrer de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Barcelona (DOG núm. 8350 de 25 de febrer).

Constitució del Parlament de Catalunya

Escrutini

 • Acord 163/2021, de 25 de febrer, de la Junta Electoral Central, on comunica l'endarreriment en el lliurament a les Juntes Electorals Provincials per al seu escrutini, de sobres de votació d'electors inscrits al CERA procedents de diversos països, al trobar-se retinguts a Alemanya degut al temporal de neu a Centre Europa (expedient 321/533).
 • Acord 153/2021, de 25 de febrer, de la Junta Electoral Central, de publicació del resum dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 336/50).
 • Acord 140/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, recordatori a les Juntes Electorals de la forma de conducta per a la realització de l'escrutini general amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 331/255).
 • Acord 129/2021, de 14 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que es considerin vàlids els vots emesos en paperetes en blanc que s'han inclòs en els enviaments realitzats als ciutadans per l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (expedient 310/400).
 • Acord 118/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, sol·licitud que es declarin vàlides paperetes de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, que han estat mal tallades per la impremta (expedient 310/399).
 • Acord 96/2021, de 4 de febrer, de la Junta Electoral Central, consulta sobre la possible adopció de mesures preventives excepcionals per a la protecció de la salut dels treballadors de Correus en la recollida del tercer sobre en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021 (expedient 330/262).
 • Acord 191/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'ajornament de l'escrutini general dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021, contemplant-ho en el decret de normes complementàries que s'aprovi després de la convocatòria electoral i ateses les circumstàncies excepcionals provocades per la COVID-19 (expedient 261/395).

Despeses electorals i subvencions

 • Decret 149/2020, de 22 de desembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021.
 • Resolució  de 3 de febrer de 2021, de la  Sindicatura de Comptes, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021 (DOGC núm. 8334 de 5 de febrer).
 • Acord 127/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, instrucció de la Sindicatura de Comptes per a fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, així com documentació a enviar per les formacions polítiques (expedient 349/436).
 • Acord 80/2021, de 28 de gener de 2021, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud d’ampliació del termini per sol·licitar la bestreta de la subvenció per a despeses electorals (expedient 341/568).
 • Acord 31/2021, de 14 de gener, referent a la consulta sobre l'abonament de les despeses originades per l'enviament directe de propaganda electoral amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021, així com possibilitat de constituir un aval per a garantir el pagament a Correus i Telègrafs (expedient 299/148).

Accessibilitat

 • Reial decret 422/2011, de 25 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals.
 • Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi.
 • Instrucció 7/2019, de 18 de març, de la Junta Electoral Central, per a garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat.
 • Acord 128/2021, de 10 de febrer, de la Junta Electoral Central, comunica que s'han realitzat un total de 266 sol·licituds de vot accessible, comunicant l'empresa subministradora dels kits a l'efecte de la verificació de la documentació (expedient 330/263).
 • Acord 190/2020, de 19 de novembre, de la Junta Electoral Central, sobre una sol·licitud d'homologació de paperetes i sobres electorals descarregables des d'Internet i imprimibles segons els models que s'incorporarien en el decret de normes complementàries de les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer de 2021 i prèvia aprovació per la Junta Electoral Provincial corresponent, així com sol·licitud d'autorització de l'enviament de la documentació en Braille per als electors amb discapacitat visual que l'hagin sol·licitat als seus domicilis, via ajuntaments (expedient 261/395).
Data d'actualització:  12.03.2021