Informació per als ajuntaments

En aquesta secció hi trobareu aquella informació d’específic interès per als ajuntaments i altres ens locals en tot allò relatiu a l’impacte de la COVID-19 en l’organització de les eleccions.

Preguntes més freqüents

Sí sempre i quan no hi hagi cap alternativa. En tot cas, el seu ús només serà viable si hi ha una neteja i desinfecció especialment acurada de tot l’espai abans de l’activitat lectiva ordinària. 

No es podran utilitzar com a espais electorals els centres sanitaris, els de caràcter residencial o els d’ús actual per part de col·lectius vulnerables.

La compra la fan els ajuntaments i el cost el cobreix la Generalitat de Catalunya mitjançant una bestreta.

La Generalitat de Catalunya farà el disseny de la senyalística bàsica i la publicarà a la pàgina web d’eleccions i COVID-19. D'allà es podran descarregar els diferents cartells perquè els ajuntaments en puguin disposar. La impressió anirà a càrrec dels ajuntaments. 

No, des del Departament de Salut oferirà entre el 9 i el 12 de febrer, als membres titulars de la mesa i els primers suplements podeu fer-se una prova diagnòstica de COVID-19. No obstant això, si sou segon suplent i us acrediteu degudament, també podeu fer-vos la prova.

No, la distància sempre ha de ser d’1,5 metres entre els membres de la mesa. La distància de seguretat no és substituïble per mampares.

En cas que sigui necessari una excepció al confinament comarcal / de Catalunya / nocturn, porteu el certificat autoresponsable de desplaçament, seguint el que preveuen les resolucions de mesures de contenció del brot COVID19. Al certificat, seleccioneu l'opció “exercici del dret de participació política” en el document de declaració autoresponsable. 

Cal tenir en compte que la mobilitat, quan comporti excepció d’algun dels confinaments, es limitarà a l‘assistència i retorn a l’activitat concreta sense que es permeti cap altra mobilitat en espais públics o privats obert al públic que no sigui d’urgència. Els horaris de desplaçament hauran de ser coherents amb l’horari de l’activitat.

Si no hi a excepció al confinament (Catalunya, comarcal , nocturn) , no seria necessària cap d’aquests documents.

Com a membre mesa caldrà acompanyar aquesta declaració autoresponsable amb la notificació d'haver estat escollit membre mesa que heu rebut prèviament.

No, finalment des del Departament de Salut s’ha desestimat aquesta opció.

Sí, pot ser una persona externa. No obstant això, es recomana que sigui personal propi de l’ajuntament.

Segons el decret de normes complementàries (article 33.3), els ajuntaments rebran a la bestreta els imports per sufragar indemnitzacions per a les despeses de personal (responsables i col·laboradors) que assegurin el compliment de les mesures en matèria de salut pública que s’estableixin en les instruccions que aprova el PROCICAT.

Per a cada mesa electoral s’ha de tenir previst:

 • 6 mascaretes FFP2 (2 per a cada membre mesa, per tal que es pugui recanviar a la meitat de la jornada)
 • 3 pantalles facials (1 per cada membre)
 • 3 bates o granotes resistents a fluids (1 per cada membre)
 • 1 caixa de guants de nitril

També és possible substituir les 2 mascaretes FFP2 per una única mascareta FFP2 a utilitzar tota a jornada i a sobre una mascareta quirúrgica que s'hauria d'anar renovant.

Cal preveure un romanent de FFP2 per a algun votant en cas que en necessiti

 

Com a material de neteja i desinfecció:

 • Solució alcohòlica per al rentat de mans
 • Desinfectant de superfícies (es pot substituir per solució hidroalcohòlica) per netejar la superfície de les taules.
 • Tovalloles de paper d’un sol ús o capses de mocadors de paper (per aplicar la solució hidroalcohòlica o desinfectant).
 • Bossa d’escombraries

La bata (o granota) de protecció d'un sol ús ha de donar compliment a la norma UNE 14126 de riscos biològics.

Preu orientatiu: al voltant dels 2 euros, pot variar. 

Pels votants:

 • gel hidroalcohòlic als punts d’accés 
 • només en cas que algun votant ho necessiti:
  • guants per a les persones al·lèrgiques al gel hidroalcohòlic
  • mascaretes FFP2 pels votants de la franja de 19h a 20h
  • estoc de mascaretes higièniques per la resta de votants

Pels representants de l’Administració: 1 o 2 mascaretes FFP2 (depenent de les hores que s’estiguin en el local electoral), gel hidroalcohòlic (poden utilitzar el que disposa el local) i guants d’un sol ús pel recompte (opcional segons les indicacions de Salut)

Pels responsables de seguretat sanitària: 2 mascaretes FFP2 i gel hidroalcohòlic (poden utilitzar el que disposa el local)

Pels jutges de pau, si escau: 1 mascareta FFP2 i parell de guants d’un sol ús (opcional)

Adjuntem els contactes de tres empreses que estan en disposició de subministrar els materials que es puguin precisar de forma anticipada a la celebració de les eleccions:

BIMEDICA (BarnaImport)

Avenida de Barcelona nº 225
08750 Molins de Rei
Barcelona, España
bimedica@bimedica.com

https://www.bimedica.com/
T +34 93 334 05 08

Gerent de l’empresa: Sr. Joan Parés. Telèfon mòbil: 646.488.828

 

BIOMEDICA

C/ Serrerias, 9 - Bajo
30500 Molina de Segura (Murcia - Spain)

Tel. +34 968 645 218

Email biomedica@infobiomedica.com

https://infobiomedica.com/

Gerent de l’empresa: Sr. Salvador Riquelme. Telèfon mòbil: 659.736.424

 

PUENTECHINA

Paseo de Gracia 78, 2º 1ª

08008 Barcelona, España 

+ 34 933 100 395

info@puentechina.com

https://www.puentechina.com/

Gerent/President de l’empresa: Sra. Lilin Qi. Telèfon mòbil: 615.932.829

Per a la compra del nou material de protecció, s’incrementa el concepte d’ “Indemnitzacions per les despeses originades pel subministrament del material de protecció”. Properament a través del SGE+ s'informarà de l'import.

No, totes les mascaretes han de ser FFP2 homologades amb el marcat CE europeu i acreditades amb el Certificat UE conforme són EPI cat II (o III) i compleixen la EN 149.

 • 2 metres entre les diferents meses electorals
 • 1,5 metres entre membres de la mesa (excepte a l’escrutini, on haurà de ser d’1 metre)
 • 1,5 metres entre electors, tant dins com fora del local electoral
 • 2 metres entre les diferents meses electorals
 • 1,5 metres entre membres de la mesa (excepte a l’escrutini, on haurà de ser d’1 metre)
 • 1,5 metres entre electors, tant dins com fora del local electoral

Sempre que les condicions metereològiques ho permetin, la Generalitat de Catalunya, prèvia autoritzacio expressa de la Junta Electoral de Zona corresponent, podrà situar les meses electorals al aire lliure, dins del recinte del local electoral, no en la via pública, i si resulta possible, també la taula auxiliar amb les paperetes i els sobres electorales.

Les meses s'hauran de mantenir a l'aire lliure durant tota la jornada electoral, excepte si raons de força major obliguin a continuar la votació a l'interior del local electoral. En aquests cas, la votació es suspendrà el temps estrictament necessari per traslladar la mesa. La votació s'haurà de perllongar el temps que la votació hagi estat suspesa.