Interventors/es i apoderats/es

Interventors/es

Fins a tres dies abans de la celebració de les eleccions, els/les representants de les candidatures poden nomenar fins a dos interventors o interventores per cada mesa electoral, mitjançant l’expedició de credencials que han de lliurar a la junta electoral de zona corresponent.

L’interventor o interventora exerceix la seva funció només en la mesa en la qual està acreditat i té competències per:

  • Assistir la mesa i participar en les seves deliberacions amb veu però sense vot (només un interventor per candidatura, però els interventors d’una mateixa candidatura acreditats davant la mesa, poden substituir-se entre ells).
  • Formular reclamacions i protestes, que han de ser consignades en l’acta, i demanar certificats davant la mesa.

Els interventors o interventores voten en la mesa en la qual estan acreditats, encara que no estiguin inclosos en el cens electoral de la mesa sempre però que la mesa formi part de la circumscripció electoral en què li correspongui votar en tots els processos electorals convocats. En cas contrari, poden votar per correu. 

Els interventors o interventores poden dur emblemes o adhesius amb el nom i les sigles de la candidatura que representen, només amb la finalitat d’identificar-se com a interventors, sense que això constitueixi propaganda electoral.

Apoderats/es

El/La representant de cada candidatura pot atorgar el poder a favor de qualsevol ciutadà o ciutadana, major d'edat i que es trobi en ple ús dels seus drets civils i polítics, per tal que representi la candidatura en els actes i operacions electorals.

L'apoderament es formalitza davant de notari /ària o davant del secretari/ària de la junta electoral provincial o de zona, que expedeixen la corresponent credencial, d'acord amb el model oficialment establert.

Els apoderats o apoderades s'han d'identificar mostrant la credencial i el document nacional d'identitat als membres de la mesa.

Els apoderats o apoderades poden:

  • Accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i de l'escrutini en qualsevol mesa, formular reclamacions i protestes, i demanar certificats, sempre que no hagin estat sol·licitats per un interventor de la mateixa candidatura.
  • Si no hi ha interventors de la seva candidatura, poden actuar com a tals en la mesa i participar en les deliberacions amb veu, però sense vot.

Els apoderats o apoderades només poden votar en la mesa on estiguin censats.

Els apoderats o apoderades poden dur emblemes o adhesius amb el nom i les sigles de la candidatura que representen, només amb la finalitat d'identificar-se com a apoderats, sense que això constitueixi propaganda electoral.

Comparativa entre interventors i apoderats

Interventors / Interventores

Apoderats / Apoderades

Formen part de la mesa electoral.

No formen part de la mesa electoral.

Poden votar en la mesa on figuren adscrits com a interventors, encara que no estiguin inclosos en el cens d’aquesta mesa, sempre que la mesa formi part de la circumscripció electoral on li correspon votar en tots els processos electorals convocats.

Només poden votar en la mesa on figuren censats.

Només poden ser presents en la mesa de la qual formen part.

Poden accedir lliurement a tots els locals electorals.

Pot assistir la mesa i participar en les seves deliberacions amb veu, però sense vot.

Poden examinar el desenvolupament de la votació i de l'escrutini en qualsevol mesa.

Poden formular protestes i reclamacions, que han de ser consignades en l’acta, i demanar certificats.

Poden formular protestes i reclamacions i demanar certificats, la qual cosa s'ha de consignar en l'acta.

Si es presenten a la mesa una vegada estesa l’acta de constitució de la mesa, poden votar, però no formar-ne part.

Si no hi ha interventors de la seva candidatura, poden actuar com a tals davant la mesa i participar-hi amb veu, però sense vot.

Poden dur emblemes o adhesius amb el nom i les sigles de la candidatura que representen, només amb la finalitat d’identificar-se com a interventors, sense que això constitueixi propaganda electoral.

Poden dur emblemes o adhesius amb el nom i les sigles de la candidatura que representen, només amb la finalitat d’identificar-se com a interventors, sense que això constitueixi propaganda electoral.