Representants generals i administradors/es generals

Representants generals

Els representants generals són les persones designades pels partits polítics, federacions i coalicions que concorren a les eleccions per tal que els representin davant l’Administració electoral.

Entre el 23 de desembre i 30 de desembre de 2020, les formacions polítiques fan la designació per escrit davant la Junta Electoral Central. La designació ha d’anar acompanyada de l’acceptació de la persona designada.

Entre el 23 de desembre de 2020 i l'1 de gener de 2021, els representants generals nomenen els representants de les candidatures en la circumscripció electoral davant la Junta Electoral Central. Hi ha d’haver un representant de candidatura per cadascuna de les circumscripcions electorals on la formació política presenti candidatures.

Els representants de les candidatures s’han de personar davant la junta electoral provincial per acceptar el càrrec abans de la presentació de la candidatura. Les citacions, les notificacions i els escrits adreçats per l’Administració electoral als candidats es trameten al domicili del representant.

En el cas de les agrupacions d’electors, el seus promotors designen els representants de les candidatures en el mateix moment que presentin la candidatura davant la junta electoral provincial.

Administradors/es generals

Les formacions polítiques que presentin candidatura en més d’una circumscripció han de tenir, a més, un administrador/a general.

Entre el 23 de desembre de 2020 i l'1 de gener de 2021, els representants generals dels partits polítics, federacions i coalicions designen per escrit, davant la Junta Electoral Central, a un administrador/a general.

Entre el 6 de gener i l'11 de gener de 2021, els representants designen per escrit davant la Junta Electoral Provincial corresponent els administradors/es de candidatures. En el cas de les agrupacions d’electors, els promotors designen els administradors/es de candidatures en els dos dies següents a l’acte de presentació de la candidatura.

L'administrador/a general és responsable de tots els ingressos i despeses electorals realitzats per les formacions polítiques i per les seves candidatures, així com de la corresponent comptabilitat.

Els administradors/es de les candidatures són responsables dels ingressos i despeses i de la comptabilitat de la seva candidatura, i actuen sota la responsabilitat de l'administrador general.

Pot ser designat administrador/a electoral qualsevol ciutadà, major d'edat, en ple ús dels seus drets civils i polítics. No poden ser designats administradors/es electorals els condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió, de terrorisme, contra l'Administració pública o contra les institucions de l'Estat espanyol quan la sentència hagi establert la pena d'inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi passiu o la d'inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per a ocupació o càrrec públic en els termes que preveu la legislació penal.

Els representants de les candidatures i els representants generals dels partits, federacions o coalicions poden acumular la condició d'administrador/a electoral; per contra, els candidats no poden ser administradors electorals.