Segons l’article 3.1 del Decret 149/2020, de 22 de desembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència atorga als partits polítics, federacions i coalicions bestretes de les subvencions que els corresponguin per les despeses electorals originades.

L’import sol·licitat d’aquesta bestreta no pot ser superior al 30% de la subvenció percebuda pel mateix partit, federació o coalició en les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2017.

 

A continuació es mostren els imports de bestreta sol·licitats per cada formació:

Formació política Sigles Bestreta 30% EPC2021
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía Cs 649.574,72 €

Partit Europeu Demòcrata Català

PDECAT

521.816,80 €

Esquerra Republicana de Catalunya ERC/ESQUERRA

478.394,25 €

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) PSC

448.742,98 €

En Comú Podem - Podem en Comú ECP-PEC

214.222,79 €

Candidatura d'Unitat popular-Un nou cicle per guanyar CUP-G

49.593,60 €

Partit Popular PP 49.173,25 €
   

Total: 2.411.518,39 €