La Junta Electoral Central és l’òrgan permanent que actua com a àrbitre i moderador de tot el procés electoral, seguida per les juntes electorals provincials i de zona. Entre les funcions específiques que du a terme la Junta Electoral Central en les eleccions al Parlament de Catalunya 2021, en destaquen les següents:

 • Supervisa i aprova els models d’actes per a les meses i les juntes electorals
 • Supervisa i aprova el manual d’instruccions dels membres de les meses electorals
 • Controla les dades i les informacions dels sondejos publicats
 • Dirigeix i supervisa l’actuació de l’Oficina del Cens Electoral
 • Resol amb caràcter vinculant les consultes de les juntes electorals provincials
 • És l’organisme davant el qual les formacions polítiques nomenen els representants generals, els representants de les candidatures i els administradors generals

Les juntes electorals provincials exerceixen, en les eleccions al Parlament de Catalunya 2021, les competències següents:

 • Dur a terme totes les gestions en relació amb la presentació i proclamació de candidatures
 • Resoldre les reclamacions presentades contra la delimitació de les seccions, els locals i les meses efectuades per la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral
 • Admetre els nomenaments dels administradors de les candidatures per part dels representants de les candidatures i comunicar-los a la Junta Electoral Central
 • Distribuir els espais gratuïts de propaganda electoral que s’emeten en els mitjans de comunicació públics
 • Formalitzar la designació d’apoderats i d’interventors
 • Realitzar l’escrutini general
 • Resoldre de manera vinculant les consultes de les juntes electorals de zona

Les juntes electorals de zona duen a terme les tasques següents:

 • Garantir que en cada mesa electoral hi hagi els mitjans necessaris per a la votació
 • Supervisar el nomenament dels membres de les meses electorals pels ajuntaments
 • Distribuir els emplaçaments disponibles per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles, així com els locals i els llocs públics gratuïts per a la realització d’actes de campanya electoral
 • Formalitzar la designació d’apoderats i d’interventors
 • Atendre les consultes dels electors
Data d'actualització:  21.12.2020