Membres de les meses electorals

Les meses electorals formen part de l’Administració electoral i tenen una missió molt important: recollir els vots dels electors i electores en la jornada electoral i fer-ne el recompte una vegada acabada la votació.

Cada mesa electoral està formada per un president o presidenta i dos vocals. S’elegeixen, a més, dos suplents per a cadascun dels càrrecs

Si el dia de la votació no has rebut resposta a les excuses presentades, has de presentar-te al teu col·legi electoral a les 8.00.

Opcionalment i de forma voluntària, entre el 9 i el 12 de febrer, els membres titulars de la mesa i els primers suplements podeu fer-vos una prova diagnòstica de COVID-19. No obstant això, si sou segon suplent i us acrediteu degudament, també podeu fer-vos la prova.

Els ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona (JEZ), elegeixen els membres de les meses electorals i els seus suplents per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d'electors de la mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys.

S’exclouen els electors que fan 18 anys entre la data del sorteig i la data de celebració de les eleccions.

Aquest sorteig es fa entre el dia 16 i el 20 de gener i un cop celebrat es comunicarà als designats, que rebran una notificació i un manual d’instruccions.

Aquelles persones designades com a membres d’una mesa electoral, ja sigui en qualitat de titulars o suplents, i que tinguin una causa justificada poden presentar al·legacions a la seva designació.

Des de la data de la notificació, els membres de mesa disposen d’un termini de 7 dies naturals per a presentar aquestes al·legacions davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al seu municipi de residencia

Les causes legals que impedeixen l’acceptació del càrrec de vocal o president d’una mesa electoral (titular o suplent) són les següents:

 • Ser candidat a les eleccions
 • Tenir la condició d’inelegible segons la llei electoral

A més, les persones designades poden al·legar altres causes, justificades documentalment, que la JEZ valorarà abans de resoldre les al·legacions.

La JEZ ha de resoldre les al·legacions en el termini de cinc dies i comunicar-ho a la persona interessada.

Un cop resoltes les al·legacions per la JEZ o bé desestimarà el motiu al·legat i notificarà definitivament el nomenament a la persona designada o bé admetrà l’al·legació, s’excusarà la persona del càrrec, se li notificarà i es designarà un altre membre de mesa, a qui s’emetrà la notificació corresponent. Contra la decisió de la JEZ no es pot recórrer en via administrativa electoral.

Si la persona designada no pot presentar-se a les 08.00 hores del dia 14 de febrer, per causa justificada, ha d’avisar al més aviat possible a la JEZ corresponent. Si no hi ha causa justificada, el fet de no acudir a la mesa és un delicte sancionat amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Els presidents i els vocals de les meses, així com els suplents que siguin finalment designats com a membres titulars de la mesa, tenen dret a:

 • Percebre una dieta.
 • Estar protegits pel sistema de la Seguretat Social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.
 • Gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal aquell dia.
 • En tot cas, tenen dret a un reducció de la jornada laboral de  les cinc primeres hores el dia immediatament posterior.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els seran retribuïts per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa.

El justificant s’ha de sol·licitar a la junta electoral de zona (JEZ) que els correspongui. També es pot obtenir a través de l’ajuntament corresponent.

Els càrrecs de president o de vocal de mesa són obligatoris i el seu incompliment està castigat per la llei amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Les persones designades com a membres de les meses electorals estan protegides pel sistema de la Seguretat Social.

Estan protegides de tots els riscos derivats de la seva condició de membre de la mesa electoral, i les lesions que puguin patir en compliment de la seva obligació tindran la consideració d’accident de treball.

Les prestacions a què es té dret són:

 • Assistència sanitària
 • Prestacions recuperadores
 • Prestacions econòmiques en cas d’incapacitat temporal, invalidesa, mort o supervivència
 • Serveis socials

En cas de requerir assistència sanitària, el membre de la mesa electoral s’haurà d’identificar com a tal al centre sanitari al qual acudeixi. També haurà de comunicar a la Sub-direcció General de Processos Electorals i Democràcia Directa (eleccions@gencat.cat) al més aviat possible, les següents dades:

 • Nom, cognoms i DNI de la persona afectada.
 • Mesa en què ostentava la condició de membre
 • Descripció dels fets o de l’accident que han motivat la visita al centre mèdic.
 • Centre en el qual ha estat atès.

En cas que es requereixi una de les prestacions a què es té dret i que no sigui l’assistència sanitària, s’haurà de comunicar a la Sub-direcció General de Processos Electorals i Democràcia Directa (eleccions@gencat.cat).

Data d'actualització:  01.02.2021