Calendari de les meses electorals

ACTIVITAT ART.LOREG DATES
Ajuntaments sortegen els membres de les meses electorals 26.4 16 gener - 20 gener 
JEZ notifica als interessats la designació com a membre de mesa i els lliura el manual sobre les seves funcions 27.2 16 gener - 23 gener
Designats presenten al·legacions del motiu que els impedeix ser membre mesa davant JEZ 27.3 17 gener - 30  gener
JEZ resol i comunica, si s'escau, la substitució al primer suplent 27.3 18 gener - 4 febrer
Membre de mesa comunica la impossibilitat de desenvolupar el seu càrrec a JEZ 27.4 5 febrer - 14 febrer