D'acord amb el Decret 149/2020, de 22 de desembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021, se subvencionen les despeses ocasionades als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors segons les regles següents:

a. 16.101,60 euros per escó obtingut.

b. 0,61 euros per vot aconseguit per cada formació política en les circumscripcions electorals on com a mínim hagi obtingut un escó.

c. 0,20 euros per cada elector o electora d’una circumscripció electoral, sempre que la candidatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i aconsegueixi formar grup parlamentari, per a les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors i electores dels sobres i les paperetes electorals, o de propaganda i publicitat electoral.

Cap partit polític, federació, coalició o agrupació d’electors no pot superar en aquestes eleccions, per a despeses electorals, el límit que resulti de multiplicar per 0,40 euros el nombre d’habitants de la població de dret de les circumscripcions electorals on presentin candidatures. La quantitat subvencionada a què fa referència l’apartat c (despesa per tramesa de propaganda electoral) no s’inclou dins aquest límit. No obstant això, s’ha de justificar la realització efectiva de l’activitat per a la qual s’atorga la subvenció.

En cap cas la subvenció corresponent a cada formació política no pot ultrapassar la xifra de despeses electorals declarades justificades per la Sindicatura de Comptes en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora.

La tramitació de les subvencions electorals es fa en 3 fases, amb els següents requisits:

BESTRETA DEL 30%: REQUISITS

a. Haver rebut subvencions en les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017.

b. Presentar la sol·licitud davant la junta electoral provincial corresponent, entre el 12 i el 14 de gener. 

AVANÇAMENT DEL 90%: REQUISITS

a. Haver obtingut almenys un escó.

b. Haver presentat davant la Sindicatura de Comptes la comptabilitat de les despeses efectuades durant la campanya electoral, entre els 100 i 125 dies següents al 14 de febrer (entre el 25 de maig i el 19 de juny de 2021).

c. Constituir una garantia del 10% de l'avançament del 90% a rebre.

d. Presentar la certificació emesa per l’òrgan corresponent que acrediti l’adquisició pels electes de la condició plena de diputats al Parlament de Catalunya i de l’exercici efectiu del càrrec.

Prèviament a l’abonament d’aquest avançament, les formacions polítiques podran sol·licitar, mitjançant renúncia parcial per escrit, l’ajustament de la subvenció atorgada a l’import que han declarat davant la Sindicatura de Comptes quan resulti inferior a l’import de les subvencions que els correspondrien d’acord amb els resultats generals d’aquests comicis.

LIQUIDACIÓ: REQUISITS

a. Fiscalització de les comptabilitats electorals per la Sindicatura de Comptes.

b. Publicació de l'informe de fiscalització al Parlament.

c. Liquidació de les subvencions electorals d'acord amb el contingut de l'informe.

Data d'actualització:  24.12.2020