Locals electorals

 • S’utilitzaran pavellons o altres espai amplis similars que permetin un aforament de baixa densitat (com a mínim 2,5 m2 per persona).
 • No es podran utilitzar com a espais electorals els centres sanitaris, els de caràcter residencial o els d’ús actual per part de col·lectius vulnerables.
 • S’utilitzaran espais alternatius als centres educatius. En cas que no hi hagi alternativa, l’ús només serà viable si hi ha una neteja i desinfecció especialment acurada de tot l’espai abans de l’activitat lectiva ordinària.
 • Seran sempre espais on estigui garantida la ventilació constant i adequada a l’afluència prevista.
 • Els punts d’accés i de sortida seran independents i n’hi haurà al màxim possible, i si fos possible per a cada mesa electoral.
 • L’espai ha de permetre mantenir les distàncies de seguretat establertes: 2 metres entre les diferents meses electorals, 1,5 metres de distància lineal lateral entre els membres de mesa, 1,5 metres entre electors, i entre meses i electors, i espai suficient per disposar les cabines de votació a prou distància de les meses i entre elles, si escau.
 • Si en el local hi ha més d’una mesa electoral, s’ha de preveure que caldrà disposar d’un espai d’1,5 metres entre les cues de cada mesa.
 • La ubicació dels locals ha de fer que siguin possibles les cues al carrer.
 • Es limitarà el nombre de meses electorals dins d’un mateix local i/o el nombre de votants per mesa en espera, per tal d’evitar-ne la massificació en els locals i les cues al carrer.
 • S’organitzaran els espais per tal d’eludir les aglomeracions en tot moment, establint circuits de sentit únic que evitin haver de retrocedir per sortir, i també el creuament de persones.
 • S’organitzaran els espais per reduir el temps d’estada a l’interior dels edificis i espais tancats, especialment a les sales de votació. Es crearan circuits separats per a votants que vagin directament de la cua a l’urna; de la taula de paperetes a l’urna; i de la taula de paperetes a la cabina i a l’urna, amb l’objectiu d’agilitar al màxim el buidat de es cues, tot vetllant sempre per no superar l’aforament màxim permès dins el local.
 • Les portes d’obertura automàtica seran bloquejades a primera hora i romandran sempre obertes fins a la finalització de la jornada electoral, com la resta de les portes, per evitar el contacte amb els elements d’obertura manual i garantir la ventilació del local.
 • S’ha de senyalitzar amb marques a terra la posició on cada elector o electora ha d’esperar el seu torn, per tal de garantir la distància de seguretat d’1,5 metres.
 • Es disposarà de senyalització vertical amb les normes de seguretat sanitària principals que s’aprovin.
 • Als espais tancats, inclosos els de votació, no es podrà superar un aforament d’una persona per cada 2,5m2.
 • Es netejarà i desinfectarà l’espai abans del seu ús el dia de la votació.
 • Es netejarà i desinfectarà l’espai després del tancament, ja sigui durant la mateixa jornada o el dia posterior.
 • Els lavabos només podran ser utilitzats pels membres de la mesa i altre personal acreditat (representants de l’Administració, responsables de seguretat sanitària, interventors, etc.) i es farà la neteja i desinfecció almenys un cop durant el dia de la votació. En cas que l’hagi d’utilitzar un elector o electora per causa de força major, es farà la neteja i desinfecció immediatament.
 • Durant la jornada electoral, els locals s’han de netejar amb la regularitat pautada tècnicament per l’autoritat sanitària.
 • Hi haurà contenidors i/o papereres amb tapa d’accionament amb pedal per dipositar-hi material de seguretat fet servir.
 • Només podrà accedir al centre de votació la persona que ha de votar, sense acompanyant excepte que el requereixi per a la pròpia assistència.
 • Per evitar les aglomeracions, s'organitzaran a cues a l'interior i exterior del local electoral:
  • En les cues a l’exterior i a l’interior, cal respectar la distància d’1,5 metres i garantir el compliment de l’obligació de l’ús de mascareta.
  • A l’interior  de  l’espai  de  votació,  si  es  divideixen  les  cues,  han  d’estar separades per 1,5 metres.
  • No es permetrà circular entremig de les cues
  • S’utlitzaran tanques, cintes o altres sistemes que garanteixin l’ordre de la cua als espais interiors.
  • No es permetrà sortir de la fila per recollir paperetes, ni avançar-se fins a l’interior del centre.
 • S’establiran punts d’accés segur amb dispensador de gel hidroalcohòlic i control de la mascareta i la distància de seguretat entre persones.
 • Es facilitaran guants d'ús únic per a les persones que tinguin al·lèrgia al gel hidroalcohòlic. 
 • Les cabines de votació es distribuiran de forma que es garanteixi la privacitat dels votants sense necessitat de passar les cortines.
 • Disposaran de gel hidroalcohòlic al costat de les paperetes i sobres.
 • Es definiran fluxos de sentit únic en l’accés i la sortida per evitar creuaments.
 • Es farà neteja i desinfecció freqüent de l’interior de la cabina, d’acord amb els criteris tècnics de salut.
Data d'actualització:  29.12.2020