EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Consumidors > Eficiència energètica
Enerlex

Què cal fer per l'estalvi i l'eficiència energètica?


La legislació d'eestalvi i eficiència energètica contempla, entre d'altres mesures, unes d'específiques adreçades als consumidors en l'àmbit de la informació del consum energètic d'aparells, equips, enllumenat i comptadors d'energia, que han de complir els fabricants i/o els subministradors d'energia i d'altres obligatòries per als titulars o promotors dels edificis, i en les instal·lacions tèrmiques i l'enllumenat.

Informació del consum energètic


Els productes, equips o aparells que han de complir amb els requisits relatius a la informació del consum enerètic són els següents:
 • Equips d'aire condicionat domèstics.
 • Equips d'emmagatzematge de vi.
 • Equips ofimàtics.
 • Frigorífics domèstics.
 • Làmpades.
 • Lluminàries.
 • Màquines d'assecar roba domèstiques.
 • Receptors de televisió domèstics.
 • Rentaplats domèstics.
 • Rentadores de roba domèstica.
 • Etiquetatge de pneumàtics de vehicles de transport per carretera.

Edificis, instal·lacions tèrmiques i enllumenat


A partir de l'entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, l'any 2006, els edificis nous o rehabilitats han de complir amb els requisits que estableix el "Documento Básico HE - Ahorro de energía", concretament en els àmbits següents:
 • Limitació de la demanda d'energia.
 • Instal·lacions d'enllumenat.
Pel que fa a les instal·lacions tèrmiques: aigua calenta sanitària i climatització, cal complir amb els requisits que estableix el "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios - RITE", aquest reglament, entre d'altres mesures estableix uns límits de les temperatures interiors, per determinats edificis definits en el seu àmbit d'aplicació, concretament la temperatura de l'aire en recintes climatitzats queda limitada a:
 • En recintes amb calefacció, la temperatura no pot ser superior a 21C, quan es requereix un consum d'energia convencional per la generació de calor.
 • En recintes refrigerats, la temperatura no pot ser inferior a 26C, quan es requereix un consum d'energia convencional per la generació de fred.
 • Manteniment de la humitat relativa entre el 30% i el 70%.

Per altra banda el Decret que regula a Catalunya l'adaptació de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, de l'any 2006, especifica requisits en relació a l'aïllament tèrmic, els materials i els sistemes constructius.

Finalment s'ha de tenir en compte també la legislació relativa a la certificació d'eficiència energètica d'edificis que afecta tant als nous edificis com als existents.

Aquesta normativa obliga, entre d'altres requisits, als venedors i arrendadors dels edificis inclosos en el seu àmbit d'aplicació, a facilitar un certificat d'eficiència energètica als compradors o llogaters dels mateixos.

Aquest certificat haurà d'incloure informació objectiva envers les caracterèstiques energètiques dels edificis, de tal manera que es pugui valorar i comparar el seu comportament energètic i tambè per tal d'afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia a l'edificació.


Enerlex

Quina normativa?


Real Decreto 1390/2011, de 14-10-2011, por el que se regula la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada. Més informació


Reglamento CE 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25-11-2009, sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales. Més informació


Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Ahorro de Energía. DB-HE. Més informació


Real Decreto 1826/2009, de 27-11-2009, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20-07-2007. Més informació


Real Decreto 238/2013, de 05-04-2013, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20-07-2007. Més informació


Real Decreto 235/2013, de 05-04-2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Més informació


Decret 21/2006, de 14-02-2006, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Més informacióEnerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informacióUnió Europea - Bombetes de baix consum


Unió Europea - Etiquetatge energètic d'electrodomèstics


Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia - Certificat d'eficiència energètica


IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía - Ciudad sostenible


IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía - Certificación energética de edificios


Portal Jurídic de Catalunya