EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Marc Normatiu > Eficiència energètica
Enerlex

A qui afecta la normativa d'estalvi i eficiència energètica?


La Unió Europea té com objectiu reduir en un 20% el consum anual d'eenergia primària a Europa, l'any 2020 com a data límit. Per això s'ha desenvolupat un conjunt de mesures en l'àmbit de legislació per incrementar l'eficiència energètica a tots els punts de la cadena:

Generació Transformació Distribució Consum

No obstant s'ha posat el focus en el sector de la construcció i del transport públic, on hi un potencial molt important d'estalvi d'energia. Altres mesures inclouen la introducció dels comptadors d'energia intel·ligents i l'etiquetatge energètic dels productes i aparells. A nivell del nostre país tambè s'han desenvolupat disposicions legals per fomentar l'eficiència energètica. Els àmbits regulats són els següents:

 • Edificis i les seves instal·lacions de climatització i calefacció
 • Etiquetatge energètic d'aparells i equips que consumeixen energia:
  • Equips d'aire condicionat domèstics
  • Equips d'emmagatzematge de vi
  • Equips ofimàtics
  • Frigorífics domèstics
  • Làmpades
  • Lluminàries
  • Màquines d'assecar roba domèstiques
  • Receptors de televisió domèstics
  • Rentaplats domèstics
 • Etiquetatge de pneumàtics de vehicles de transport per carretera
 • Instal·lacions d'enllumenat exterior
 • Ús final de l'energia - consum

Enerlex

Quina normativa?

Eficiència energètica - Directiva marc


Directiva 2012/27/UE, de 25-10-2012, relativa a la eficiencia energètica, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. Mès informació


Directiva 2010/31/UE, de 19-05-2010, relativa a la eficiencia energètica de los edificios. Mès informació


Reglamento Delegado UE 244/2012, de 16-01-2012, que complementa la Directiva 2010/31/UE estableciendo un marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos. Més informació


Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico Ahorro de Energía. DB-HE. Més informació


Real Decreto 1826/2009, de 27-11-2009, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20-07-2007. Més informació


Real Decreto 238/2013, de 05-04-2013, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20-07-2007. Més informació


Real Decreto 235/2013, de 05-04-2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Més informació


Decret 21/2006, de 14-02-2006, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Més informació
Etiquetatge energètic


Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19-05-2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada. Més informació


Real Decreto 1390/2011, de 14-10-2011, por el que se regula la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada. Més informació

Etiquetatge de pneumàtics


Reglamento CE 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25-11-2009, sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales. Més informació

Instal·lacions d'enllumenat exterior


Real Decreto 1890/2008, de 14-11-2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Més informació

Ús final de l'energia - consum


Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 05-04-2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo. Més informacióEnerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informacióUnió Europea - Portal d'eficiència energètica


Unió Europea - Bombetes de baix consum


Portal Jurídic de Catalunya