EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Consumidors > Electricitat
Enerlex

Quins tipus de contracte i tarifes?


El contracte de subministrament d'electricitat pot ser diferent en funció de la potència contractada i si és de baixa tensió (T>1.000) o alta tensió (T<1.000).

Potència contractada >Subministrament d'últim recurs SUR >Mercat lliure
=< 10 kW baixa tensió    
> 10 kW baixa i alta tensió    


Subministrament d'últim recurs - SUR


S'ha de contractar a una empresa comercialitzadora d'últim recurs i s'aplica el preu o tarifa d'últim recurs - TUR, el qual el fixa periòdicament el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Determinats col·lectius d'aquest tipus de contracte tenen dret a l'anomenat bo social, que consisteix en el manteniment de la tarifa en vigor del mes de juny de 2009. Els col·lectius són els següents:
 • Persones físiques amb potència contractada < 3 kW a la seva vivenda habitual.
 • Pensionistes amb 60 o més anys que percebin una pensió mínima per jubilació, o incapacitat permanent o viduïtat.
 • Famílies nombroses.
 • Families amb tots els seus membres a l'atur.

Mercat lliure


S'ha de contractar amb una empresa comercialitzadora del mercat lliure i el preu es compon de dos conceptes:
 • Preu regulat o tarifa d'accés a la xarxa de distribució, aquest preu el fixa periódicament el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
 • Import del consum d'energia d'acord amb el preu pactat prèviament amb el comercialitzador.

Opcionalment es pot decidir contractar l'ús de la xarxa de distribució directament a l'empresa distribuïdora, i l'import del consum d'energia a l'empresa comercialitzadora.

Llistat de comercialitzadores d'últim recurs i de mercat lliure.  Més informació

Com ha de ser la factura i cada quan?


Les dades que han de figurar en la factura dels consumidors són les següents:

  DADES BĂ€SIQUES:
   
 • Període de facturació.
 •  
 • Potència a facturar expressada en kW.
 •  
 • Preu de la potència contractada expressat en euros/kW i mes.
 •  
 • Preu del consum d'energia expressat en euros/kW i mes.
 •  
 • Preu del lloguer dels equips de mesura expressat en euros/mes.
 •  
 • Impost de l'electricitat.
 •  
 • IVA aplicable.


  DADES DE LA LECTURA:
   
 • Lectura actual i lectura anterior.
 •  
 • Les lectures poden ser:

  - Lectura real. 

  - Lectura facilitada és la que el/la client/a comunica a la companyia.

  - Lectura estimada és la que es calcula sobre la base dels consums anteriors i que s'utilitza quan l'empresa no disposa de la lectura real o la facilitada.  CONCEPTES DE LA LECTURA:
   
 • Període de facturació.
 •  
 • Potència contractada... xxx euros
 •  
 • Consum d'energia... xxx euros
 •  
 • Import del lloguer de l'equip de mesura... xxx euros
 •  
 • Import de l'impost de l'electricitat... xxx euros
 •  
 • Import de l'Iva... xxx euros
 •  
 • Import total de la factura:... xxx euros


  ALTRES INFORMACIONS
   
 • Referència a les disposicions legals on es publiquen les tarifes que s'apliquen.
 •  
 • Orígen de l'electricitat i impacte sobre el medi ambient.
 •  
 • Cost del servei.
 •  
 • El Codi Unificat de Punt de Subministrament (CUPS).
 •  
 • En número de la pòlissa del contracte d'accés.
 •  
 • La tarifa d'accés a la que s'hagi acollit el subministrament.
 •  
 • La data de finalització del contracte.


La factura s'emet mensualment, en base a la lectura del comptador que és bimestral, per tant s'utilitza una xifra de consum estimat en els mesos on no hi hagi lectura del comptador.

A partir de l'01.04.2013 les factures dels consumidors de baixa tensió de potència contractada => 15 kW hauran de ser en base a lectures reals, i l'obligació de lectura del comptador continua essent bimestral, a no ser que la instal·lació compti amb equips de telemesura integrats en el sistema, en aquest cas la lectura serà  mensual. Per tant en el primer cas les factures s'emetran bimestralment.

El consumidor també es pot acollir a un sistema de quota fixa mensual, proporcional als consums històrics, prèviament acordada. En tot cas es produirà com a mínim una regularització anual i en base a lectures reals.


Enerlex

Quina normativa?


Real Decreto 1955/2000, de 01-12-2000, regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Més informació


Real Decreto 1164/2001, de 26-10-2001, establece tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía elèctrica. Més informació


Real Decreto 222/2008, de 15-02-2008, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. Més informació


Orden ITC/3801/2008, de 26-12-2008, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 01-01-2009. Més informació


Real Decreto 485/2009, de 03-04-2009, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. Més informació


Real Decreto-ley 6/2009, de 30-04-2009, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. Més informació


Orden ITC/1659/2009, de 22-06-2009, por la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. Més informació


Orden ITC/1601/2010, de 11-06-2010, por la que se regulan las subastas CESUR a que se refiere la Orden ITC/1659/2009, de 22-06-2009, a los efectos de la determinación del coste estimado de los contratos mayoristas para el cálculo de la tarifa de último recurso. Més informació


Real Decreto-ley 13/2012, de 30-03-2012, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrénicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. Més informació


Real Decreto 1718/2012, de 28-12-2012, por el que se determina el procedimiento para realizar la lectura y facturación de los suministros de energía en baja tensión con potencia contratada no superior a 15 kW. Més informació


Real Decreto-ley 9/2013, de 12-07-2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Més informació


Real Decreto-ley 17/2013, de 27-12-2013, por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014. Més informació


Resolución 26-12-2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24-08-2007, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2014. Més informació


Resolución 30-12-2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño consumidor a aplicar a partir de 01-01-2014. Més informació


Resolución 31-01-2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño consumidor. Més informació


Enerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informació


Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Consum


Comisión Nacional de la Energía - Consumidores de electricidad


Comisión Nacional de la Energía - Comparador de ofertas


Comisión Nacional de la Energía - Calculadora de precios


Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Tarifas eléctricas


Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Bono social


Generalitat de Catalunya - Portal InfoNORMA


Portal Jurídic de Catalunya