EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX
Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Marc Normatiu > Política energètica

Enerlex

El Tractat de Lisboa


El Tractat de Lisboa ha representat un canvi substancial en la política energètica europea. L'aplicació d'aquesta nova política es basa en el següent:
  • Regulació d'instruments basats en el mercat: taxes, subsidis i el mercat de drets d'emissió.
  • Desenvolupament de noves tecnologies, especialment en els àmbits de l'eficiència energítica, les renovables o les tecnologies amb baixes emissions de carboni.
  • Aplicació d'instruments financers.
  • Reducció dels gasos d'efecte hivernacle per contribuir a disminuir l'escalfament global.
  • Garantir el subministrament d?energia.

La Generalitat de Catalunya per la seva part ha desenvolupat el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. Aquest pla pretén arribar a un model català  de generació i consum d'energia que sigui sostenible i que contribueixi a l'objectiu europeu de descarbonització de l'economia, i entre d'altres té el següents objectius:

  • Garantir la seguretat i la qualitat del subministrament energètic.
  • Establir un model energètic competitiu econòmicament i amb menys dependència exterior.
  • Respectar el medi ambient, amb un pes més gran de les energies renovables.
  • Reduir el consum dels combustibles fòssils.
  • Millorar l'eficiència en la utilització de l'energia.

Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012 - 2020Enerlex

Quina normativa?


Directiva 2008/92/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a un procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales finales de gas y de electricidad. Més informació


Orden ITC/606/2011, de 16-03-2011, por la que se determina el contenido y la forma de remisión de la información sobre los precios aplicables a los consumidores finales de electricidad al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Més informació


Directiva 2003/96/CE de 27-10-2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. Més informació


Ley 22/2005, de 18-11-2005, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea. Més informació


Real Decreto-ley 20/2011, de 30-12-2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Més informació


Reglamento CE 663/2009, de 13-07-2009, por el que se establece un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la energía. Més informació


Reglamento UE, Euratom 617/2010, de 24-06-2010, relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento CE 736/96. Més informació


Directiva 2009/119/CE, de 14 de septiembre de 2009, por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos. Més informació


Reglamento UE 994/2010, de 20-10-2010, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga la Directiva 2004/67/CE del Consejo. Més informació


Acord GOV/97/2012, de 09-10-2012, d'aprovació del Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020. Més informació* Reducció dels gasos d?efecte hivernacle veure Energia i medi ambient.


Enerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informació


Unió Europea - Legislació de política energètica


Unió Europea - Portal d'energia


Generalitat de Catalunya - Institut Català  d'Energia - Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012 - 2020


Portal Jurídic de Catalunya