EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Marc Normatiu > Energies renovables
Enerlex

A qui afecta la normativa d'energies renovables?


La Unió Europea té com objectiu obtenir un 20% de l'energia a partir de fonts renovables energia eòlica, solar, hidroelèctrica, mareomotriu, geotèrmica, biomassa i bio combustibles, l'any 2020 com a data límit. Per això s'han desenvolupat un conjunt de mesures legislatives per fomentar l'ús d'aquest tipus d'energies.

En el nostre país s'han regulat els aspectes relatius a les instal·lacions i equips per produir energia a partir de fonts renovables, tant els aspectes tècnics com administratius, concretament els següents:
A qui afecta la normativa d’energies renovables?
  • Aprofitament de la biomassa
  • Cogeneració
  • Panells solars
  • Energia eòlica. Parcs eòlics
  • Energia solar fotovoltaica
  • Geotèrmia
  • Producció en règim especial
  • connexió a la xarxa

Enerlex

Quina normativa?


Directiva 2009/28/CE, de 23-04-2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. Més informació


Real Decreto 1597/2011, de 04-11-2011, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo. Més informació


Real Decreto 1699/2011, de 18-11-2011, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. Més informació


Real Decreto-ley 13/2012, de 30-03-2012, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrénicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. Més informacióEnerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informacióUnió Europea - Portal d'energies renovables


Unió Europea - Legislació d'energies renovables dels països de la UE


Portal Jurídic de Catalunya