EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Marc Normatiu > Energia - Altres
Enerlex

Xarxes transeuropees d'energia


El desenvolupament de les xarxes europees de transport d'electricitat i de gas són un instrument imprescindible per a un funcionament adequat del mercat interior de l'energia.

En aquest sentit la Unió Europea ha establert unes directrius que estableixen una llista jeràrquica, en funció dels objectius i prioritats definits, dels projectes que es poden acollir al finançament comunitari, i també introdueixen el concepte de projecte d'interés europeu.

Infraestructures crítiques


La Unió Europea ha desenvolupat un procediment per tal que els Estats membres identifiquin les infraestructures crítiques, i arribin a un plantejament comú que permeti avaluar la millora de la protecció de les esmentades infraestructures. En l'àmbit energètic es consideren les següents:

  • Infraestructures i instal·lacions de generació i transport d'electricitat.
  • Producció de petroli, refinat, tractament, emmagatzematge i distribució per oleoductes.
  • Producció de gas, refinament, tractament, emmagatzematge i transport per gasoductes.
  • Terminals de gas natural liquat - GNL.


Enerlex

Quina normativa?

Decisión nº 1364/2006/CE, de 6 de septiembre de 2006, por la que se establecen orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por la que se derogan la Decisión 96/391/CE y la Decisión nș 1229/2003/CE. Més informació


Reglamento UE 1316/2013, de 11-12-2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento UE 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos CE 680/2007 y CE 67/2010. Més informació


Reglamento UE 670/2012, de 11-07-2012, que modifica la Decisión nº 1639/2006/CE por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013) y el Reglamento CE 680/2007 por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía. Més informació


Directiva 2008/114/CE, de 08-12-2008 sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección. Més informació


Ley 8/2011, de 28-04-2011, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. Més informació


Real Decreto 704/2011, de 20-05-2011, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas. Més informacióEnerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informació


Unió Europea - Redes transeuropeas de energía


Portal Jurídic de Catalunya