EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.


Modificación Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables


Circular 1/2018. Origen de la electricidad procedente de energías renovables y de cogeneración.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Sentencia 04-10-2018. Recurso interpuesto Orden IET/980/2016. Cantidades a percibir por las empresas de distribución eléctrica para el año 2016.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Resolución 08-10-2018. Modifican normas de gestión técnica del sistema NGTS-06, NGTS-07 y los protocolos de detalle PD-01 y PD-02. España.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli

Resolución 08-11-2018. Publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. España.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient


Orden TEC/1171/2018, de 29-10-2018, por la que se regula la información, el control, el seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones de combustión (GIC).
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica


Reglamento UE 2018/1504. Deroga el Regl.UE 256/2014. Comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Unión Europea.
EnerlexMés informació