EnerLEX

GencatLegislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s’ha creat per iniciativa de l’Institut Català d’Energia i de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.


Recomendación UE 2016/2015. Medidas de autorregulación suscritas por la industria en virtud de la Directiva 2009/125/CE.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables


Real Decreto 639/2016. Infraestructura para los combustibles alternativos.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric


Orden ETU/1976/2016, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas


Orden ETU/1977/2016, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2017.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli


Directiva UE 2016/802. Reducción del contenido de azufre de combustibles líquidos.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient


Decisión UE 2016/1841. Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica


Real Decreto-ley 7/2016. Bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.
EnerlexMés informació