EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Marc Normatiu > Sector del gas
Enerlex

A qui afecta la normativa del sector del gas?


La Unió Europea ha establert el marc que regula el mercat del gas per tal de garantir una competència lleial i una protecció adequada dels consumidors. Les mesures establertes afecten als següents gasos combustibles: Gas natural, biogàs i gas procedent de biomassa.

Per altra banda a nivell del nostre país s'ha desenvolupat el règim jurídic aplicable a tot el conjunt d'activitats del sector, tant a nivell d'especificacions tècniques, com mesures administratives i les relatives a les tarifes, cànons i peatges.

Des del punt de vista de la seguretat de les instal·lacions s'apliquen un conjunt de reglaments que regulen els diferents equipaments de tots els tipus de gasos combustibles i que estableixen requisits legals que apliquen als agents del sector i als consumidors.

  • Distribució de gasos combustibles
  • Instal·lacions receptores de gasos combustibles
  • Aparells de gas
Finalment des del punt de vista de la metrologia estan regulats els comptadors de gas.

Enerlex

Quina normativa?

Mercat del gas


Reglamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13-07-2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento CE 1775/2005. Més informació


Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13-07-2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE Més informació


Reglamento UE 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-10-2010, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga la Directiva 2004/67/CE del Consejo. Més informació


Ley 34/1998 de 07-10-1998 del sector de hidrocarburos. Més informació


Real Decreto 949/2001 de 03-08 que regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural. Més informació


Real Decreto-ley 13/2012, de 30-03-2012, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. Més informació


Seguretat de les instal·lacions i metrologia - veure Portal Infonorma. Més informacióEnerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informacióUnió Europea - Legislació del mercat interior del gas


Unió Europea - Mercat interior del gas


Generalitat de Catalunya - Portal InfoNORMA


Portal Jurídic de Catalunya