EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Consumidors > Gas natural
Enerlex

Quins tipus de contracte i tarifes?


El contracte de subministrament de gas natural pot ser diferent en funció de la pressió i del consum anual.

Pressió i consum Subministrament d'últim recurs SUR Mercat lliure
Pressió =< 4 bar Consum anual < 50.000 kWh    
   


Subministrament d'últim recurs - SUR


S'ha de contractar a una empresa comercialitzadora d'últim recurs i s'aplica el preu o tarifa d'últim recurs - TUR, el qual el fixa periódicament el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Hi ha 2 tarifes d'últim recurs en funció del consum anual del client:
 • T.1 per a un consum =< 5.000 kWh/any, habitual en un habitatge amb cuina i/o escalfador d'aigua de gas.
 • T.2 per a un consum > 5.000 kWh/any e < 50.000 kWh/any, habitual en un habitatge amb calefacció de gas.

Les empreses comercialitzadores de gas d'últim recurs són les següents:

 • Endesa Energía XXI, S.L.U.
 • Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
 • HC Naturgas Comercializadora de Último Recurso, S.A.U.
 • Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
 • Madrileña Suministro de Gas S.U.R. 2010, S.L

Mercat lliure


S'ha de contractar a una empresa comercialitzadora del mercat lliure.

Llistat de comercialitzadores de mercat lliure.  Més informació

Com ha de ser la factura i cada quan?


Les dades que han de figurar en la factura dels consumidors són les següents:

  DADES BÀSIQUES:
   
 • Període de facturació.
 •  
 • Terme fix (quota fixa per la disponibilitat de l'energia).
 •  
 • Preu del consum de gas.
 •  
 • Preu del lloguer dels equips de mesura expressat en euros/mes.
 •  
 • Altres preus: lloguer d'instal·lació comunitària, drets d'alta, drets de presa, entre d'altres.
 •  
 • Productes o serveis addicionals, p.ex. servei de manteniment de la caldera.
 •  
 • Impost especial.
 •  
 • IVA aplicable.


  DADES DE LA LECTURA:
   
 • Lectura actual i lectura anterior.
 •  
 • Les lectures poden ser:

  - Lectura real.

  - Lectura facilitada és la que el/la client/a comunica a la companyia.

  - Lectura estimada és la que es calcula sobre la base dels consums anteriors i que s'utilitza quan l'empresa no disposa de la lectura real o la facilitada.

  - Factor de conversió: el consum de gas es quantifica en metres cúbics, però a la factura es converteix en kWh.  CONCEPTES DE LA LECTURA:
   
 • Període de facturació.
 •  
 • Terme Fix... xxx euros
 •  
 • Consum d'energia... xxx euros
 •  
 • Import del lloguer de l'equip de mesura... xxx euros
 •  
 • Altres imports com lloguer d'instal·lació comunitària, drets d'alta, etc... xxx euros
 •  
 • Altres serveis addicionals, com manteniment de la caldera... xxx euros
 •  
 • Import de l'impost especial... xxx euros
 •  
 • Import de l'Iva... xxx euros
 •  
 • Import total de la factura:... xxx euros


  ALTRES INFORMACIONS
   
 • Referència a les disposicions legals on es publiquen les tarifes que s'apliquen.
 •  
 • El Codi Unificat de Punt de Subministrament (CUPS).
 •  
 • En número de la pòlissa del contracte d'accés.
 •  
 • La tarifa d'accés a la que s'hagi acollit el subministrament.
 •  
 • La data de finalització del contracte.
 •  
 • Històric de consums.


La factura s'emet generalment cada dos mesos, en base a la lectura del comptador que és bimestral.

El consumidor també es pot acollir a un sistema de quota fixa mensual, proporcional als consums històrics, prèviament acordada. En tot cas es produirà com a mínim una regularització anual i en base a lectures reals.


Enerlex

Quina normativa?


Real Decreto 949/2001, de 03-08-2001, que regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural. Mès informació


Real Decreto 1434/2002, de 27-12-2002, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Més informació


Orden ITC/1660/2009, de 22-06-2009, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural. Més informació


Real Decreto 104/2010, de 05-02-2010, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural. Més informació


Real Decreto-ley 13/2012, de 30-03-2012, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrénicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. Més informació


Ley 15/2012, de 27-12-2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Més informacióEnerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informació


Generalitat de Catalunya - Agencia Catalana de Consum


Comisión Nacional de la Energía - Consumidores de gas


Comisión Nacional de la Energía - Comparador de ofertas


Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Tarifas gas natural


Generalitat de Catalunya - Portal InfoNORMA


Portal Jurídic de Catalunya