EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Marc Normatiu > Energia i medi ambient
Enerlex

A qui afecta la normativa de canvi climàtic?


La Unió Europea va decidir reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), per tal d'assolir el seu compromís de combatre l'amenaça del canvi climàtic. Es va decidir reduir el 20% dels nivells de 1990 l'any 2020 com a data límit.

Entre d'altres mesures s'han adoptat un conjunt de disposicions legals en l'àmbit de l'energia per tal d'aconseguir aquesta reducció. Cal destacar el Sistema Europeu de Comerç de Drets d'Emissió (EU ETS), el qual afecta als sectors i instal·lacions següents:

A partir de l'any 2005:
- Centrals generadores d'energia
- Plantes de combustió
- Refineries de petroli
- Sector de la siderúrgia
- Producció de ciment, vidre, maons, ceràmica, calç
- Producció de polpa de paper, paper i cartró

A partir de l'any 2012:
- Aviació civil, amb un ajornament pels vols amb orígen o destí en aeroports situats fora de la Unió i de les zones amb estrets vincles econòmics, que comparteixen el compromís de lluitar contra el canvi climàtic.

A partir de l'any 2013:
- Plantes petroquímiques
- Producció d'amoníac
- Producció d'alumini

Enerlex

Quina normativa?


El comerç de drets d'emissions esà  regulat per la Directiva 2003/87/CE la qual està  transposada a l'ordenament jurídic del nostre país pel Real Decreto Ley 5/2004 i la Ley 1/2005, i les modificacions posteriors.

A Catalunya queda regulat pel Decret 397/2006 que estableix el règim jurídic de les autoritzacions i regula el procediment d'acreditació de verificadors d'informes d'emissió de GEH i les modificacions posteriors.

Directiva 2003/87/CE 13-10-2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. Més informació


Real Decreto Ley 5/2004 de 27-08-2004 por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Més informació


Ley 1/2005 de 09-03-2005 por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Més informació


Decret 397/2006, de 17-10-2006, d'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema d'acreditació de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. Més informacióEnerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informació


El canvi climàtic - Web de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic


Unió Europea - Canvi climàtic i energia


Portal Jurídic de Catalunya