EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Marc Normatiu > Sector elèctric
Enerlex

A qui afecta la normativa del sector elèctric?


La Unió Europea ha establert el marc que regula el mercat de l'electricitat per tal de garantir una competència lleial i una protecció adequada dels consumidors. Les mesures establertes afecten a tot els agents del sector i als consumidors.

Generació Transformació Distribució Consum

Per altra banda a nivell del nostre país s'ha desenvolupat el règim jurídic aplicable a tot el conjunt d'activitats del sector, tant a nivell d'especificacions tècniques, com mesures administratives i les relatives a les tarifes, cànons i peatges.

Des del punt de vista de la seguretat de les instal·lacions s'apliquen un conjunt de reglaments que regulen els diferents equipaments i que estableixen requisits legals que apliquen als agents del sector i als consumidors.

  • Generació i distribució d'energia elèctrica: Centrals elèctriques, subestacions, centres de transformació i línies d'alta tensió
  • Instal·lacions elèctriques d'alta tensió
  • Instal·lacions elèctriques de baixa tensió
Finalment des del punt de vista de la metrologia estan regulats els comptadors d'energia elèctrica.

Enerlex

Quina normativa?

Mercat de l'electricitat


Directiva 2003/96/CE de 27-10-2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. Més informació


Directiva 2005/89/CE, de 18-01-2006, sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura. Més informació


Reglamento CE 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13-07-2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía. Més informació


Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13-07-2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. Més informació


Ley 54/1997 de 27-11-1997 del sector eléctrico. Més informació


Ley 17/2013, de 29-10-2013, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Més informació


Ley 24/2013, de 26-12-2013, del Sector Eléctrico. Més informació


Real Decreto-ley 9/2013, de 12-07-2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Més informació


Real Decreto 134/2010, de 12-02-2010, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26-12-1997, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. Més informació


Real Decreto-ley 13/2012, de 30-03-2012, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. Més informació


Seguretat de les instal·lacions i metrologia - veure Portal Infonorma Més informacióEnerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informacióUnió Europea - Legislació del mercat interior de l'electricitat


Unió Europea - Mercat interior de l'electricitat


Generalitat de Catalunya - Portal InfoNORMA


Portal Jurídic de Catalunya