EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Marc Normatiu > Sector del carbó
Enerlex

A qui afecta la normativa del sector del carbó?


La Unió Europea té com objectiu reduir les emissions de CO2 procedents de les centrals térmiques de carbó, a partir de la introducció de tecnologies netes com ara la captura i emmagatzematge de CO2, per tal de continuar utilitzant el carbó en un futur.

Des del punt de vista de la seguretat de les instal·lacions s'ha de tenir en compte el Reglament que aplica a les centrals elèctriques.

Enerlex

Quina normativa?

Sector del carb├│


Directiva 2009/31/CE, de 23-04-2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Més informació


Ley 40/2010, de 29-12-2010, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Més informació


Seguretat de les instal·lacions - veure Portal Infonorma Més informacióEnerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informacióUnió Europea - Legislació energètica


Unió Europea - Sector del carbó


Generalitat de Catalunya - Portal InfoNORMA


Portal Jurídic de Catalunya