EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX


Consumidors > Energies renovables
Enerlex

Quan cal utilitzar les energies renovables?


Les administracions fomenten l'ús de les energies renovables, i en alguns casos la legislació obliga a utilitzar aquest tipus d'energia, concretament en els edificis nous o rehabilitacions, en determinades condicions, a partir de l'entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, l'any 2006.

Aquest reglament especifica en el "Documento Básico HE - Ahorro de energía", l'aportació d'energies renovables següents:

  • Energia solar térmica per a aigua calenta sanitària i/o la climatització de piscina coberta.
  • Energia solar fotovoltaica en edificis d'uns usos específics i a partir d'un volum d'edificació o nombre de places o llits. Per exemple en hotels, centres comercials, hospitals, i usos administratius entre d'altres.

Per altra banda el Decret que regula a Catalunya l'adaptació de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, de l'any 2006, especifica l'aportació d'energia solar tèrmica per a aigua calenta sanitària, en determinades condicions, i contempla que l'ús d'energies renovables per a climatització puntua dins de l'apartat relatiu a paràmetres d'ecoeficiència dels materials i sistemes de construcció.

Quins tràmits cal realitzar?


La producció d'electricitat mitjançant l'ús d'energies renovables s'inclou en l'anomenat règim especial de producció d'energia elèctrica, aquesta normativa regula entre d'altres aspectes, la connexió a la xarxa pública d'aquestes instal·lacions.

En el cas d'instal·lacions que no estiguin connectades a la xarxa, de moment no hi ha una regulació especèfica, tret dels aspectes de seguretat elèctrica.

Per altra banda dins del règim especial es regulen especèficament les instal·lacions anomenades de petita potència: potència =< 100 kW, quan es connectin sempre a baixa tensió, i tambè s'estableix la simplificació dels tràmits per les instal·lacions de potència =< 10 kW.

Tràmits i requisits per a les instal·lacions de potència =< 10 kW


* Promotor de la instal·lació
  • Sol·licitar a l'empresa distribuïdora la connexió de la seva instal·lació a la xarxa de distribució de baixa tensió, mitjançant la remissió d'un model simplificat de sol·licitud. S'ha d'adjuntar la memòria tècnica de disseny.
* Titular de la instal·lació:
  • Sol·licitar a l'empresa distribuïdora la subscripció del contracte tècnic d'accés a la xarxa presentant el certificat de superació de les proves de la instal·lació.

  • Subscriure, juntament amb l'empresa distribuïdora, el contracte pel qual es regiran les relacions tècniques entre tots dos, segons el model de contracte tipus.

  • Sol·licitar a l'empresa distribuïdora la connexió a la xarxa de distribució, una vegada acceptades les condicions técniques i económiques i les proves a realitzar.

  • Mantenir la instal·lació aixó com els aparells de connexió i protecció, en perfectes condicions de funcionament

  • Designar un tècnic titulat perquè dugui a terme, cada 3 anys, la revisió de les instal·lacions de producció.

  • Remetre a l'administració competent una còpia de l'informe de revisió de les instal·lacions de producció. Conservar l'original.


Enerlex

Quina normativa?


Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). Més informació


Decret 21/2006, de 14-02-2006, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Més informació


Real Decreto 1699/2011, de 18-11-2011, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. Més informació


Decret 352/2001 de 18-12-2001 sobre el procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. Més informació


Decret 147/2009, de 22-09-2009, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. Mès informacióEnerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informació


Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia - Energies renovables


IDAE- Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía - Energías renovables


Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Energía renovables


Generalitat de Catalunya - Portal InfoNORMA


Portal Jurídic de Catalunya