• Inici
  • Calendari electoral

Calendari electoral

Convocatòria

ACTIVITAT ART.LOREG DATES
Decret de convocatòria (art. 67.3 i DT 2a EAC) 42 21 desembre
Publicació del Decret de convocatòria en el DOGC 42 22 desembre

Juntes electorals

ACTIVITAT ART.LOREG DATES
Constitució inicial JEP i JEZ amb vocals judicials* 14.1 25 desembre
Comunicació de renúncies i substitució dels vocals 14.2 25 desembre - 29 desembre
BOP publica la composició inicial JEP i JEZ 14.3 26 desembre - 30 desembre
Representants de les candidatures proposen el nomenament de vocals no judicials 10.1b - 11.1b 18 gener - 28 gener
JE competent nomena els vocals no judicials 10.1b - 11.1b 18 gener - 28 gener
Finalització del mandat de les JEP i JEZ 15.2 25 maig
* Constitució de les juntes electorals: del 22 al 25 de desembre (acord 625/2015, de 25 de març)

Divisió de circumscripcions en seccions i meses

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
BOP publica i ajuntaments exposen les seccions, locals i meses electorals 24.2 28 desembre
Electors presenten reclamacions contra delimitació efectuada davant de la JEP 24.3 29 desembre - 3 gener
JEP resolen reclamacions contra delimitació efectuada 24.3 29 desembre - 8 gener 
OCE difon per Internet i ajuntaments exposen al públic la relació definitiva de seccions, locals i meses electorals 24.4 4 febrer - 13 febrer

Formació de les meses electorals

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Ajuntaments sortegen els membres de les meses electorals 26.4 16 gener - 20 gener
JEZ notifica als interessats la designació com a membres de mesa i els lliura el manual sobre les seves funcions  27.2 16 gener - 23 gener
Designats presenten al·legacions del motiu que els impedeix ser membre mesa davant JEZ  27.3 17 gener - 30 - gener
JEZ resol i comunica, si s'escau, la substitució al primer suplent 27.3 18 gener - 4 febrer
Membre mesa comunica la impossibilitat de desenvolupar el seu càrrec a JEZ 27.4 5 febrer - 14 febrer

Rectificació del cens en període electoral

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Consulta de les llistes electorals vigents als ajuntaments i consolats 39.2 28 desembre - 4 gener
Electors presenten reclamacions sobre inclusió o exclusió en el cens davant DPOCE 39.3 28 desembre - 4 gener
DPOCE resol les reclamacions d'inscripció en el cens 39.6 28 desembre - 7 gener
Notificació de les rectificacions i exposició al públic en els ajuntaments i consolats 39.6 8 gener
Recurs contenciós administratiu contra les resolucions de DPOCE 40.1 28 desembre - 13 gener
Jutge contenciós administratiu dicta sentència i la notifica als interessats, ajuntaments, consolats i DPOCE 40.2 28 desembre - 18 gener
OCE liura una còpia del cens de residents a Catalunya a representants de les candidatures i a JEZ 41.5 19 gener - 20 gener

Representants de les candidatures davant l'Administració electoral

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Partits, federacions i coalicions designen els representants generals davant JEC 168.1 23 desembre - 30 desembre
Representants generals designen els representants de les candidatures davant JEC 168.2 23 desembre - 1 gener
JEC comunica a JEP els noms dels representants de les candidatures en la seva circumscripció 168.3 23 desembre - 3 gener
Representants candidatures accepten la designació davant JEP 168.4 23 desembre - 11 gener
Promotors d'agrupacions d'electors designen els representants de candidatures davant JEP. Acceptació designació 168.5

6 gener - 11 gener

Representants de candidatures nomenen interventors i envien credencials a la JEZ  78.1 i 78.2 23 desembre - 11 febrer
JEZ envia credencials a les meses electorals 78.2 Abans de les 8.00 h del 14 febrer

Presentació i proclamació de candidatures

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Coalicions electorals comuniquen la seva constitució davant JEP 44.2 23 desembre - 1 gener
Presentació de candidatures davant JEP 45 6 gener - 11 gener
Publicació de candidatures presentades al DOGC 47.1 13 de gener
JEP  comunica a representants de les candidatures irregularitats en la seva presentació 47.2 15 de gener
Termini per corregir les irregularitats apreciades en les candidatures presentades 47.2 16 gener - 17 gener
Proclamació de candidatures per JEP 47.3 18 gener
Publicació de les candidatures proclamades al DOGC 47.5 19 gener
JEP lliura paperetes a les candidatures per a la seva reproducció 70.4 20 gener - 21 gener
Presentació recurs contenciós administratiu contra la proclamació de candidatures 49.1 i 2 20 gener - 21 gener
Resolució judicial sobre recurs presentat 49.3 21 gener - 23 gener
Sol·licitud procediment d'empara davant TC 49.4 21 gener - 25 gener
TC resol sobre sol·licitud d'empara 49.4 22 gener - 28 gener

Propaganda i actes de campanya electoral

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Ajuntaments comuniquen a JEZ els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells 56.1 23 desembre - 29 desembre
JEZ comunica als representants candidatures els llocs reservats per als seus cartells  56.3 20 gener
Ajuntaments comuniquen JEZ, i aquesta a JEP, els locals oficials i llocs públics per a realització gratuïta d'actes campanya electoral 57.1 23 desembre - 1 gener
BOP publica els locals i llocs públics gratuïts per a actes de la campanya electoral 57.2 23 desembre - 6 gener
Representants candidatures sol·liciten a JEZ la utilització de locals i llocs públics 57.2 23 desembre - 21 gener
 JEZ atribueix els locals i llocs públics disponibles per a actes de campanya i ho comunica als representants candidatures 57.3 22 gener

Campanya electoral

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Duració de la campanya electoral 51 29 gener - 12 febrer
Prohibició publicació, difusió o reproducció sondejos electorals 69.7 9 febrer - 13 febrer
Dia de reflexió 53 13 febrer

Vot Braille

ACTIVITAT  RD 1612/2007 DATES
Sol·licitud documentació vot Braille 3.3 22 desembre-18 gener

Vot per correu

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Sol·licitud de vot per correu 72.a

22 desembre - 4 febrer

(termini ampliat al 5 de febrer en horaris d’obertura habituals i com a màxim les 14h.)

OCE envia a l'elector la documentació per poder votar per correu 73.2

25 gener - 7 febrer

(termini ampliat al 8 de febrer)

Electors envien a la mesa el vot per correu certificat 73.3

25 gener - 10 febrer

(termini ampliat al 12 de febrer en horaris d’obertura habituals i com a màxim les 14h.)

Vot electors residents a l'estranger (CERA)

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Sol·licitud del vot per l'elector CERA 75.1

22 desembre - 16 gener

(termini ampliat al 26 de gener)

OCE envia per correu a l'elector CERA la documentació electoral per poder votar  75.3 19 gener - 2 febrer
Electors CERA envien el vot per correu a les oficines consulars 75.4 Fins 9 febrer (Termini ampliat fins el 13 febrer)
Dipòsit del vot CERA en l'urna habilitada en les dependències consulars 75.5 10 febrer -  12 febrer (Termini ampliat fins el 14 de febrer a les 20h horari peninsular) febrer

Vot electors temporalment a l'estranger (ERTA)

ACTIVITAT  RD 1621/2007 DATES
Sol·licitud del vot per l'elector ERTA 3.1 22 desembre - 16 gener (Termini ampliat fins el 26 de gener)
OCE envia per correu a l'elector ERTA la documentació per poder votar  4.2 19 gener - 2 febrer
Electors ERTA envien a la mesa el vot per correu  5.1 19 gener - 10 febrer

Votació

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Votació de 9:00 hores a 20:00 hores 84 14 febrer

Escrutini general i proclamació d'electes

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Escrutini general per JEP 103.1 i 107.2 17 febrer - 20 febrer
Representants i apoderats de les candidatures presenten reclamacions i protestes 108.2 17 febrer - 21 febrer
JEP resol reclamacions i ho comunica a representants i apoderats de les candidatures 108.3 17 febrer - 22 febrer
Recurs contra la resolució davant JEP 108.3 17 febrer - 23 febrer
JEP envia l'expedient amb el seu informe a la JEC 108.3 18 febrer - 24 febrer
JEP comunica a representants candidatures l'enviament de l'expedient i els cita per comparèixer davant la JEC 108.3 18 febrer - 25 febrer
Audiència de les parts davant JEC 108.3 19 febrer - 27 febrer
JEC resol recurs i trasllada la resolució a JEP per fer la proclamació d'electes 108.3 20 febrer - 28 febrer
Proclamació d'electes per JEP 108.4 21 febrer - 1 març
Remissió de l'acta de proclamació al Parlament de Catalunya i a JEC 108.6 21 febrer - 2 març
Publicació resultats en el DOGC 108.6 A partir del 21 febrer (40 dies des de la proclamació d'electes)

Contenciós electoral

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Recurs contenciós electoral davant JEP contra l'acord de proclamació d'electes 112.1 22 febrer - 4 març
JEP envia a la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC l'escrit d'interposició, l'expedient electoral i l'informe 112.2 i 112.3 23 febrer - 5 març
JEP comunica als representants candidatures de la circumscripció per comparèixer davant la Sala TSJC 112.3 23 febrer - 5 març
Compareixença dels representants de les candidatures davant la Sala TSJC 112.3 24 febrer - 7 març
Sala TSJC dona trasllat del recurs al Ministeri Fiscal i a les parts que han comparegut en el procés 112.4 26 febrer - 8 març
Ministeri Fiscal i representants candidatures formulen al·legacions 112.4 27 febrer - 12 març
Sala TSJC decideix d'ofici o a instància de part la recepció a prova 112.5 3 març - 13 març
Desenvolupament de la fase probatòria 112.5 4 març - 18 març
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC 113.1 5 març - 22 març
Notificació de la sentència als interessats i a la JEP 114.1 i 115.1 5 març - 23 març
Recurs d'empara davant del TC 114.2 5 març - 26 març
TC resol recurs d'empara 114.2 6 març - 10 abril

Subvencions

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Representants generals designen els administradors generals davant JEC 174.1 23 desembre - 1 gener
Representants generals nomenen els administradors de candidatures davant JEP 174.2 6 gener - 11 gener
Administrador general i de candidatures comuniquen el número de compte corrent obert a JEC i JEP respectivament 124.1 i 124.2 23 desembre - 14 gener
Disposició del saldo dels comptes 125.3 23 desembre - 15 maig
Sol·licitud fins al 30% de la bestreta de la subvenció per despeses electorals 127.bis.2 12 gener - 14 gener
Abonament fins al 30% de la bestreta 127.bis.4 20 gener - 14 febrer
Presentació de la comptabilitat electoral 133.1 25 maig - 19 juny
Abonament del 90% de la subvenció 133.4 25 maig - 19 juliol
Pronunciament de la SC sobre la comptabilitat electoral 134.2 15 febrer - 2 setembre
Abonament del 10% de la subvenció 134.4 màxim l'11 desembre 2021

Constitució del Parlament de Catalunya

ACTIVITAT Llei 13/2008 DATES *
Constitució del Parlament de Catalunya. 10 Dins dels 20 dies següents a la data de les eleccions

* Dies feiners de dilluns a divendres

Normativa

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG)

Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret

Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l'estranger

Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidencia de la Generalitat i del Govern

Llegenda

BOP: Butlletí Oficial de la Província

CER: Cens d'Electors Residents a Catalunya

CERA: Cens d'Electors Residents Absents

DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DPOCE / OCE: Delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral / Oficina del Cens Electoral

ERTA: Espanyols Residents Temporalment Absents

JE: juntes electorals

JEC: Junta Electoral Central

JEP: junta electoral provincial

JEZ: junta electoral de zona

MAEC: Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació

SC: Sindicatura de Comptes

TC: Tribunal Constitucional

TSJC: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

 

Data d'actualització:  22.01.2021