Administració electoral

L'Administració electoral vetlla per la transparència i l'objectivitat del procés electoral, així com per garantir el principi d'igualtat. Està formada per les juntes electorals (central, provincial i de zona) i les meses electorals.

La Junta Electoral Central (JEC) és l’única de caràcter permanent i està integrada per 8 vocalies, magistrats o magistrades del Tribunal Suprem i 5 vocalies catedràtics o catedràtiques en actiu de Dret o Ciències Polítiques i Sociologia.

Les juntes electorals provincials (JEP) tenen la seu en les capitals de les circumscripcions electorals i estan integrades per 3 vocalies, magistrats i magistrades de l’Audiència Provincial corresponent, i 2 vocalies nomenades per la JEC entre catedràtics, catedràtiques, professors i professores de Dret o Ciències Polítiques i Sociologia o juristes de reconegut prestigi residents a la província.

Les juntes electorals de zona (JEZ) tenen la seu en els municipis cap dels partits judicials i estan integrats per 3 vocalies, jutges i jutgesses de primera instància o instrucció, i 2 vocalies a designació de la JEP, entre llicenciats i llicenciades en Dret o Ciències Polítiques i Sociologia, residents en el partit judicial.

La mesa electoral és el lloc on s’emet el vot, es controla el desenvolupament de la votació i es du a terme el recompte i l'escrutini provisional.

Està formada per tres ciutadns, un president o presidenta i dos vocals, majors d’edat i menors de setanta anys, i que saben llegir i escriure. S’elegeixen per sorteig entre les persones censades en la mesa.

Les meses electorals es constitueixen el dia de les eleccions, a les 8.00 hores del matí. El president o presidenta, els dos vocals i els suplents respectius es reuneixen al col·legi electoral corresponent a cada mesa per constituir la mesa electoral.

Data d'actualització:  23.11.2020